Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2011 - XSMB năm 2011

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2011

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
24028
1-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
39956
1-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
57722
1-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
00771
1-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
64082
1-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
61113
1-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
38728
1-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
26054
1-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
94392
1-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
51611
1-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
12232
1-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
83962
1-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
41927
2-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
65257
2-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
29995
2-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
76630
2-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
41841
2-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
41742
2-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
56666
2-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
26844
2-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
25831
2-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
37842
2-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
35009
2-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
05424
3-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
61827
3-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
61085
3-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
43819
3-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
55164
3-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
24644
3-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
45174
3-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
62326
3-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
05527
3-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
21001
3-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
50005
3-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
53882
4-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
69186
4-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
68505
4-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
55471
4-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
80053
4-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
57056
4-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
07580
4-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
16584
4-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
01365
4-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
66501
4-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
99560
4-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
61942
5-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
93891
5-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
24633
5-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
21494
5-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
30710
5-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
15167
5-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
85608
5-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
07463
5-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
26053
5-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
65012
5-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
31486
5-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
35003
6-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
15526
6-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
30065
6-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
76460
6-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
64832
6-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
93442
6-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
52458
6-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
23415
6-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
87497
6-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
56528
6-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
32504
6-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
24045
6-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
99307
7-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
43758
7-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
43977
7-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
26570
7-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
08030
7-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
43838
7-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
87962
7-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
78663
7-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
55485
7-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
48236
7-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
63169
7-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
22005
7-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
00865
8-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
67723
8-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
15941
8-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
82033
8-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
08493
8-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
47421
8-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
16303
8-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
49053
8-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
54446
8-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
69236
8-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
27467
8-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
01256
8-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
51294
9-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
79899
9-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
09502
9-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
18970
9-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
69349
9-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
24268
9-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
29252
9-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
72803
9-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
38335
9-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
54589
9-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
02862
9-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
21119
9-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
07641
10-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
59300
10-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
25665
10-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
18520
10-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
30069
10-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
89705
10-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
12572
10-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
38959
10-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
07959
10-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
16882
10-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
64556
10-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
82470
10-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
34785
11-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
54557
11-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
09485
11-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
73964
11-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
78309
11-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
55062
11-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
64206
11-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
11013
11-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
80285
11-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
72636
11-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
46346
11-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
60324
11-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
09925
12-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
09850
12-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
29191
12-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
29261
12-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
59701
12-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
94652
12-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
09719
12-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
73231
12-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
35221
12-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
00917
12-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
83004
12-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
95304
12-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
16322
13-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
98026
13-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
67827
13-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
61495
13-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
95713
13-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
75894
13-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
05730
13-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
51066
13-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
56462
13-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
63834
13-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
69843
13-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
02023
13-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
63970
14-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
78923
14-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
23749
14-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
82680
14-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
47224
14-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
91651
14-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
14996
14-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
32343
14-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
48722
14-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
00175
14-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
79218
14-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
88602
14-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
77030
15-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
81838
15-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
65398
15-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
29442
15-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
22817
15-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
21544
15-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
55290
15-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
94022
15-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
18659
15-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
88803
15-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
61503
15-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
88208
15-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
01543
16-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
53305
16-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
24339
16-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
81055
16-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
07634
16-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
01641
16-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
83777
16-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
26949
16-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
21205
16-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
93522
16-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
62554
16-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
83127
16-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
52688
17-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
16076
17-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
32685
17-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
76870
17-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
21975
17-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
86954
17-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
73429
17-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
24396
17-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
38972
17-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
02856
17-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
74716
17-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
51370
17-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
57235
18-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
71683
18-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
31257
18-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
13729
18-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
29621
18-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
31868
18-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
09265
18-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
51373
18-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
02959
18-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
70196
18-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
02023
18-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
81892
18-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
48117
19-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
90670
19-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
71822
19-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
58731
19-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
14560
19-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
04168
19-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
78259
19-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
65912
19-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
95219
19-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
29760
19-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
83255
19-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
98682
19-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
02685
20-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
75599
20-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
82939
20-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
05691
20-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
42696
20-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
19936
20-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
31900
20-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
32193
20-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
71463
20-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
21505
20-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
22704
20-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
85495
20-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
59090
21-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
61338
21-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
11722
21-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
54966
21-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
78256
21-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
54108
21-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
10103
21-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
86173
21-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
04644
21-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
18903
21-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
92397
21-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
70139
21-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
73445
22-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
54198
22-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
70406
22-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
59436
22-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
81356
22-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
58700
22-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
93618
22-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
15034
22-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
67072
22-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
37172
22-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
27625
22-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
74123
22-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
73957
23-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
54923
23-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
19737
23-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
63208
23-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
52980
23-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
23400
23-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
35070
23-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
27548
23-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
27664
23-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
05468
23-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
12753
23-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
29377
23-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
69613
24-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
26002
24-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
05436
24-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
95442
24-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
29698
24-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
35738
24-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
59635
24-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
59425
24-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
92365
24-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
67989
24-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
77887
24-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
18527
24-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
33590
25-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
92401
25-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
54393
25-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
65188
25-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
84144
25-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
60579
25-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
19804
25-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
56074
25-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
30803
25-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
12660
25-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
65880
25-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
63513
25-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
46566
26-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
25866
26-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
13319
26-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
16142
26-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
76823
26-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
00135
26-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
60018
26-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
78588
26-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
76474
26-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
49044
26-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
12409
26-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
56788
26-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
83971
27-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
06517
27-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
46549
27-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
12856
27-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
49870
27-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
05473
27-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
53567
27-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
71491
27-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
59586
27-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
33511
27-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
74832
27-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
34207
27-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
64051
28-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
48688
28-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
41718
28-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
78237
28-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
11595
28-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
51231
28-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
97647
28-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
09822
28-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
57617
28-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
35536
28-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
11334
28-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
74125
28-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
20589
29-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
96797
29-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
60991
29-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
54914
29-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
05378
29-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
85288
29-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
41470
29-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
17425
29-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
19751
29-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
93574
29-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
34404
29-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
14506
30-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
82073
30-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
86883
30-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
04594
30-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
55127
30-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
72414
30-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
07051
30-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
93960
30-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
78170
30-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
01057
30-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
38407
30-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
05598
31-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
16749
31-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
25166
31-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
41960
31-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
20433
31-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
10064
31-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
94078
31-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2011

Bộ số Số lượt về
70 11 lần
03 8 lần
22 8 lần
56 8 lần
05 7 lần
Bộ số Số lượt về
23 7 lần
27 7 lần
36 7 lần
42 7 lần
60 7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2011

Bộ số Số lượt về
40 0 lần
81 0 lần
10 1 lần
15 1 lần
16 1 lần
Bộ số Số lượt về
20 1 lần
47 1 lần
48 1 lần
50 1 lần
61 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2011

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 45 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 35 lần
Đầu 1: 28 lần Đuôi 1: 30 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 42 lần Đuôi 2: 40 lần Tổng 2: 27 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 42 lần Tổng 3: 39 lần
Đầu 4: 31 lần Đuôi 4: 37 lần Tổng 4: 42 lần
Đầu 5: 36 lần Đuôi 5: 40 lần Tổng 5: 33 lần
Đầu 6: 41 lần Đuôi 6: 38 lần Tổng 6: 38 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 37 lần
Đầu 8: 31 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 40 lần
Đầu 9: 34 lần Đuôi 9: 31 lần Tổng 9: 36 lần

Thảo luận