Thống kê giải nhất miền Bắc - Bảng thống kê giải nhất XSMB

Chat

Thống kê 2 số cuối giải nhất KQXS Miền Bắc

Tỉnh:
Khoảng thời gian:

Thống kê G1 tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
64293
01-04
9
3
93
2
09387
02-04
8
7
87
5
05538
03-04
3
8
38
1
34052
04-04
5
2
52
7
96992
05-04
9
2
92
1
44708
06-04
0
8
08
8
18300
07-04
0
0
00
0
37755
08-04
5
5
55
0
57524
09-04
2
4
24
6
62724
10-04
2
4
24
6
22552
11-04
5
2
52
7
92837
12-04
3
7
37
0
71212
13-04
1
2
12
3
20801
14-04
0
1
01
1
13829
15-04
2
9
29
1
66671
16-04
7
1
71
8
19874
17-04
7
4
74
1
16351
18-04
5
1
51
6
38838
19-04
3
8
38
1
29822
20-04
2
2
22
4
85986
21-04
8
6
86
4
29914
22-04
1
4
14
5

Thống kê nhanh giải nhất Miền Bắc

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

 • 86 : 9 lần
 • 85 : 8 lần
 • 03 : 8 lần
 • 61 : 7 lần
 • 88 : 7 lần
 • 48 : 7 lần
 • 38 : 6 lần
 • 17 : 6 lần
 • 56 : 6 lần
 • 79 : 6 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

 • 15 : 1 lần
 • 89 : 1 lần
 • 99 : 1 lần
 • 28 : 1 lần
 • 25 : 1 lần
 • 50 : 1 lần
 • 37 : 2 lần
 • 73 : 2 lần
 • 83 : 2 lần
 • 30 : 2 lần

Thống kê đầu số giải nhất hay về

 • Đầu 8: 43 ngày
 • Đầu 6: 40 ngày
 • Đầu 7: 40 ngày
 • Đầu 4: 39 ngày
 • Đầu 0: 38 ngày
 • Đầu 3: 35 ngày
 • Đầu 5: 35 ngày
 • Đầu 1: 33 ngày
 • Đầu 2: 32 ngày
 • Đầu 9: 26 ngày

Thống kê đuôi số giải nhất hay về

 • Đuôi 6: 43 ngày
 • Đuôi 8: 43 ngày
 • Đuôi 1: 40 ngày
 • Đuôi 2: 37 ngày
 • Đuôi 5: 37 ngày
 • Đuôi 4: 36 ngày
 • Đuôi 3: 35 ngày
 • Đuôi 9: 33 ngày
 • Đuôi 7: 32 ngày
 • Đuôi 0: 25 ngày

Thống kê tổng bộ giải nhất hay về

 • Tổng 4: 42 ngày
 • Tổng 2: 41 ngày
 • Tổng 3: 41 ngày
 • Tổng 1: 39 ngày
 • Tổng 6: 36 ngày
 • Tổng 8: 35 ngày
 • Tổng 7: 34 ngày
 • Tổng 9: 34 ngày
 • Tổng 5: 32 ngày
 • Tổng 0: 27 ngày

Bảng giải nhất miền Bắc năm

66272
1-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
41182
1-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
83331
1-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
64293
1-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
44230
2-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
06876
2-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
74982
2-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
09387
2-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
61083
3-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
80369
3-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
94774
3-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
05538
3-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
34474
4-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
06268
4-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
12691
4-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
34052
4-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
08715
5-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
47161
5-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
64388
5-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
96992
5-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
84069
6-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
65567
6-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
48545
6-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
44708
6-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
77903
7-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
41504
7-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
58941
7-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
18300
7-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
52095
8-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
17339
8-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
20243
8-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
37755
8-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
34321
9-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
66285
9-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
57524
9-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
50059
10-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
69888
10-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
62724
10-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
45785
11-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
15214
11-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
22552
11-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
39786
12-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
02044
12-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
92837
12-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
68404
13-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
22276
13-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
54579
13-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
71212
13-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
42203
14-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
67840
14-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
64118
14-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
20801
14-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
52395
15-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
33214
15-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
51885
15-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
13829
15-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
74503
16-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
00693
16-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
42692
16-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
66671
16-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
07527
17-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
03133
17-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
50264
17-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
19874
17-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
54578
18-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
64007
18-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
05913
18-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
16351
18-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
36645
19-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
19995
19-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
19173
19-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
38838
19-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
63165
20-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
97758
20-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
48573
20-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
29822
20-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
88820
21-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
73548
21-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
15018
21-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
85986
21-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
79118
22-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
52311
22-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
07286
22-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
29914
22-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
45966
23-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
88635
23-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
35161
23-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
38229
24-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
81369
24-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
06693
24-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
14114
25-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
85710
25-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
75754
25-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
29197
26-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
61620
26-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
57086
26-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
32521
27-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
22265
27-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
21356
27-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
93911
28-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
06477
28-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
61196
28-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
98171
29-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
89254
29-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
01431
29-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
80556
30-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
21141
30-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
58427
31-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
46217
31-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng
xsmn

Khi giải nhất Miền Bắc về 14

Khi giải nhất Miền Bắc về 14, hôm sau giải nhất về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
54 4 lần 57 3 lần 31 3 lần 99 3 lần 92 3 lần
03 3 lần 74 3 lần 01 3 lần 44 2 lần 04 2 lần
42 2 lần 95 2 lần 02 2 lần 64 2 lần 85 2 lần
41 2 lần 53 2 lần 48 2 lần 69 2 lần 88 2 lần
93 1 lần 97 1 lần 10 1 lần 34 1 lần 37 1 lần
79 1 lần 61 1 lần 77 1 lần 39 1 lần 36 1 lần
38 1 lần 55 1 lần 66 1 lần 82 1 lần 45 1 lần
60 1 lần 83 1 lần 28 1 lần 91 1 lần 96 1 lần
89 1 lần 58 1 lần 14 1 lần 18 1 lần 67 1 lần
65 1 lần 68 1 lần 15 1 lần 29 1 lần 16 1 lần
26 1 lần 73 1 lần

hôm sau lô tô về những con số sau:

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
75 39 lần 66 34 lần 31 30 lần 32 30 lần 12 29 lần
64 29 lần 20 29 lần 42 29 lần 61 28 lần 36 28 lần
19 27 lần 34 27 lần 44 27 lần 94 27 lần 58 27 lần
48 27 lần 73 27 lần 56 26 lần 95 26 lần 54 26 lần
96 26 lần 09 26 lần 76 25 lần 92 25 lần 23 25 lần
57 25 lần 43 25 lần 91 24 lần 97 24 lần 41 24 lần
99 24 lần 88 24 lần 74 24 lần 55 24 lần 53 24 lần
68 23 lần 93 23 lần 18 23 lần 81 23 lần 16 23 lần
37 23 lần 82 23 lần 28 23 lần 25 22 lần 51 22 lần
05 22 lần 29 22 lần 98 22 lần 38 22 lần 72 22 lần
80 22 lần 01 21 lần 10 21 lần 11 21 lần 00 21 lần
04 21 lần 39 21 lần 02 20 lần 59 20 lần 69 20 lần
03 20 lần 24 20 lần 27 20 lần 65 20 lần 46 20 lần
89 19 lần 35 19 lần 83 19 lần 06 19 lần 07 19 lần
52 19 lần 60 19 lần 79 19 lần 15 19 lần 45 19 lần
86 19 lần 49 18 lần 50 18 lần 40 18 lần 14 18 lần
08 18 lần 70 18 lần 87 17 lần 71 17 lần 26 17 lần
77 17 lần 47 16 lần 63 16 lần 90 15 lần 17 15 lần
85 15 lần 78 14 lần 67 14 lần 84 14 lần 22 14 lần
62 13 lần 33 13 lần 13 13 lần 30 13 lần 21 10 lần

Thống kê giải nhất Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải nhất
Tuần trước 16-04-2024 66671
Tháng trước 23-03-2024 35161
Năm 2023 23-04-2023 11948
Năm 2022 23-04-2022 33815
Năm 2021 23-04-2021 08807
Năm 2020 23-04-2020 52470
Năm 2019 23-04-2019 87314
Năm 2018 23-04-2018 97691
Năm 2017 23-04-2017 15260
Năm 2016 23-04-2016 85687
Năm 2015 23-04-2015 99188
Năm 2014 23-04-2014 67401
Năm 2013 23-04-2013 01991
Năm 2012 23-04-2012 00270
Năm 2011 23-04-2011 89897
Năm 2010 23-04-2010 65832
Năm 2009 23-04-2009 75588
Năm 2008 23-04-2008 63826
Năm 2007 23-04-2007 31426
Năm 2006 23-04-2006 94196
Năm 2005 23-04-2005 85536
Năm 2004 23-04-2004 94012
Năm 2003 23-04-2003 95592
Năm 2002 23-04-2002 17066

Thảo luận

Thống kê Giải Nhất miền Bắc là gì?

Thống kê giải nhất XSMB là thống kê toàn bộ số lần xuất hiện cùng tần suất hai số cuối, đầu đuôi của giải nhất trong lịch sử các lần quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc.

Mặc dù mỗi lần quay số, giải Nhất đều ra ngẫu nhiên, không ai có thể đoán trước được số nào sẽ trúng giải. Thế nhưng bằng cách phân tích số liệu thống kê, người chơi hoàn toàn có thể dự đoán trước những số nào có khả năng sẽ về tiếp theo.

Bảng thống kê Giải Nhất XSMB - công cụ soi cầu hữu ích

Vì sao cần thống kê giải Nhất xổ số miền Bắc? Lý do là bởi những số liệu này sẽ giúp ích cho người chơi phân tích và dự đoán số ra kỳ sau một cách trực quan và toàn diện. Dựa vào việc quan sát những cặp số, đầu/đuôi xuất hiện nhiều lần trong quá khứ hay số rất lâu chưa ra, quan sát xu hướng của những số trúng thưởng, người chơi sẽ có hình dung về cầu lô cụ thể và có cơ sở để dự đoán thay vì phải chơi một cách mờ mịt.

Cách sử dụng tính năng thống kê giải nhất MB

Mục thống kê giải nhất cung cấp đầy đủ và chính xác nhất những thông tin liên quan đến giải nhất xổ số truyền thống, bao gồm:

 • Thống kê G1 theo tuần, tháng, năm

 • Thống kê nhanh giải nhất với những cặp số ra nhiều nhất, ít nhất

 • Thống kê đầu - đuôi giải nhất hay về

 • Thống kê tổng bộ giải nhất hay ra và số lần ra trong kỳ tra cứu

 • Thống kê đầy đủ bộ số giải nhất qua các năm

 • Thống kê tần suất giải nhất và bộ lô tô ra hôm sau theo giải nhất ngày hôm nay

 • Xem lại lịch sử giải nhất cùng ngày vào các năm trước.

Thông tin thống kê được hệ thống cập nhật liên tục hàng ngày ngay khi có kết quả mới nhất. Ngay sau khi xem KQXSMB hôm nay ra con gì, bạn có thể tra cứu thống kê giải nhất xổ số miền Bắc tại XS Minh Ngọc hôm nay để có con số may mắn dự thưởng ngày mai.

Người chơi có thể tham khảo soi cầu MB Minh Ngọc lấy số đẹp miễn phí dự thưởng hàng ngày.