Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2024 - XSMB năm 2024

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2024

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
42932
1-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
87444
1-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
71961
1-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
19052
1-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
72031
1-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
10956
2-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
28174
2-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
77433
2-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
62909
2-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
27567
2-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
62495
3-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
33389
3-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
17632
3-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
67364
3-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
64857
3-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
10240
4-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
13300
4-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
58535
4-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
69389
4-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
90869
4-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
38267
5-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
69876
5-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
87122
5-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
72666
5-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
80183
5-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
72794
6-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
91267
6-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
32939
6-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
00312
6-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
87661
6-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
69618
7-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
67384
7-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
03047
7-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
93374
7-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
12317
7-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
91089
8-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
85852
8-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
71307
8-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
30147
8-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
56095
8-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
48877
9-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
97041
9-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
16510
9-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
60325
9-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
73732
10-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
98352
10-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
14138
10-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
78736
10-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
28285
11-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
68333
11-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
69356
11-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
98076
11-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
13113
12-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
00212
12-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
12073
12-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
54105
12-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
68586
13-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
39100
13-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
91753
13-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
90649
13-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
84396
13-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
91138
14-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
17670
14-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
69169
14-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
71396
14-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
16880
14-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
63261
15-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
48331
15-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
12334
15-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
99369
15-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
06926
15-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
95539
16-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
34864
16-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
05667
16-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
96850
16-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
61034
16-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
76553
17-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
58294
17-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
39399
17-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
90289
17-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
51468
17-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
54998
18-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
39903
18-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
78723
18-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
62904
18-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
91322
18-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
14609
19-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
75801
19-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
15636
19-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
26592
19-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
14478
19-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
70964
20-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
57406
20-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
35144
20-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
29379
20-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
05966
20-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
45819
21-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
99937
21-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
81866
21-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
19980
21-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
55200
21-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
36910
22-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
82488
22-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
95371
22-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
15525
22-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
39397
22-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
87441
23-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
16053
23-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
59882
23-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
12681
23-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
61661
24-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
57333
24-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
88274
24-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
69952
24-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
77375
25-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
15545
25-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
16342
25-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
36594
25-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
20347
26-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
27234
26-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
59619
26-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
57620
26-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
61579
27-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
36209
27-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
20645
27-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
25842
27-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
68274
28-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
77645
28-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
49879
28-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
37696
28-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
75346
29-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
39648
29-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
37869
29-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
15877
29-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
08524
30-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
62135
30-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
44624
30-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
47666
31-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
36909
31-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2024

Bộ số Số lượt về
09 4 lần
52 4 lần
61 4 lần
66 4 lần
67 4 lần
Bộ số Số lượt về
69 4 lần
74 4 lần
89 4 lần
00 3 lần
32 3 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2024

Bộ số Số lượt về
02 0 lần
08 0 lần
11 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
Bộ số Số lượt về
16 0 lần
21 0 lần
27 0 lần
28 0 lần
29 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2024

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 13 lần Đuôi 0: 11 lần Tổng 0: 12 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 11 lần Tổng 1: 16 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 15 lần Tổng 2: 11 lần
Đầu 3: 20 lần Đuôi 3: 11 lần Tổng 3: 14 lần
Đầu 4: 16 lần Đuôi 4: 19 lần Tổng 4: 13 lần
Đầu 5: 11 lần Đuôi 5: 12 lần Tổng 5: 16 lần
Đầu 6: 20 lần Đuôi 6: 17 lần Tổng 6: 13 lần
Đầu 7: 16 lần Đuôi 7: 14 lần Tổng 7: 20 lần
Đầu 8: 13 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 13 lần
Đầu 9: 12 lần Đuôi 9: 21 lần Tổng 9: 11 lần

Thảo luận