Bảng Đặc Biệt năm 2023 - Bảng thống kê XSMB năm 2023 đầy đủ nhất

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2023

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
16705
1-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
34838
1-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
76102
1-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
70344
1-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
61820
1-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
95921
1-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
90746
1-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
04430
1-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
61379
1-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
07289
1-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
20136
1-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
12301
1-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
49265
2-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
60755
2-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
47577
2-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
01844
2-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
00865
2-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
71963
2-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
57123
2-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
88137
2-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
06380
2-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
80973
2-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
93127
2-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
87485
2-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
25649
3-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
52766
3-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
37856
3-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
52333
3-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
85576
3-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
00370
3-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
96894
3-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
80288
3-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
31186
3-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
34556
3-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
65761
3-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
01716
3-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
75757
4-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
64948
4-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
06743
4-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
75345
4-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
81918
4-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
04408
4-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
06883
4-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
56177
4-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
08811
4-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
53139
4-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
55858
4-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
87694
4-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
76191
5-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
06194
5-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
58118
5-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
96226
5-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
82647
5-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
00081
5-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
29397
5-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
45710
5-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
06367
5-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
88733
5-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
13484
5-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
47521
5-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
45370
6-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
35492
6-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
39919
6-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
89911
6-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
02904
6-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
83079
6-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
44798
6-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
74923
6-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
15269
6-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
73121
6-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
91484
6-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
93178
6-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
39597
7-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
18198
7-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
75877
7-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
49736
7-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
88060
7-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
40357
7-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
93076
7-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
08672
7-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
49956
7-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
26547
7-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
10949
7-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
35627
7-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
20040
8-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
88864
8-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
73787
8-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
29815
8-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
44481
8-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
13437
8-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
98215
8-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
80766
8-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
13676
8-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
75188
8-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
98526
8-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
38223
8-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
78014
9-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
29337
9-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
68205
9-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
10026
9-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
58546
9-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
84288
9-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
05408
9-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
59261
9-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
35252
9-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
91245
9-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
34562
9-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
57057
9-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
81191
10-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
85120
10-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
24420
10-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
06363
10-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
97996
10-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
01936
10-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
58222
10-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
25102
10-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
35902
10-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
84521
10-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
94670
10-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
87360
10-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
04942
11-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
98713
11-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
47076
11-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
16039
11-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
63134
11-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
46260
11-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
45631
11-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
90299
11-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
63768
11-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
49140
11-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
08391
11-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
38038
11-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
18452
12-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
09841
12-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
56695
12-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
37195
12-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
84102
12-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
55442
12-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
67115
12-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
06848
12-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
73132
12-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
50875
12-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
98375
12-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
62970
12-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
60762
13-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
41916
13-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
17375
13-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
44265
13-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
19949
13-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
88661
13-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
26902
13-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
84528
13-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
56650
13-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
40620
13-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
19412
13-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
91706
13-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
62940
14-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
56141
14-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
67879
14-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
57534
14-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
67753
14-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
57854
14-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
78668
14-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
16893
14-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
59722
14-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
59454
14-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
85800
14-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
06245
14-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
44221
15-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
18158
15-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
67724
15-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
27414
15-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
90956
15-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
46904
15-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
08897
15-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
41861
15-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
13720
15-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
15013
15-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
33859
15-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
36904
15-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
48260
16-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
65243
16-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
89581
16-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
41248
16-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
19031
16-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
76830
16-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
51351
16-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
82019
16-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
11724
16-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
94540
16-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
54869
16-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
74825
16-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
53363
17-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
18435
17-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
59389
17-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
65576
17-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
67949
17-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
96361
17-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
22406
17-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
79186
17-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
22365
17-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
70876
17-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
95110
17-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
03257
17-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
45282
18-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
44971
18-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
57570
18-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
71661
18-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
22632
18-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
94351
18-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
20080
18-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
47887
18-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
43104
18-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
28600
18-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
98371
18-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
56732
18-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
62857
19-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
37264
19-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
86903
19-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
46285
19-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
22317
19-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
59915
19-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
15339
19-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
41830
19-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
50925
19-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
45305
19-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
38429
19-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
14577
19-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
91869
20-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
32775
20-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
24192
20-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
24623
20-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
70452
20-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
51232
20-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
58286
20-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
92009
20-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
40303
20-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
42888
20-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
49071
20-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
64978
20-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
90781
21-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
81664
21-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
47914
21-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
45297
21-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
58534
21-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
35944
21-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
27221
21-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
52566
21-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
57349
21-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
17948
21-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
88485
21-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
31357
22-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
08798
22-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
64652
22-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
32754
22-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
84267
22-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
27433
22-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
60279
22-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
22714
22-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
91918
22-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
14670
22-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
76711
22-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
01964
23-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
45483
23-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
71679
23-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
95972
23-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
83660
23-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
58062
23-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
63734
23-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
76922
23-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
45844
23-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
57999
23-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
51416
23-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
16979
24-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
48657
24-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
42105
24-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
19966
24-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
09870
24-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
62442
24-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
57973
24-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
62778
24-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
91388
24-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
20952
24-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
01243
24-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
52371
25-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
30415
25-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
32273
25-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
85483
25-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
20319
25-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
63634
25-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
75659
25-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
82843
25-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
68779
25-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
61380
25-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
08816
25-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
08225
25-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
34164
26-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
67360
26-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
57765
26-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
89675
26-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
36191
26-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
03493
26-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
87929
26-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
94958
26-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
45236
26-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
26788
26-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
11873
26-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
94636
26-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
72859
27-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
93758
27-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
83230
27-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
80755
27-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
96237
27-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
49195
27-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
21171
27-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
18448
27-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
93447
27-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
74036
27-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
84757
27-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
74817
27-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
87219
28-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
55827
28-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
66228
28-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
13196
28-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
79459
28-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
97495
28-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
40915
28-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
83185
28-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
11698
28-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
07157
28-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
11913
28-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
15131
28-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
76479
29-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
86367
29-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
54639
29-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
85867
29-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
06920
29-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
69358
29-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
49278
29-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
07044
29-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
38050
29-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
03141
29-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
36120
29-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
16179
30-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
11504
30-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
90819
30-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
20765
30-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
69851
30-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
55741
30-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
76551
30-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
19237
30-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
34684
30-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
07426
30-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
59380
30-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
30061
31-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
59381
31-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
88961
31-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
72615
31-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
73040
31-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
39267
31-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
73758
31-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2023

Bộ số Số lượt về
57 9 lần
79 9 lần
61 8 lần
15 7 lần
20 7 lần
Bộ số Số lượt về
70 7 lần
21 6 lần
36 6 lần
58 6 lần
60 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2023

Bộ số Số lượt về
07 0 lần
74 0 lần
90 0 lần
01 1 lần
09 1 lần
Bộ số Số lượt về
12 1 lần
35 1 lần
53 1 lần
82 1 lần
00 2 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2023

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 24 lần Đuôi 0: 39 lần Tổng 0: 32 lần
Đầu 1: 34 lần Đuôi 1: 43 lần Tổng 1: 25 lần
Đầu 2: 36 lần Đuôi 2: 29 lần Tổng 2: 47 lần
Đầu 3: 37 lần Đuôi 3: 29 lần Tổng 3: 42 lần
Đầu 4: 39 lần Đuôi 4: 35 lần Tổng 4: 36 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 39 lần Tổng 5: 33 lần
Đầu 6: 45 lần Đuôi 6: 37 lần Tổng 6: 46 lần
Đầu 7: 46 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 42 lần
Đầu 8: 33 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 29 lần
Đầu 9: 27 lần Đuôi 9: 37 lần Tổng 9: 29 lần

Thảo luận

Bảng đặc biệt năm 2023 - Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2023 đầy đủ và chính xác nhất giúp người cho nắm được thông tin tổng quát về kết quả đặc biệt đã về trong toàn bộ năm 2023 và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu số đẹp.

Ngoài thống kê kết quả GĐB XSMB năm 2023, người chơi sẽ có số liệu thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất, ít nhất trong toàn bộ năm 2023 cùng tần suất đầu - đuôi - tổng đặc biệt về trong năm. Dữ liệu này được tổng hợp từ bảng kết quả giải đặc biệt miền Bắc 2023.

Cách tra cứu bảng đặc biệt miền Bắc năm 2023

Cột đầu tiên là số liệu “Ngày” về trong tháng, bao gồm từ ngày 1 đến ngày 31.

Hàng ngang trên cùng là số liệu các tháng của năm 2023, bao gồm từ tháng 1 đến tháng 12.

12 cột tiếp theo là tổng hợp giải đặc biệt về trong toàn bộ 12 tháng của năm 2023

Những ô có màu đậm là thứ 7 và chủ nhật.

Để tra KQXSMB trong một ngày cụ thể, người chơi lấy giao điểm giữa cột ngày và cột tháng. Với cách này, bạn có thể tra cứu toàn bộ kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc về trong năm 2023.

Lợi ích của bảng thống kê giải đặc biệt Xổ số miền Bắc 2023

Bảng KQXSMB đặc biệt 2023 giúp người chơi có số liệu để soi cầu đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc chuẩn nhất.

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt XSMB giúp người chơi nắm được cặp số ra nhiều nhất và ít nhất trong năm cùng với tần suất ra của từng cặp số.

Bảng thống kê KQXSMB năm 2023 giúp người chơi nắm rõ tần suất ra số, chạm và tổng đặc biệt về trong năm cho đến kỳ mới nhất.

Xem nhanh toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc năm 2023 siêu chính xác.

Theo dõi thông tin XSKT mới nhất tại:

XS Minh Ngọc