Thống Kê KQXSMB theo tổng - Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt theo Tổng

Chat

Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tổng Minh Ngọc

down-arrow Cuộn đến ngày hiện tại
xsmn
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
15339
19-07-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
58286
20-07-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
35944
21-07-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
27433
22-07-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
58062
23-07-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
62442
24-07-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
75659
25-07-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87929
26-07-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
21171
27-07-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
40915
28-07-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
69358
29-07-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
55741
30-07-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
72615
31-07-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
04430
01-08-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
88137
02-08-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
80288
03-08-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
56177
04-08-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
45710
05-08-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
74923
06-08-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
08672
07-08-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
80766
08-08-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
59261
09-08-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
25102
10-08-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
90299
11-08-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
06848
12-08-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
84528
13-08-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
16893
14-08-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
41861
15-08-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
82019
16-08-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
79186
17-08-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
47887
18-08-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
41830
19-08-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
92009
20-08-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
27221
21-08-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
60279
22-08-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
63734
23-08-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
57973
24-08-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
82843
25-08-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
94958
26-08-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
18448
27-08-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
83185
28-08-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
49278
29-08-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
76551
30-08-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
73040
31-08-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
61379
01-09-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
06380
02-09-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
31186
03-09-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
08811
04-09-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
06367
05-09-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
15269
06-09-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
49956
07-09-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
13676
08-09-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
35252
09-09-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
35902
10-09-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
63768
11-09-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
73132
12-09-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
56650
13-09-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
59722
14-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
13720
15-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
11724
16-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
22365
17-09-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
43104
18-09-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
50925
19-09-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
40303
20-09-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
52566
21-09-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
22714
22-09-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
76922
23-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
62778
24-09-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
68779
25-09-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
45236
26-09-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
93447
27-09-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
11698
28-09-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
07044
29-09-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
19237
30-09-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
07289
01-10-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
80973
02-10-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
34556
03-10-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
53139
04-10-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
88733
05-10-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
73121
06-10-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
26547
07-10-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
75188
08-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
91245
09-10-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
84521
10-10-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
49140
11-10-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
50875
12-10-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
40620
13-10-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
59454
14-10-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
15013
15-10-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
94540
16-10-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
70876
17-10-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
28600
18-10-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
45305
19-10-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
42888
20-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
57349
21-10-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
91918
22-10-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
45844
23-10-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
91388
24-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
61380
25-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
26788
26-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
74036
27-10-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
07157
28-10-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
38050
29-10-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
34684
30-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
39267
31-10-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
20136
01-11-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
93127
02-11-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
65761
03-11-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
55858
04-11-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
13484
05-11-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
91484
06-11-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
10949
07-11-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
98526
08-11-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
34562
09-11-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
94670
10-11-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
08391
11-11-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
98375
12-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
19412
13-11-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
85800
14-11-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
33859
15-11-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
54869
16-11-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
95110
17-11-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
98371
18-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
38429
19-11-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
49071
20-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
17948
21-11-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
14670
22-11-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
57999
23-11-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
20952
24-11-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
08816
25-11-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
11873
26-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
84757
27-11-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
11913
28-11-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
03141
29-11-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
07426
30-11-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
12301
01-12-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
87485
02-12-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
01716
03-12-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
87694
04-12-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
47521
05-12-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
93178
06-12-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
35627
07-12-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
38223
08-12-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
57057
09-12-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
87360
10-12-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
38038
11-12-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
62970
12-12-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
91706
13-12-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
06245
14-12-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
36904
15-12-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
74825
16-12-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
03257
17-12-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
56732
18-12-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
14577
19-12-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
64978
20-12-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
88485
21-12-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
76711
22-12-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
51416
23-12-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
01243
24-12-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
08225
25-12-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
94636
26-12-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
74817
27-12-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
15131
28-12-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
36120
29-12-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
59380
30-12-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
73758
31-12-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
42932
01-01-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
10956
02-01-2024
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
62495
03-01-2024
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
10240
04-01-2024
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
38267
05-01-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
72794
06-01-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
69618
07-01-2024
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
91089
08-01-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
48877
09-01-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
73732
10-01-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
28285
11-01-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
13113
12-01-2024
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
68586
13-01-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
91138
14-01-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
63261
15-01-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
95539
16-01-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
76553
17-01-2024
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
54998
18-01-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
14609
19-01-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
70964
20-01-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
45819
21-01-2024
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
36910
22-01-2024
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
87441
23-01-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
61661
24-01-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
77375
25-01-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
20347
26-01-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
61579
27-01-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
68274
28-01-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
75346
29-01-2024
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
08524
30-01-2024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
47666
31-01-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
87444
01-02-2024
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
28174
02-02-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
33389
03-02-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
13300
04-02-2024
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
69876
05-02-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
91267
06-02-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
67384
07-02-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
85852
08-02-2024
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
39100
13-02-2024
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
17670
14-02-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
48331
15-02-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
34864
16-02-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
58294
17-02-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
39903
18-02-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
75801
19-02-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
57406
20-02-2024
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
99937
21-02-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
82488
22-02-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
16053
23-02-2024
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
57333
24-02-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
15545
25-02-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
27234
26-02-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
36209
27-02-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
77645
28-02-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
39648
29-02-2024
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
71961
01-03-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
77433
02-03-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
17632
03-03-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
58535
04-03-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
87122
05-03-2024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
32939
06-03-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
03047
07-03-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
71307
08-03-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
97041
09-03-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
98352
10-03-2024
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
68333
11-03-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
00212
12-03-2024
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
91753
13-03-2024
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
69169
14-03-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
12334
15-03-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
05667
16-03-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
39399
17-03-2024
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
78723
18-03-2024
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
15636
19-03-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
35144
20-03-2024
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
81866
21-03-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
95371
22-03-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
59882
23-03-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
88274
24-03-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
16342
25-03-2024
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
59619
26-03-2024
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
20645
27-03-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
49879
28-03-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
37869
29-03-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
62135
30-03-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
36909
31-03-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
19052
01-04-2024
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
62909
02-04-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
67364
03-04-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
69389
04-04-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
72666
05-04-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
00312
06-04-2024
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
93374
07-04-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
30147
08-04-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
16510
09-04-2024
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
14138
10-04-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
69356
11-04-2024
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
12073
12-04-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
90649
13-04-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
71396
14-04-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
99369
15-04-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
96850
16-04-2024
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
90289
17-04-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
62904
18-04-2024
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
26592
19-04-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
29379
20-04-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
19980
21-04-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
15525
22-04-2024
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
12681
23-04-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
69952
24-04-2024
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
36594
25-04-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
57620
26-04-2024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
25842
27-04-2024
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
37696
28-04-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
15877
29-04-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
44624
30-04-2024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
72031
01-05-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
27567
02-05-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
64857
03-05-2024
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
90869
04-05-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
80183
05-05-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
87661
06-05-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
12317
07-05-2024
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
56095
08-05-2024
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
60325
09-05-2024
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
78736
10-05-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
98076
11-05-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
54105
12-05-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
84396
13-05-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
16880
14-05-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
06926
15-05-2024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
61034
16-05-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
51468
17-05-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
91322
18-05-2024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
14478
19-05-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
05966
20-05-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
55200
21-05-2024
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
39397
22-05-2024
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
13182
23-05-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
70098
24-05-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
09743
25-05-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
53398
26-05-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
72578
27-05-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
47490
28-05-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
60031
29-05-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
98932
30-05-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
06102
31-05-2024
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
12612
01-06-2024
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
27070
02-06-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
35024
03-06-2024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
86127
04-06-2024
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
97856
05-06-2024
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
66688
06-06-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
04651
07-06-2024
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
63333
08-06-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
29226
09-06-2024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
44465
10-06-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
17409
11-06-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
86255
12-06-2024
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
29826
13-06-2024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
80287
14-06-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
40369
15-06-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
17597
16-06-2024
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
00002
17-06-2024
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
74990
18-06-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
37567
19-06-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
81439
20-06-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
14296
21-06-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
24362
22-06-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
28501
23-06-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
50550
24-06-2024
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
60082
25-06-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
04232
26-06-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
51599
27-06-2024
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
71368
28-06-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
78049
29-06-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
44529
30-06-2024
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
94818
01-07-2024
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
77620
02-07-2024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
38889
03-07-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
35313
04-07-2024
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
49735
05-07-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
30003
06-07-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
04973
07-07-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
40957
08-07-2024
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
09466
09-07-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
81994
10-07-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
91323
11-07-2024
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
92619
12-07-2024
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
83060
13-07-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
81707
14-07-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
43030
15-07-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
79496
16-07-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
54959
17-07-2024
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê tổng giải đặc biệt xổ số miền bắc từ 19-07-2023 đến 18-07-2024

TổngĐã vềNgày xuất hiện gần nhấtSố ngày gan
027 lần12-07-20245
131 lần30-06-202417
241 lần09-07-20248
342 lần15-07-20242
435 lần17-07-20240
542 lần16-07-20241
636 lần13-07-20244
745 lần14-07-20243
834 lần05-07-202412
928 lần01-07-202416
xsmn

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng là tổng hợp toàn bộ các giải đặc biệt miền Bắc kèm theo tổng đề (tổng 2 số cuối của số đó). Để tính tổng đề, bạn chỉ cần cộng hai số cuối lại với nhau và nếu tổng lớn hơn 10, chỉ lấy hàng đơn vị.

Ví dụ: Giải đặc biệt với số 17375 có 2 số cuối là 75 và tổng 2 số cuối là 7 + 5 = 12, vậy tổng đề là 2. Giải đặc biệt với số 56695 có 2 số cuối là 95 và tổng 2 số cuối là 9 + 5 = 14, vậy tổng đề là 4.

Bảng thống kê giải đặc biệt được tô màu xanh cho 2 số cuối cùng giúp người chơi dễ nhận biết, số màu đỏ là tổng đề trong ngày. Thống kê tổng đặc biệt xổ số miền Bắc Minh Ngọc giúp người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra xu hướng đề về gần đây (tổng chẵn, tổng lẻ, tổng lớn, tổng bé...).

Hãy truy cập vào trang web XS Minh Ngọc hàng ngày để biết thêm thông tin chi tiết mới nhất bạn nhé.