Thống Kê KQXSMB theo tổng - Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt theo Tổng

Chat

Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tổng Minh Ngọc

down-arrow Cuộn đến ngày hiện tại
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
16979
24-02-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
30415
25-02-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
67360
26-02-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
93758
27-02-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
55827
28-02-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
76102
01-03-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
47577
02-03-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
37856
03-03-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
06743
04-03-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
58118
05-03-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
39919
06-03-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
75877
07-03-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
73787
08-03-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
68205
09-03-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
24420
10-03-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
47076
11-03-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
56695
12-03-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
17375
13-03-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
67879
14-03-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
67724
15-03-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
89581
16-03-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
59389
17-03-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
57570
18-03-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
86903
19-03-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
24192
20-03-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
81664
21-03-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
08798
22-03-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
45483
23-03-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
48657
24-03-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
32273
25-03-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
57765
26-03-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
83230
27-03-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
66228
28-03-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
86367
29-03-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
11504
30-03-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
59381
31-03-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
70344
01-04-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
01844
02-04-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
52333
03-04-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
75345
04-04-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
96226
05-04-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
89911
06-04-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
49736
07-04-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
29815
08-04-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
10026
09-04-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
06363
10-04-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
16039
11-04-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
37195
12-04-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
44265
13-04-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
57534
14-04-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
27414
15-04-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
41248
16-04-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
65576
17-04-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
71661
18-04-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
46285
19-04-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
24623
20-04-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
47914
21-04-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
64652
22-04-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
71679
23-04-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
42105
24-04-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
85483
25-04-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
89675
26-04-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
80755
27-04-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
13196
28-04-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
54639
29-04-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
90819
30-04-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
61820
01-05-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
00865
02-05-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
85576
03-05-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
81918
04-05-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
82647
05-05-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
02904
06-05-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
88060
07-05-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
44481
08-05-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
58546
09-05-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
97996
10-05-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
63134
11-05-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84102
12-05-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
19949
13-05-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
67753
14-05-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
90956
15-05-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
19031
16-05-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
67949
17-05-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
22632
18-05-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
22317
19-05-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
70452
20-05-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
45297
21-05-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
32754
22-05-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
95972
23-05-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
19966
24-05-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
20319
25-05-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
36191
26-05-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
96237
27-05-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
79459
28-05-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
85867
29-05-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
20765
30-05-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
88961
31-05-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
95921
01-06-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
71963
02-06-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
00370
03-06-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
04408
04-06-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
00081
05-06-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
83079
06-06-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
40357
07-06-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
13437
08-06-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
84288
09-06-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
01936
10-06-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
46260
11-06-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
55442
12-06-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
88661
13-06-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
57854
14-06-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
46904
15-06-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
76830
16-06-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
96361
17-06-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
94351
18-06-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
59915
19-06-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
51232
20-06-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
58534
21-06-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84267
22-06-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
83660
23-06-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
09870
24-06-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
63634
25-06-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
03493
26-06-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
49195
27-06-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
97495
28-06-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
06920
29-06-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
69851
30-06-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
90746
01-07-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
57123
02-07-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
96894
03-07-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
06883
04-07-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
29397
05-07-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
44798
06-07-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
93076
07-07-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
98215
08-07-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
05408
09-07-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
58222
10-07-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
45631
11-07-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
67115
12-07-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
26902
13-07-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
78668
14-07-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
08897
15-07-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
51351
16-07-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
22406
17-07-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
20080
18-07-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
15339
19-07-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
58286
20-07-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
35944
21-07-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
27433
22-07-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
58062
23-07-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
62442
24-07-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
75659
25-07-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87929
26-07-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
21171
27-07-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
40915
28-07-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
69358
29-07-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
55741
30-07-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
72615
31-07-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
04430
01-08-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
88137
02-08-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
80288
03-08-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
56177
04-08-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
45710
05-08-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
74923
06-08-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
08672
07-08-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
80766
08-08-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
59261
09-08-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
25102
10-08-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
90299
11-08-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
06848
12-08-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
84528
13-08-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
16893
14-08-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
41861
15-08-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
82019
16-08-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
79186
17-08-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
47887
18-08-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
41830
19-08-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
92009
20-08-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
27221
21-08-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
60279
22-08-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
63734
23-08-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
57973
24-08-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
82843
25-08-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
94958
26-08-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
18448
27-08-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
83185
28-08-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
49278
29-08-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
76551
30-08-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
73040
31-08-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
61379
01-09-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
06380
02-09-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
31186
03-09-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
08811
04-09-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
06367
05-09-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
15269
06-09-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
49956
07-09-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
13676
08-09-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
35252
09-09-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
35902
10-09-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
63768
11-09-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
73132
12-09-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
56650
13-09-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
59722
14-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
13720
15-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
11724
16-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
22365
17-09-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
43104
18-09-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
50925
19-09-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
40303
20-09-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
52566
21-09-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
22714
22-09-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
76922
23-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
62778
24-09-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
68779
25-09-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
45236
26-09-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
93447
27-09-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
11698
28-09-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
07044
29-09-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
19237
30-09-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
07289
01-10-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
80973
02-10-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
34556
03-10-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
53139
04-10-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
88733
05-10-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
73121
06-10-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
26547
07-10-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
75188
08-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
91245
09-10-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
84521
10-10-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
49140
11-10-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
50875
12-10-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
40620
13-10-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
59454
14-10-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
15013
15-10-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
94540
16-10-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
70876
17-10-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
28600
18-10-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
45305
19-10-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
42888
20-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
57349
21-10-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
91918
22-10-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
45844
23-10-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
91388
24-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
61380
25-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
26788
26-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
74036
27-10-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
07157
28-10-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
38050
29-10-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
34684
30-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
39267
31-10-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
20136
01-11-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
93127
02-11-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
65761
03-11-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
55858
04-11-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
13484
05-11-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
91484
06-11-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
10949
07-11-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
98526
08-11-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
34562
09-11-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
94670
10-11-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
08391
11-11-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
98375
12-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
19412
13-11-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
85800
14-11-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
33859
15-11-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
54869
16-11-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
95110
17-11-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
98371
18-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
38429
19-11-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
49071
20-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
17948
21-11-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
14670
22-11-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
57999
23-11-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
20952
24-11-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
08816
25-11-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
11873
26-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
84757
27-11-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
11913
28-11-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
03141
29-11-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
07426
30-11-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
12301
01-12-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
87485
02-12-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
01716
03-12-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
87694
04-12-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
47521
05-12-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
93178
06-12-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
35627
07-12-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
38223
08-12-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
57057
09-12-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
87360
10-12-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
38038
11-12-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
62970
12-12-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
91706
13-12-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
06245
14-12-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
36904
15-12-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
74825
16-12-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
03257
17-12-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
56732
18-12-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
14577
19-12-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
64978
20-12-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
88485
21-12-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
76711
22-12-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
51416
23-12-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
01243
24-12-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
08225
25-12-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
94636
26-12-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
74817
27-12-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
15131
28-12-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
36120
29-12-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
59380
30-12-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
73758
31-12-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
42932
01-01-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
10956
02-01-2024
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
62495
03-01-2024
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
10240
04-01-2024
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
38267
05-01-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
72794
06-01-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
69618
07-01-2024
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
91089
08-01-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
48877
09-01-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
73732
10-01-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
28285
11-01-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
13113
12-01-2024
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
68586
13-01-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
91138
14-01-2024
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
63261
15-01-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
95539
16-01-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
76553
17-01-2024
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
54998
18-01-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
14609
19-01-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
70964
20-01-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
45819
21-01-2024
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
36910
22-01-2024
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
87441
23-01-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
61661
24-01-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
77375
25-01-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
20347
26-01-2024
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
61579
27-01-2024
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
68274
28-01-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
75346
29-01-2024
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
08524
30-01-2024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
47666
31-01-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
87444
01-02-2024
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
28174
02-02-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
33389
03-02-2024
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
13300
04-02-2024
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
69876
05-02-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
91267
06-02-2024
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
67384
07-02-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
85852
08-02-2024
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
39100
13-02-2024
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
17670
14-02-2024
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
48331
15-02-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
34864
16-02-2024
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
58294
17-02-2024
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
39903
18-02-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
75801
19-02-2024
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
57406
20-02-2024
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
99937
21-02-2024
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
82488
22-02-2024
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
16053
23-02-2024
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê tổng giải đặc biệt xổ số miền bắc từ 24-02-2023 đến 24-02-2024

Tổng Đã về Ngày xuất hiện gần nhất Số ngày gan
0 29 lần 21-02-2024 2
1 29 lần 19-02-2024 4
2 44 lần 07-02-2024 12
3 45 lần 18-02-2024 5
4 38 lần 15-02-2024 8
5 31 lần 23-01-2024 27
6 45 lần 22-02-2024 1
7 43 lần 14-02-2024 9
8 28 lần 23-02-2024 0
9 29 lần 19-01-2024 31

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng là tổng hợp toàn bộ các giải đặc biệt miền Bắc kèm theo tổng đề (tổng 2 số cuối của số đó). Để tính tổng đề, bạn chỉ cần cộng hai số cuối lại với nhau và nếu tổng lớn hơn 10, chỉ lấy hàng đơn vị.

Ví dụ: Giải đặc biệt với số 17375 có 2 số cuối là 75 và tổng 2 số cuối là 7 + 5 = 12, vậy tổng đề là 2. Giải đặc biệt với số 56695 có 2 số cuối là 95 và tổng 2 số cuối là 9 + 5 = 14, vậy tổng đề là 4.

Bảng thống kê giải đặc biệt được tô màu xanh cho 2 số cuối cùng giúp người chơi dễ nhận biết, số màu đỏ là tổng đề trong ngày. Thống kê tổng đặc biệt xổ số miền Bắc Minh Ngọc giúp người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra xu hướng đề về gần đây (tổng chẵn, tổng lẻ, tổng lớn, tổng bé...).

Hãy truy cập vào trang web XS Minh Ngọc hàng ngày để biết thêm thông tin chi tiết mới nhất bạn nhé.