Bảng Đặc Biệt năm 2021 - Bảng thống kê XSMB năm 2021 đầy đủ nhất

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2021

Chọn năm:
1 78885
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
54782
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
91577
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
50393
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
05365
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
57266
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
01275
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
88081
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
74627
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
31220
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
03858
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
62712
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
2 20681
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
15759
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87462
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
01795
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
76578
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
51714
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
87781
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
71424
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
77764
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
37377
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
29510
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
27587
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
3 43132
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
76349
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
63410
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
44110
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
51925
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
62721
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
02942
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
10004
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
11660
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
20681
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
07267
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
85507
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
4 42988
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
48218
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
96100
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
16278
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
09580
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
60930
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
96477
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
46441
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
29855
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
45747
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
34148
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
69447
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
5 19376
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
48520
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
66992
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
06800
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
83866
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
10263
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
91701
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
09081
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
17061
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
73967
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
66152
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
04329
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
6 90402
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
37427
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
61918
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
94659
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
80359
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
73663
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
46868
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
39467
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
87728
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
82245
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
19821
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
71784
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
7 09854
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
25119
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
38433
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
97675
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
70447
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
26422
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
61289
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
49634
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
10765
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
97469
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
91386
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
63631
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
8 00726
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
42991
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
20859
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
63904
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
26493
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
82266
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
10346
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
38115
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
14938
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
43550
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
94772
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
29115
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
9 82064
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
38792
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
97736
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
52070
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
76369
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
81099
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
70060
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
44751
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
63724
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
31156
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
71952
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
34346
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
10 48146
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
04629
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
61639
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
85313
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
54247
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
92979
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
53594
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
29771
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
04529
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
06085
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
43595
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
25206
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
11 05507
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
47526
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
29013
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
57470
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
15348
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
38294
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
53620
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
26654
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
72142
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
33422
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
34925
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
12 16592
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
85439
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
86039
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
49650
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
02283
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
48323
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
19868
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
23349
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
05618
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
04211
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
09055
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
13 02769
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
95112
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
29405
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
68664
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
35879
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
41507
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
17044
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
95548
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
49522
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
55230
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
98112
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
14 51338
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
45587
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
74295
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
81047
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
18146
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
98653
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
55853
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
32159
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
04019
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
53940
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
27700
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
15 68285
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
56286
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
61924
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
90982
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
59925
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
27483
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
70957
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
73497
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
04965
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
64218
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
77626
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
96009
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
16 12046
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
11503
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
60054
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
99789
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
32965
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
34622
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
37782
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
62041
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
12093
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
66067
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
41405
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
43032
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
17 55095
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
05177
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
72152
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
10780
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
67626
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
44367
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
05779
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
68162
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
35330
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
24640
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
99342
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
73157
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
18 92549
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
81910
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
37733
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
89500
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
10448
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
14761
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
32872
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
10443
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
93901
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
11609
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
04960
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
70830
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
19 23677
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
11103
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
55324
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
81365
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
83572
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
03472
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
47133
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
21544
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
45957
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
86847
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
68712
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
07173
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
20 60545
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
70030
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
97438
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
05475
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
55967
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
64799
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
23036
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
04793
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
74019
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
56449
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
45344
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
74271
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
21 21331
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
57607
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
68140
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
84355
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
75723
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
60141
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
47188
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
69157
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
16083
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
93188
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
47579
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
38683
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
22 09264
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
77708
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
54315
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
56292
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
94325
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
34505
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
23166
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
98711
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
53873
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
56628
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
36593
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
09078
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
23 57860
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
17110
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
85639
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
98860
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
13529
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
98699
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
46724
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
58391
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
11534
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
73125
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
24880
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
78708
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
24 45883
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
93315
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
66438
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
21177
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
19685
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
17879
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
77196
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
58389
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
51678
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
44417
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
85856
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
37223
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
25 00157
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
35855
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
44219
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
73278
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
82871
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
25985
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
82380
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
60589
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
92408
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
69154
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
64313
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
31424
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
26 33079
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
55600
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
72042
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
16252
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
64904
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
20290
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
40891
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
88678
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
21694
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
75309
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
81610
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
57404
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
27 45756
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
26313
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
54601
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
49333
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
33003
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
13987
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
52371
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
69159
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
73011
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
92046
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
27824
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
56903
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
28 92020
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
30398
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
31295
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
91213
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
07076
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
52658
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
50098
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
50509
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
03234
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
47069
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
55988
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
04703
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
29 40169
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
03000
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
21916
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81687
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
66791
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
10326
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
58755
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
76477
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
67635
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
28087
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
13977
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
30 71209
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
49255
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
96736
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
15553
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
82308
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
94715
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
83986
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
45811
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
24242
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
71738
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
62033
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
31 17386
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
06996
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
18650
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
62914
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
49620
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
54798
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
24147
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2021

Bộ số Số lượt về
77 8 lần
24 7 lần
47 7 lần
00 6 lần
10 6 lần
Bộ số Số lượt về
46 6 lần
55 6 lần
59 6 lần
67 6 lần
78 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2021

Bộ số Số lượt về
37 0 lần
74 0 lần
02 1 lần
06 1 lần
16 1 lần
Bộ số Số lượt về
17 1 lần
35 1 lần
43 1 lần
51 1 lần
84 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2021

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 36 lần Đuôi 0: 40 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 36 lần Đuôi 1: 30 lần Tổng 1: 42 lần
Đầu 2: 39 lần Đuôi 2: 33 lần Tổng 2: 36 lần
Đầu 3: 30 lần Đuôi 3: 36 lần Tổng 3: 38 lần
Đầu 4: 38 lần Đuôi 4: 31 lần Tổng 4: 43 lần
Đầu 5: 37 lần Đuôi 5: 40 lần Tổng 5: 34 lần
Đầu 6: 37 lần Đuôi 6: 31 lần Tổng 6: 40 lần
Đầu 7: 37 lần Đuôi 7: 39 lần Tổng 7: 29 lần
Đầu 8: 40 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 30 lần
Đầu 9: 31 lần Đuôi 9: 45 lần Tổng 9: 32 lần

Thảo luận

Bảng đặc biệt năm 2021 - Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2021 đầy đủ và chính xác nhất giúp người cho nắm được thông tin tổng quát về kết quả đặc biệt đã về trong toàn bộ năm 2021 và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu số đẹp.

Ngoài thống kê kết quả GĐB XSMB năm 2021, người chơi sẽ có số liệu thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất, ít nhất trong toàn bộ năm 2021 cùng tần suất đầu - đuôi - tổng đặc biệt về trong năm. Dữ liệu này được tổng hợp từ bảng kết quả giải đặc biệt miền Bắc 2021.

Hướng dẫn tra bảng đặc biệt miền Bắc năm 2021

Cột đầu tiên là số liệu “Ngày” về trong tháng, bao gồm từ ngày 1 đến ngày 31.

Hàng ngang trên cùng là số liệu các tháng của năm 2021, bao gồm từ tháng 1 đến tháng 12.

12 cột tiếp theo là tổng hợp giải đặc biệt về trong toàn bộ 12 tháng của năm 2021

Những ô có màu đậm là thứ 7 và chủ nhật.

Để tra kết quả XSMB trong một ngày cụ thể, người chơi lấy giao điểm giữa cột ngày và cột tháng. Với cách này, bạn có thể tra cứu toàn bộ kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc về trong năm 2021.

Ý nghĩa của bảng thống kê giải đặc biệt XSMB năm 2021

Bảng KQXSMB đặc biệt 2021 giúp người chơi có số liệu để soi cầu giải đặc biệt miền Bắc chuẩn nhất.

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt XSMB giúp người chơi nắm được cặp số ra nhiều nhất và ít nhất trong năm cùng với tần suất ra của từng cặp số.

Bảng thống kê giúp người chơi nắm rõ tần suất ra số, chạm và tổng đặc biệt về trong năm.

Xem nhanh toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc năm 2021 siêu chuẩn.

Bảng kết quả SXMB năm 2021 được cập nhật chính xác và miễn phí giúp người chơi có tư liệu hữu ích để tham khảo.

Cập nhật thông tin xổ số mới nhất tại:

XS Minh Ngọc nhanh nhất