Bảng Đặc Biệt năm 2021 - Bảng thống kê XSMB năm 2021 đầy đủ nhất

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2021

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2020, Năm 2019,
78885
1-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
54782
1-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
91577
1-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
50393
1-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
05365
1-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
57266
1-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
01275
1-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
88081
1-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
74627
1-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
31220
1-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
03858
1-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
62712
1-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
20681
2-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
15759
2-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87462
2-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
01795
2-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
76578
2-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
51714
2-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
87781
2-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
71424
2-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
77764
2-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
37377
2-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
29510
2-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
27587
2-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
43132
3-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
76349
3-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
63410
3-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
44110
3-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
51925
3-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
62721
3-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
02942
3-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
10004
3-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
11660
3-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
20681
3-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
07267
3-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
85507
3-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
42988
4-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
48218
4-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
96100
4-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
16278
4-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
09580
4-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
60930
4-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
96477
4-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
46441
4-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
29855
4-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
45747
4-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
34148
4-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
69447
4-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
19376
5-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
48520
5-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
66992
5-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
06800
5-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
83866
5-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
10263
5-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
91701
5-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
09081
5-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
17061
5-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
73967
5-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
66152
5-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
04329
5-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
90402
6-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
37427
6-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
61918
6-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
94659
6-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
80359
6-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
73663
6-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
46868
6-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
39467
6-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
87728
6-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
82245
6-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
19821
6-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
71784
6-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
09854
7-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
25119
7-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
38433
7-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
97675
7-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
70447
7-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
26422
7-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
61289
7-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
49634
7-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
10765
7-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
97469
7-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
91386
7-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
63631
7-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
00726
8-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
42991
8-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
20859
8-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
63904
8-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
26493
8-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
82266
8-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
10346
8-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
38115
8-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
14938
8-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
43550
8-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
94772
8-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
29115
8-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
82064
9-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
38792
9-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
97736
9-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
52070
9-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
76369
9-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
81099
9-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
70060
9-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
44751
9-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
63724
9-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
31156
9-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
71952
9-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
34346
9-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
48146
10-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
04629
10-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
61639
10-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
85313
10-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
54247
10-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
92979
10-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
53594
10-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
29771
10-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
04529
10-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
06085
10-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
43595
10-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
25206
10-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
05507
11-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
47526
11-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
29013
11-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
57470
11-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
15348
11-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
38294
11-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
53620
11-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
26654
11-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
72142
11-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
33422
11-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
34925
11-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
16592
12-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
85439
12-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
86039
12-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
49650
12-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
02283
12-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
48323
12-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
19868
12-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
23349
12-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
05618
12-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
04211
12-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
09055
12-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
02769
13-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
95112
13-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
29405
13-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
68664
13-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
35879
13-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
41507
13-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
17044
13-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
95548
13-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
49522
13-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
55230
13-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
98112
13-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
51338
14-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
45587
14-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
74295
14-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
81047
14-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
18146
14-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
98653
14-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
55853
14-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
32159
14-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
04019
14-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
53940
14-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
27700
14-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
68285
15-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
56286
15-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
61924
15-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
90982
15-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
59925
15-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
27483
15-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
70957
15-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
73497
15-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
04965
15-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
64218
15-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
77626
15-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
96009
15-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
12046
16-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
11503
16-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
60054
16-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
99789
16-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
32965
16-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
34622
16-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
37782
16-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
62041
16-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
12093
16-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
66067
16-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
41405
16-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
43032
16-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
55095
17-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
05177
17-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
72152
17-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
10780
17-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
67626
17-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
44367
17-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
05779
17-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
68162
17-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
35330
17-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
24640
17-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
99342
17-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
73157
17-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
92549
18-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
81910
18-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
37733
18-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
89500
18-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
10448
18-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
14761
18-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
32872
18-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
10443
18-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
93901
18-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
11609
18-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
04960
18-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
70830
18-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
23677
19-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
11103
19-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
55324
19-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
81365
19-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
83572
19-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
03472
19-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
47133
19-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
21544
19-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
45957
19-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
86847
19-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
68712
19-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
07173
19-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
60545
20-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
70030
20-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
97438
20-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
05475
20-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
55967
20-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
64799
20-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
23036
20-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
04793
20-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
74019
20-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
56449
20-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
45344
20-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
74271
20-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
21331
21-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
57607
21-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
68140
21-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
84355
21-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
75723
21-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
60141
21-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
47188
21-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
69157
21-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
16083
21-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
93188
21-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
47579
21-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
38683
21-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
09264
22-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
77708
22-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
54315
22-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
56292
22-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
94325
22-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
34505
22-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
23166
22-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
98711
22-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
53873
22-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
56628
22-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
36593
22-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
09078
22-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
57860
23-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
17110
23-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
85639
23-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
98860
23-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
13529
23-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
98699
23-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
46724
23-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
58391
23-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
11534
23-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
73125
23-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
24880
23-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
78708
23-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
45883
24-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
93315
24-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
66438
24-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
21177
24-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
19685
24-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
17879
24-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
77196
24-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
58389
24-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
51678
24-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
44417
24-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
85856
24-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
37223
24-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
00157
25-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
35855
25-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
44219
25-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
73278
25-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
82871
25-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
25985
25-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
82380
25-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
60589
25-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
92408
25-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
69154
25-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
64313
25-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
31424
25-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
33079
26-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
55600
26-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
72042
26-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
16252
26-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
64904
26-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
20290
26-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
40891
26-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
88678
26-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
21694
26-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
75309
26-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
81610
26-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
57404
26-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
45756
27-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
26313
27-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
54601
27-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
49333
27-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
33003
27-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
13987
27-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
52371
27-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
69159
27-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
73011
27-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
92046
27-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
27824
27-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
56903
27-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
92020
28-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
30398
28-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
31295
28-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
91213
28-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
07076
28-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
52658
28-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
50098
28-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
50509
28-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
03234
28-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
47069
28-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
55988
28-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
04703
28-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
40169
29-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
03000
29-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
21916
29-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81687
29-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
66791
29-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
10326
29-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
58755
29-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
76477
29-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
67635
29-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
28087
29-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
13977
29-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
71209
30-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
49255
30-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
96736
30-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
15553
30-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
82308
30-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
94715
30-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
83986
30-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
45811
30-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
24242
30-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
71738
30-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
62033
30-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
17386
31-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
06996
31-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
18650
31-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
62914
31-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
49620
31-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
54798
31-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
24147
31-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2021

Bộ số Số lượt về
77 8 lần
24 7 lần
47 7 lần
00 6 lần
10 6 lần
Bộ số Số lượt về
46 6 lần
55 6 lần
59 6 lần
67 6 lần
78 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2021

Bộ số Số lượt về
37 0 lần
74 0 lần
02 1 lần
06 1 lần
16 1 lần
Bộ số Số lượt về
17 1 lần
35 1 lần
43 1 lần
51 1 lần
84 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2021

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 36 lần Đuôi 0: 40 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 36 lần Đuôi 1: 30 lần Tổng 1: 42 lần
Đầu 2: 39 lần Đuôi 2: 33 lần Tổng 2: 36 lần
Đầu 3: 30 lần Đuôi 3: 36 lần Tổng 3: 38 lần
Đầu 4: 38 lần Đuôi 4: 31 lần Tổng 4: 43 lần
Đầu 5: 37 lần Đuôi 5: 40 lần Tổng 5: 34 lần
Đầu 6: 37 lần Đuôi 6: 31 lần Tổng 6: 40 lần
Đầu 7: 37 lần Đuôi 7: 39 lần Tổng 7: 29 lần
Đầu 8: 40 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 30 lần
Đầu 9: 31 lần Đuôi 9: 45 lần Tổng 9: 32 lần

Thảo luận

Bảng đặc biệt năm 2021 - Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2021 đầy đủ và chính xác nhất giúp người cho nắm được thông tin tổng quát về kết quả đặc biệt đã về trong toàn bộ năm 2021 và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu số đẹp.

Ngoài thống kê kết quả GĐB XSMB năm 2021, người chơi sẽ có số liệu thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất, ít nhất trong toàn bộ năm 2021 cùng tần suất đầu - đuôi - tổng đặc biệt về trong năm. Dữ liệu này được tổng hợp từ bảng kết quả giải đặc biệt miền Bắc 2021.

Hướng dẫn tra bảng đặc biệt miền Bắc năm 2021

Cột đầu tiên là số liệu “Ngày” về trong tháng, bao gồm từ ngày 1 đến ngày 31.

Hàng ngang trên cùng là số liệu các tháng của năm 2021, bao gồm từ tháng 1 đến tháng 12.

12 cột tiếp theo là tổng hợp giải đặc biệt về trong toàn bộ 12 tháng của năm 2021

Những ô có màu đậm là thứ 7 và chủ nhật.

Để tra kết quả XSMB trong một ngày cụ thể, người chơi lấy giao điểm giữa cột ngày và cột tháng. Với cách này, bạn có thể tra cứu toàn bộ kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc về trong năm 2021.

Ý nghĩa của bảng thống kê giải đặc biệt XSMB năm 2021

Bảng KQXSMB đặc biệt 2021 giúp người chơi có số liệu để soi cầu giải đặc biệt miền Bắc chuẩn nhất.

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt XSMB giúp người chơi nắm được cặp số ra nhiều nhất và ít nhất trong năm cùng với tần suất ra của từng cặp số.

Bảng thống kê giúp người chơi nắm rõ tần suất ra số, chạm và tổng đặc biệt về trong năm.

Xem nhanh toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc năm 2021 siêu chuẩn.

Bảng kết quả SXMB năm 2021 được cập nhật chính xác và miễn phí giúp người chơi có tư liệu hữu ích để tham khảo.

Cập nhật thông tin xổ số mới nhất tại:

XS Minh Ngọc nhanh nhất