Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2018 - XSMB năm 2018

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2018

Chọn năm:
1 91662
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
40951
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
94228
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
75571
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
55556
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
99872
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
66017
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
41128
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
48319
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
29665
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
51489
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
72729
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
2 84631
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
61573
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
05180
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
19012
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
03379
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
79685
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
23587
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
25638
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
19640
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
75644
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
54448
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
71456
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
3 11717
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
37601
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
90586
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
85446
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
74902
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
97900
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
09530
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
49786
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
52049
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
58237
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
14832
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
99667
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
4 62274
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
52643
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
16873
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
64482
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
95201
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
68083
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
31995
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
88624
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
64308
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
26134
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
15844
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
97859
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
5 18105
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
36829
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
98565
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
37294
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
29482
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
08485
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
92295
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
92138
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
93788
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
04926
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
01524
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
12188
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
6 15589
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
68495
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
93060
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
76309
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
78238
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
66175
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
93514
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
84214
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
00964
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
68515
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
70455
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
81154
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
7 13957
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
74825
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
85983
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
91498
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
85664
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
45882
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
41967
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
12723
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
49197
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
99739
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
89911
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
25367
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
8 79708
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
68975
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
00998
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
61763
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
35876
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
27538
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
75299
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
90929
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
66915
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
06832
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
33079
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
64793
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
9 81062
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
18625
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
21423
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
97323
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
55560
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
54099
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
14845
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
47717
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
24453
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
99135
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
45669
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
77308
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
10 94944
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
93481
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
03830
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
79188
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
69710
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
01603
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
76157
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
93681
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
51845
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
90043
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
04284
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
39341
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
11 88149
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
49568
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
35229
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
34765
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
37704
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
35854
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
19854
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
10460
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
50040
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
75705
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
65771
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
38991
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
12 77077
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
40999
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
17577
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
70118
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
98581
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
64199
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
09965
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
46677
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
81156
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
68218
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
20970
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
63140
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
13 04264
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
56489
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
58507
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
42501
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
27336
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
03937
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
48401
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
62149
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
45562
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
48145
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
07459
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
83517
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
14 45021
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
83871
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
90354
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
71370
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
41345
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
54343
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
78023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
79386
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
21588
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
35128
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
25841
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
47788
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
15 85298
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
46416
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
25452
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
10316
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
70145
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
84740
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
33662
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
59077
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
47019
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
33888
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
22750
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
16 13766
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
24049
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
20546
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
71470
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
81948
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
44371
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
89187
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
32963
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
82524
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
52348
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
60310
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
17 62609
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
81636
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
83064
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
87623
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
83564
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
88323
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
92527
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
93143
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
39416
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
96702
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
46365
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
18 41201
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
58038
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
73822
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
38740
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
86133
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
09669
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
00177
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
91720
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
22850
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
16644
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
84415
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
19 67721
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
81908
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
08294
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
34580
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
15245
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
15489
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
15817
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
11219
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
96177
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
91214
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
38201
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
29775
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
20 69463
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
38528
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
61165
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
23061
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
32370
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
81615
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
32749
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
93757
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
03096
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
72328
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
02322
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
41302
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
21 87139
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
29059
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
68585
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
69966
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
06511
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
57997
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
16268
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
92056
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
31221
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
15132
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
79721
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
95367
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
22 24960
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
69965
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
29539
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
29568
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
81330
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
03183
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
77892
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
57873
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
29578
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
81258
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
95565
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
54691
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
23 33101
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
61444
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
14613
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
32369
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
37544
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
50296
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
95786
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
48935
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
12662
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
08662
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
06414
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
47793
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
24 41657
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
00154
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
05545
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
28845
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
42876
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
46249
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
91570
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
63517
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
69569
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
23203
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
90956
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
50522
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
25 60568
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
64510
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
96594
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
26550
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
89936
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
01883
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
43841
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
54360
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
69654
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
72838
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
34635
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
09956
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
26 82445
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
50039
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
07223
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
92986
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
70873
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
53992
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
59356
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
85081
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
49222
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
78933
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
74033
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
73330
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
27 31583
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
36366
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
18467
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
10230
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
63408
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
31098
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
69031
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
52987
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
14915
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
13194
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
44616
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
24529
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
28 98451
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
71657
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
23588
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
39786
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
44938
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
51594
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
20833
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
33327
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
79356
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
68886
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
81965
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
66241
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
29 75547
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
46168
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
19447
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
26997
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
66983
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
69492
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
19187
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
08030
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
23974
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
98929
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
56675
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
30 93729
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
44900
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
45514
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
43163
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
02442
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
19672
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
14660
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
68455
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
42318
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
88321
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
65753
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
31 74348
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
34439
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
93554
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
28236
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
21067
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
59535
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
45276
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2018

Bộ số Số lượt về
45 9 lần
65 9 lần
56 8 lần
01 7 lần
23 7 lần
Bộ số Số lượt về
29 7 lần
38 7 lần
54 7 lần
86 7 lần
88 7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2018

Bộ số Số lượt về
06 0 lần
90 0 lần
04 1 lần
07 1 lần
12 1 lần
Bộ số Số lượt về
13 1 lần
20 1 lần
26 1 lần
34 1 lần
42 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2018

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 25 lần Đuôi 0: 33 lần Tổng 0: 30 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 33 lần Tổng 1: 54 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 27 lần Tổng 2: 30 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 36 lần Tổng 3: 38 lần
Đầu 4: 43 lần Đuôi 4: 36 lần Tổng 4: 37 lần
Đầu 5: 34 lần Đuôi 5: 43 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 49 lần Đuôi 6: 34 lần Tổng 6: 33 lần
Đầu 7: 33 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 27 lần
Đầu 8: 41 lần Đuôi 8: 42 lần Tổng 8: 40 lần
Đầu 9: 28 lần Đuôi 9: 40 lần Tổng 9: 37 lần

Thảo luận