Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2018 - XSMB năm 2018

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2018

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
91662
1-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
40951
1-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
94228
1-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
75571
1-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
55556
1-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
99872
1-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
66017
1-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
41128
1-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
48319
1-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
29665
1-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
51489
1-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
72729
1-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
84631
2-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
61573
2-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
05180
2-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
19012
2-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
03379
2-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
79685
2-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
23587
2-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
25638
2-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
19640
2-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
75644
2-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
54448
2-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
71456
2-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
11717
3-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
37601
3-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
90586
3-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
85446
3-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
74902
3-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
97900
3-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
09530
3-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
49786
3-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
52049
3-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
58237
3-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
14832
3-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
99667
3-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
62274
4-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
52643
4-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
16873
4-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
64482
4-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
95201
4-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
68083
4-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
31995
4-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
88624
4-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
64308
4-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
26134
4-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
15844
4-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
97859
4-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
18105
5-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
36829
5-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
98565
5-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
37294
5-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
29482
5-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
08485
5-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
92295
5-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
92138
5-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
93788
5-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
04926
5-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
01524
5-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
12188
5-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
15589
6-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
68495
6-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
93060
6-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
76309
6-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
78238
6-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
66175
6-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
93514
6-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
84214
6-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
00964
6-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
68515
6-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
70455
6-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
81154
6-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
13957
7-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
74825
7-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
85983
7-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
91498
7-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
85664
7-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
45882
7-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
41967
7-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
12723
7-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
49197
7-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
99739
7-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
89911
7-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
25367
7-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
79708
8-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
68975
8-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
00998
8-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
61763
8-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
35876
8-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
27538
8-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
75299
8-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
90929
8-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
66915
8-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
06832
8-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
33079
8-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
64793
8-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
81062
9-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
18625
9-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
21423
9-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
97323
9-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
55560
9-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
54099
9-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
14845
9-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
47717
9-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
24453
9-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
99135
9-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
45669
9-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
77308
9-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
94944
10-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
93481
10-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
03830
10-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
79188
10-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
69710
10-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
01603
10-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
76157
10-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
93681
10-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
51845
10-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
90043
10-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
04284
10-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
39341
10-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
88149
11-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
49568
11-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
35229
11-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
34765
11-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
37704
11-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
35854
11-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
19854
11-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
10460
11-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
50040
11-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
75705
11-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
65771
11-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
38991
11-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
77077
12-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
40999
12-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
17577
12-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
70118
12-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
98581
12-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
64199
12-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
09965
12-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
46677
12-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
81156
12-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
68218
12-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
20970
12-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
63140
12-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
04264
13-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
56489
13-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
58507
13-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
42501
13-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
27336
13-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
03937
13-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
48401
13-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
62149
13-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
45562
13-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
48145
13-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
07459
13-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
83517
13-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
45021
14-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
83871
14-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
90354
14-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
71370
14-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
41345
14-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
54343
14-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
78023
14-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
79386
14-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
21588
14-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
35128
14-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
25841
14-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
47788
14-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
85298
15-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
46416
15-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
25452
15-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
10316
15-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
70145
15-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
84740
15-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
33662
15-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
59077
15-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
47019
15-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
33888
15-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
22750
15-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
13766
16-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
24049
16-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
20546
16-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
71470
16-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
81948
16-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
44371
16-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
89187
16-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
32963
16-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
82524
16-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
52348
16-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
60310
16-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
62609
17-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
81636
17-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
83064
17-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
87623
17-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
83564
17-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
88323
17-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
92527
17-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
93143
17-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
39416
17-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
96702
17-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
46365
17-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
41201
18-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
58038
18-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
73822
18-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
38740
18-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
86133
18-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
09669
18-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
00177
18-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
91720
18-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
22850
18-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
16644
18-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
84415
18-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
67721
19-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
81908
19-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
08294
19-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
34580
19-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
15245
19-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
15489
19-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
15817
19-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
11219
19-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
96177
19-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
91214
19-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
38201
19-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
29775
19-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
69463
20-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
38528
20-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
61165
20-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
23061
20-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
32370
20-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
81615
20-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
32749
20-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
93757
20-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
03096
20-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
72328
20-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
02322
20-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
41302
20-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
87139
21-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
29059
21-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
68585
21-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
69966
21-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
06511
21-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
57997
21-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
16268
21-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
92056
21-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
31221
21-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
15132
21-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
79721
21-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
95367
21-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
24960
22-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
69965
22-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
29539
22-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
29568
22-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
81330
22-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
03183
22-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
77892
22-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
57873
22-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
29578
22-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
81258
22-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
95565
22-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
54691
22-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
33101
23-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
61444
23-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
14613
23-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
32369
23-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
37544
23-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
50296
23-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
95786
23-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
48935
23-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
12662
23-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
08662
23-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
06414
23-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
47793
23-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
41657
24-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
00154
24-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
05545
24-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
28845
24-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
42876
24-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
46249
24-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
91570
24-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
63517
24-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
69569
24-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
23203
24-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
90956
24-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
50522
24-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
60568
25-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
64510
25-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
96594
25-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
26550
25-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
89936
25-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
01883
25-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
43841
25-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
54360
25-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
69654
25-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
72838
25-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
34635
25-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
09956
25-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
82445
26-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
50039
26-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
07223
26-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
92986
26-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
70873
26-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
53992
26-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
59356
26-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
85081
26-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
49222
26-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
78933
26-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
74033
26-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
73330
26-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
31583
27-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
36366
27-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
18467
27-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
10230
27-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
63408
27-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
31098
27-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
69031
27-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
52987
27-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
14915
27-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
13194
27-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
44616
27-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
24529
27-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
98451
28-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
71657
28-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
23588
28-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
39786
28-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
44938
28-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
51594
28-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
20833
28-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
33327
28-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
79356
28-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
68886
28-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
81965
28-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
66241
28-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
75547
29-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
46168
29-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
19447
29-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
26997
29-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
66983
29-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
69492
29-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
19187
29-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
08030
29-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
23974
29-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
98929
29-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
56675
29-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
93729
30-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
44900
30-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
45514
30-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
43163
30-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
02442
30-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
19672
30-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
14660
30-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
68455
30-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
42318
30-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
88321
30-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
65753
30-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
74348
31-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
34439
31-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
93554
31-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
28236
31-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
21067
31-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
59535
31-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
45276
31-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2018

Bộ số Số lượt về
45 9 lần
65 9 lần
56 8 lần
01 7 lần
23 7 lần
Bộ số Số lượt về
29 7 lần
38 7 lần
54 7 lần
86 7 lần
88 7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2018

Bộ số Số lượt về
06 0 lần
90 0 lần
04 1 lần
07 1 lần
12 1 lần
Bộ số Số lượt về
13 1 lần
20 1 lần
26 1 lần
34 1 lần
42 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2018

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 25 lần Đuôi 0: 33 lần Tổng 0: 30 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 33 lần Tổng 1: 54 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 27 lần Tổng 2: 30 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 36 lần Tổng 3: 38 lần
Đầu 4: 43 lần Đuôi 4: 36 lần Tổng 4: 37 lần
Đầu 5: 34 lần Đuôi 5: 43 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 49 lần Đuôi 6: 34 lần Tổng 6: 33 lần
Đầu 7: 33 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 27 lần
Đầu 8: 41 lần Đuôi 8: 42 lần Tổng 8: 40 lần
Đầu 9: 28 lần Đuôi 9: 40 lần Tổng 9: 37 lần

Thảo luận