Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2015 - XSMB năm 2015

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2015

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
56276
1-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
76945
1-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
58195
1-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
35200
1-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
46431
1-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
02178
1-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
70165
1-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
66443
1-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
10689
1-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
71290
1-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
93476
1-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
83078
1-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
84125
2-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
60649
2-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
23297
2-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
51565
2-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
92947
2-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
17132
2-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
19387
2-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
15650
2-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
55897
2-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
54201
2-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
52970
2-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
90340
2-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
41864
3-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
84018
3-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
34548
3-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
59199
3-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
85415
3-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
40740
3-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
74762
3-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
60895
3-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
86669
3-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
23506
3-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
39435
3-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
15390
3-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
91713
4-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
24285
4-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
14455
4-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
45881
4-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
56983
4-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
41878
4-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
30754
4-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
63108
4-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
99001
4-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
80339
4-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
26978
4-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
83363
4-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
65001
5-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
48405
5-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
89462
5-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
07686
5-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
44820
5-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
23184
5-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
21792
5-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
54930
5-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
40389
5-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
75734
5-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
73424
5-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
95736
5-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
21705
6-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
50971
6-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
87585
6-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
53967
6-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
84075
6-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
08420
6-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
20484
6-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
68373
6-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
34803
6-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
89780
6-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
30628
6-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
94295
6-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
08008
7-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
97236
7-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
31288
7-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
78652
7-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
64210
7-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
53295
7-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
07746
7-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
61782
7-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
20180
7-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
35208
7-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
77915
7-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
85725
7-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
98246
8-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
03607
8-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
55427
8-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
93325
8-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
30191
8-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
86884
8-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
34665
8-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
21531
8-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
47743
8-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
44655
8-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
35545
8-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
49977
8-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
41262
9-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
69006
9-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
80299
9-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
49175
9-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
32907
9-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
62027
9-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
10176
9-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
57536
9-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
81894
9-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
34881
9-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
11322
9-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
32853
9-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
43895
10-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
71083
10-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
91950
10-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
35615
10-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
58268
10-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
80802
10-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
81556
10-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
04976
10-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
60043
10-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
17590
10-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
13137
10-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
97936
10-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
89443
11-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
27518
11-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
36017
11-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
08712
11-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
00620
11-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
19566
11-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
48009
11-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
64908
11-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
39208
11-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
18535
11-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
96056
11-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
32825
11-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
02476
12-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
22545
12-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
93207
12-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
72096
12-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
68375
12-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
83329
12-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
65874
12-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
80505
12-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
72771
12-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
56873
12-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
75057
12-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
09312
12-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
89091
13-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
81254
13-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
72429
13-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
49813
13-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
20310
13-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
24282
13-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
16984
13-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
15389
13-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
87653
13-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
73607
13-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
85791
13-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
46605
13-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
62988
14-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
60459
14-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
88301
14-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
11164
14-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
44195
14-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
25731
14-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
05900
14-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
21836
14-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
73292
14-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
50685
14-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
27297
14-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
48114
14-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
29806
15-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
59563
15-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
78089
15-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
85815
15-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
14199
15-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
86948
15-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
85356
15-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
58421
15-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
36312
15-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
89956
15-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
62831
15-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
49712
15-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
72662
16-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
71638
16-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
35489
16-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
38673
16-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
93043
16-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
15122
16-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
95814
16-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
26736
16-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
58642
16-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
19413
16-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
58915
16-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
82079
16-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
02191
17-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
29111
17-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
28451
17-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
34848
17-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
08062
17-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
49267
17-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
46722
17-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
68631
17-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
80834
17-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
78016
17-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
74639
17-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
08386
17-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
65758
18-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
96033
18-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
89316
18-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
20906
18-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
17191
18-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
25540
18-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
65322
18-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
63514
18-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
60472
18-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
80260
18-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
83260
18-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
78933
19-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
83756
19-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
90672
19-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
44920
19-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
53239
19-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
94703
19-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
16718
19-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
26997
19-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
83245
19-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
62931
19-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
97935
19-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
64256
20-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
79872
20-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
38066
20-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
76663
20-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
93136
20-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
63820
20-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
83013
20-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
40031
20-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
44745
20-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
63131
20-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
58868
20-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
54831
21-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
49387
21-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
39768
21-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
52200
21-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
80763
21-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
52414
21-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
20073
21-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
08304
21-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
93930
21-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
12809
21-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
07742
21-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
24290
22-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
13812
22-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
68603
22-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
19460
22-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
23026
22-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
09120
22-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
17590
22-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
43249
22-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
84120
22-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
61669
22-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
23368
22-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
37538
22-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
98700
23-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
01204
23-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
93027
23-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
21551
23-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
41469
23-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
19993
23-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
98120
23-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
52880
23-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
20433
23-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
62259
23-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
52781
23-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
01309
23-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
59303
24-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
67313
24-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
56781
24-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
95378
24-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
47944
24-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
36770
24-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
95488
24-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
34970
24-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
52117
24-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
21494
24-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
56329
24-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
62710
24-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
83725
25-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
15853
25-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
31447
25-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
38176
25-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
47246
25-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
83019
25-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
15890
25-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
50519
25-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
67847
25-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
76970
25-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
92396
25-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
85140
25-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
25419
26-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
16291
26-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
38024
26-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
14493
26-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
16856
26-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
39900
26-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
79675
26-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
83301
26-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
92987
26-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
16894
26-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
60233
26-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
23185
26-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
89188
27-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
48088
27-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
25345
27-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
53429
27-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
83155
27-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
02781
27-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
14709
27-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
28658
27-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
49047
27-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
72228
27-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
61591
27-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
49017
27-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
43550
28-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
62393
28-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
45057
28-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
48571
28-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
16661
28-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
74862
28-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
75879
28-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
57912
28-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
97561
28-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
76946
28-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
52446
28-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
46328
28-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
54556
29-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
20019
29-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
80669
29-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
45518
29-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
66949
29-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
07059
29-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
88290
29-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
94489
29-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
52515
29-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
07314
29-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
48196
29-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
71426
30-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
49471
30-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
07844
30-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
18637
30-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
11703
30-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
27896
30-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
50436
30-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
77432
30-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
37538
30-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
20754
30-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
59778
30-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
11084
31-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
04704
31-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
16739
31-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
21574
31-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
92122
31-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
08048
31-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
89356
31-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2015

Bộ số Số lượt về
31 9 lần
56 9 lần
20 8 lần
36 8 lần
90 7 lần
Bộ số Số lượt về
91 7 lần
12 6 lần
15 6 lần
45 6 lần
62 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2015

Bộ số Số lượt về
23 0 lần
41 0 lần
98 0 lần
02 1 lần
11 1 lần
Bộ số Số lượt về
21 1 lần
52 1 lần
77 1 lần
16 2 lần
24 2 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2015

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 40 lần Đuôi 0: 42 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 39 lần Đuôi 1: 36 lần Tổng 1: 37 lần
Đầu 2: 33 lần Đuôi 2: 30 lần Tổng 2: 34 lần
Đầu 3: 39 lần Đuôi 3: 35 lần Tổng 3: 34 lần
Đầu 4: 35 lần Đuôi 4: 29 lần Tổng 4: 42 lần
Đầu 5: 31 lần Đuôi 5: 44 lần Tổng 5: 31 lần
Đầu 6: 32 lần Đuôi 6: 44 lần Tổng 6: 34 lần
Đầu 7: 36 lần Đuôi 7: 28 lần Tổng 7: 31 lần
Đầu 8: 37 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 34 lần
Đầu 9: 39 lần Đuôi 9: 37 lần Tổng 9: 47 lần

Thảo luận