Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2012 - XSMB năm 2012

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2012

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
41998
1-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
06427
1-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
40908
1-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
35970
1-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
99390
1-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
49343
1-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
70234
1-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
60324
1-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
17223
1-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
41277
1-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
92416
1-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
57839
1-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
45315
2-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
72315
2-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
72941
2-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
62760
2-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
49051
2-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
09704
2-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
15453
2-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
87297
2-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
36146
2-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
70927
2-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
45396
2-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
83424
2-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
62755
3-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
43217
3-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
72483
3-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
27131
3-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
87274
3-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
98641
3-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
14165
3-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
76528
3-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
14271
3-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
64412
3-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
33068
3-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
10237
3-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
53209
4-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
34522
4-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
96968
4-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
59317
4-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
90435
4-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
36742
4-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
92296
4-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
70700
4-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
73943
4-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
50734
4-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
30790
4-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
59048
4-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
59944
5-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
31384
5-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
99914
5-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
98976
5-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
53045
5-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
82009
5-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
88705
5-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
93255
5-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
26558
5-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
09260
5-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
52582
5-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
61775
5-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
02193
6-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
92299
6-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
73599
6-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
28993
6-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
71421
6-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
85725
6-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
28192
6-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
80272
6-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
09666
6-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
66321
6-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
43188
6-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
69975
6-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
24260
7-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
30097
7-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
99806
7-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
53823
7-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
91229
7-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
06606
7-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
24485
7-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
91225
7-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
27841
7-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
68818
7-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
25905
7-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
59039
7-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
12506
8-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
75051
8-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
51110
8-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
45564
8-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
45644
8-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
86206
8-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
65787
8-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
53851
8-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
65632
8-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
91692
8-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
98685
8-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
03166
8-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
02367
9-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
19590
9-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
16081
9-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
57148
9-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
62990
9-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
76691
9-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
59759
9-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
28224
9-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
71932
9-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
68128
9-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
73438
9-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
48736
9-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
65170
10-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
71959
10-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
69675
10-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
50321
10-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
68360
10-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
00580
10-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
38562
10-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
22907
10-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
52499
10-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
61164
10-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
15582
10-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
87258
10-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
32980
11-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
21989
11-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
98049
11-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
77582
11-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
02893
11-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
04089
11-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
67926
11-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
07332
11-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
53809
11-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
65557
11-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
86348
11-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
54661
11-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
16273
12-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
44385
12-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
81692
12-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
13641
12-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
33176
12-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
10837
12-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
16447
12-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
24729
12-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
61114
12-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
75138
12-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
64639
12-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
61124
12-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
01940
13-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
67819
13-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
12912
13-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
32203
13-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
71190
13-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
97665
13-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
75535
13-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
54610
13-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
00460
13-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
17172
13-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
78446
13-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
44402
13-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
91517
14-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
41384
14-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
87007
14-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
86517
14-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
08377
14-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
93656
14-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
41486
14-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
63305
14-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
72701
14-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
80606
14-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
63783
14-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
67147
14-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
02971
15-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
67286
15-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
68441
15-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
54473
15-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
80265
15-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
83901
15-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
27641
15-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
02597
15-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
89215
15-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
26044
15-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
68228
15-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
85239
15-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
65991
16-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
08375
16-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
22477
16-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
41591
16-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
64435
16-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
21606
16-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
88533
16-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
32917
16-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
48799
16-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
33911
16-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
02637
16-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
99691
16-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
96231
17-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
61931
17-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
18844
17-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
54166
17-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
64207
17-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
07437
17-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
51007
17-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
78317
17-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
61498
17-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
37944
17-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
77131
17-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
22660
17-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
34978
18-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
18175
18-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
66019
18-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
13490
18-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
64770
18-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
63692
18-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
60909
18-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
42933
18-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
57675
18-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
69893
18-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
60548
18-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
92199
18-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
01761
19-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
23590
19-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
54436
19-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
53089
19-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
08281
19-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
80625
19-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
15943
19-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
40708
19-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
43850
19-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
38339
19-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
25825
19-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
49391
19-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
39699
20-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
26155
20-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
08236
20-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
45299
20-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
10839
20-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
85173
20-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
71146
20-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
17171
20-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
50568
20-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
36829
20-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
24966
20-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
13260
20-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
25750
21-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
09766
21-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
30078
21-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
68885
21-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
75839
21-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
81382
21-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
67703
21-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
60055
21-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
88774
21-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
35693
21-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
72199
21-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
74181
21-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
74710
22-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
46180
22-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
64083
22-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
81494
22-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
55915
22-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
40669
22-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
50353
22-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
47921
22-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
35772
22-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
08000
22-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
00633
22-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
90053
23-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
47455
23-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
47166
23-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
75086
23-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
83071
23-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
39424
23-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
56584
23-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
23673
23-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
11372
23-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
97101
23-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
49780
23-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
40948
24-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
38800
24-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
63726
24-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
12701
24-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
57260
24-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
09676
24-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
38877
24-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
89544
24-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
25426
24-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
05629
24-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
27429
24-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
41674
25-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
68410
25-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
58547
25-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
80696
25-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
67340
25-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
37818
25-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
72850
25-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
93919
25-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
91649
25-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
57581
25-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
72349
25-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
18780
26-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
90875
26-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
65289
26-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
78460
26-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
88567
26-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
38860
26-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
69615
26-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
32198
26-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
83176
26-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
19327
26-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
33594
26-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
75059
26-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
98241
27-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
88299
27-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
02476
27-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
44035
27-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
75205
27-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
45023
27-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
51819
27-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
41871
27-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
56836
27-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
71037
27-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
45808
27-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
88468
27-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
68877
28-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
23587
28-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
45306
28-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
21766
28-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
27110
28-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
14169
28-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
11934
28-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
96446
28-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
45576
28-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
47181
28-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
38837
28-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
94686
28-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
32455
29-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
93318
29-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
20456
29-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
14572
29-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
34221
29-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
43681
29-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
67776
29-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
35188
29-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
81518
29-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
49425
29-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
59488
29-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
01361
29-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
13526
30-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
78815
30-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
50886
30-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
69939
30-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
82717
30-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
03203
30-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
60106
30-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
93665
30-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
61010
30-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
13907
30-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
21505
30-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
91802
31-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
10668
31-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
75997
31-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
57830
31-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
39999
31-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
61061
31-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
63998
31-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2012

Bộ số Số lượt về
60 10 lần
99 10 lần
06 8 lần
39 8 lần
17 7 lần
Bộ số Số lượt về
41 7 lần
66 7 lần
75 7 lần
76 7 lần
90 7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2012

Bộ số Số lượt về
13 0 lần
20 0 lần
52 0 lần
54 0 lần
63 0 lần
Bộ số Số lượt về
79 0 lần
95 0 lần
04 1 lần
11 1 lần
16 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2012

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 38 lần Đuôi 0: 40 lần Tổng 0: 41 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 44 lần Tổng 1: 36 lần
Đầu 2: 34 lần Đuôi 2: 23 lần Tổng 2: 39 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 27 lần Tổng 3: 31 lần
Đầu 4: 35 lần Đuôi 4: 27 lần Tổng 4: 26 lần
Đầu 5: 23 lần Đuôi 5: 42 lần Tổng 5: 32 lần
Đầu 6: 37 lần Đuôi 6: 45 lần Tổng 6: 43 lần
Đầu 7: 41 lần Đuôi 7: 38 lần Tổng 7: 32 lần
Đầu 8: 39 lần Đuôi 8: 33 lần Tổng 8: 48 lần
Đầu 9: 44 lần Đuôi 9: 43 lần Tổng 9: 34 lần

Thảo luận