Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2010 - XSMB năm 2010

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2010

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
37754
1-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
47426
1-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
62514
1-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
50055
1-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
06233
1-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
81063
1-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
29605
1-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
05924
1-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
91206
1-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
44023
1-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
98499
1-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
43815
1-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
22732
2-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
38762
2-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
55514
2-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
96948
2-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
54420
2-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
04254
2-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
12519
2-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
43812
2-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
66462
2-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
88289
2-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
38907
2-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
94106
2-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
44591
3-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
21900
3-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
68272
3-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
99456
3-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
55870
3-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
60338
3-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
20823
3-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
01080
3-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
37739
3-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
86340
3-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
57496
3-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
96313
3-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
79226
4-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
69054
4-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
99149
4-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
43059
4-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
27931
4-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
63537
4-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
40036
4-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
64110
4-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
33602
4-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
42326
4-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
81637
4-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
95653
4-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
65882
5-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
75330
5-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
69805
5-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
69438
5-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
49835
5-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
74699
5-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
03190
5-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
63583
5-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
72060
5-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
17711
5-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
97183
5-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
50715
5-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
07150
6-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
46065
6-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
41632
6-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
25923
6-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
87824
6-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
69934
6-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
76284
6-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
48817
6-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
47636
6-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
82779
6-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
95510
6-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
31030
6-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
86471
7-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
79100
7-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
16764
7-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
93957
7-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
29573
7-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
41555
7-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
44284
7-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
31507
7-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
47799
7-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
91737
7-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
92115
7-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
26215
7-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
85726
8-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
15214
8-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
44974
8-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
81192
8-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
44892
8-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
69800
8-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
12120
8-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
10532
8-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
16308
8-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
06908
8-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
11718
8-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
86854
8-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
86595
9-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
58358
9-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
69900
9-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
45855
9-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
39067
9-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
80624
9-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
29988
9-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
08451
9-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
84973
9-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
55079
9-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
76972
9-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
80458
9-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
48345
10-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
56732
10-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
79139
10-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
81754
10-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
25634
10-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
61804
10-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
68944
10-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
23391
10-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
38807
10-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
50321
10-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
50317
10-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
45639
10-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
65443
11-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
15172
11-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
02904
11-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
78143
11-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
06238
11-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
60593
11-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
19446
11-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
56527
11-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
30920
11-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
32933
11-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
33010
11-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
68769
11-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
18902
12-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
91818
12-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
60467
12-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
88407
12-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
95739
12-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
87219
12-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
14975
12-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
19639
12-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
81000
12-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
99178
12-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
15813
12-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
42557
12-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
34725
13-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
71826
13-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
09811
13-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
41015
13-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
45939
13-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
00127
13-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
30147
13-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
68872
13-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
52552
13-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
47262
13-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
42359
13-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
80204
14-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
53494
14-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
87595
14-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
43817
14-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
38938
14-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
63218
14-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
81187
14-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
28258
14-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
00429
14-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
00336
14-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
60494
14-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
24011
15-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
35806
15-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
60656
15-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
73913
15-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
62401
15-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
70673
15-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
67787
15-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
94005
15-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
23365
15-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
44149
15-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
75178
15-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
71916
16-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
43816
16-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
68609
16-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
56325
16-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
86985
16-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
92395
16-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
18017
16-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
46292
16-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
55458
16-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
77763
16-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
03711
16-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
71915
17-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
54925
17-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
39208
17-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
81175
17-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
07002
17-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
23049
17-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
47615
17-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
67884
17-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
73045
17-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
88917
17-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
68531
17-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
16509
17-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
73782
18-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
25970
18-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
14899
18-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
05253
18-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
90598
18-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
79622
18-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
02640
18-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
21988
18-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
83100
18-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
28683
18-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
36931
18-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
92963
18-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
77424
19-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
57806
19-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
45948
19-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
49435
19-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
21498
19-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
77048
19-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
02020
19-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
84383
19-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
36272
19-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
57037
19-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
38480
19-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
80502
19-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
14691
20-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
52009
20-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
16224
20-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
82120
20-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
71147
20-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
20316
20-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
16971
20-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
96332
20-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
85865
20-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
69149
20-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
43352
20-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
84203
20-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
95748
21-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
93187
21-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
43311
21-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
31530
21-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
92095
21-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
67499
21-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
65615
21-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
19510
21-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
28192
21-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
00458
21-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
22173
21-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
41741
21-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
91336
22-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
33953
22-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
43156
22-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
49117
22-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
65496
22-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
92628
22-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
02000
22-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
02378
22-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
75824
22-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
92443
22-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
88368
22-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
96593
22-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
52965
23-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
21038
23-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
97190
23-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
27716
23-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
25008
23-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
54492
23-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
12996
23-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
11083
23-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
32187
23-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
89193
23-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
44808
23-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
26395
23-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
50863
24-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
81579
24-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
21664
24-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
94758
24-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
44960
24-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
15091
24-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
16141
24-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
11410
24-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
42793
24-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
92355
24-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
92598
24-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
78124
25-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
43504
25-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
46289
25-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
46414
25-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
10875
25-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
84894
25-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
00484
25-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
02197
25-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
77066
25-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
78869
25-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
37043
25-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
16904
26-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
72122
26-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
04564
26-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
65170
26-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
38344
26-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
06306
26-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
99883
26-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
91262
26-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
41119
26-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
81395
26-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
54143
26-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
83647
27-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
25632
27-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
54438
27-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
50884
27-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
44930
27-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
14627
27-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
77759
27-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
39603
27-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
60640
27-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
61211
27-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
38551
27-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
66996
28-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
11636
28-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
16170
28-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
73376
28-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
14388
28-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
60474
28-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
34963
28-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
83754
28-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
75197
28-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
35931
28-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
27008
28-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
22470
29-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
90097
29-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
55509
29-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
45333
29-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
45246
29-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
86960
29-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
98103
29-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
37192
29-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
45739
29-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
13541
29-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
98330
30-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
06735
30-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
58533
30-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
90063
30-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
51503
30-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
70732
30-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
16336
30-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
96964
30-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
07954
30-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
77297
30-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
79354
31-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
79815
31-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
80643
31-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
21261
31-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
30029
31-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
53127
31-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2010

Bộ số Số lượt về
15 9 lần
54 8 lần
00 7 lần
24 7 lần
32 7 lần
Bộ số Số lượt về
39 7 lần
08 6 lần
11 6 lần
17 6 lần
36 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2010

Bộ số Số lượt về
42 0 lần
77 0 lần
81 0 lần
86 0 lần
01 1 lần
Bộ số Số lượt về
12 1 lần
21 1 lần
28 1 lần
50 1 lần
61 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2010

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 43 lần Đuôi 0: 38 lần Tổng 0: 35 lần
Đầu 1: 44 lần Đuôi 1: 24 lần Tổng 1: 38 lần
Đầu 2: 33 lần Đuôi 2: 33 lần Tổng 2: 41 lần
Đầu 3: 48 lần Đuôi 3: 43 lần Tổng 3: 28 lần
Đầu 4: 29 lần Đuôi 4: 42 lần Tổng 4: 27 lần
Đầu 5: 34 lần Đuôi 5: 38 lần Tổng 5: 34 lần
Đầu 6: 28 lần Đuôi 6: 31 lần Tổng 6: 40 lần
Đầu 7: 28 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 32 lần
Đầu 8: 25 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 38 lần
Đầu 9: 41 lần Đuôi 9: 35 lần Tổng 9: 40 lần

Thảo luận