Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2007 - XSMB năm 2007

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2007

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
78376
1-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
72670
1-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
17232
1-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
31059
1-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
18971
1-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
93489
1-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
94817
1-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
38217
1-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
52886
1-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
74360
1-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
80884
1-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
09926
1-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
83859
2-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
83419
2-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
46102
2-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
71700
2-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
59389
2-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
65323
2-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
25067
2-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
54652
2-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
82636
2-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
69866
2-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
36054
2-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
60442
2-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
85678
3-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
48134
3-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
44847
3-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
18372
3-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
30766
3-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
96111
3-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
95154
3-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
56655
3-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
42386
3-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
15934
3-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
48891
3-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
75036
3-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
37839
4-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
68493
4-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
76258
4-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
61778
4-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
73536
4-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
92554
4-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
03997
4-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
19490
4-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
43255
4-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
87939
4-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
46460
4-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
16867
4-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
75224
5-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
40131
5-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
32033
5-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
37206
5-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
43134
5-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
46714
5-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
83226
5-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
96374
5-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
54379
5-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
09314
5-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
33106
5-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
90611
5-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
46576
6-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
44875
6-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
92355
6-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
28557
6-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
08485
6-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
30362
6-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
91345
6-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
80484
6-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
57954
6-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
14516
6-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
22289
6-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
31917
6-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
61516
7-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
33278
7-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
33057
7-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
61301
7-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
94066
7-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
82109
7-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
71554
7-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
14545
7-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
75770
7-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
22207
7-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
65197
7-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
27761
7-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
58087
8-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
18836
8-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
31918
8-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
49311
8-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
29911
8-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
65370
8-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
39508
8-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
95227
8-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
51364
8-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
43773
8-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
08842
8-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
48613
8-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
55967
9-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
11610
9-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
24623
9-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
09692
9-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
97775
9-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
99879
9-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
76546
9-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
94836
9-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
67801
9-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
72306
9-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
41751
9-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
30766
9-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
72984
10-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
61955
10-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
95392
10-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
11780
10-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
77635
10-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
51785
10-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
72925
10-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
18202
10-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
35300
10-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
17445
10-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
43817
10-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
71267
10-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
18955
11-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
96297
11-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
00100
11-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
03463
11-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
04344
11-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
72502
11-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
48123
11-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
97796
11-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
07605
11-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
56659
11-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
45499
11-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
63675
11-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
31651
12-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
10326
12-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
06424
12-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
00517
12-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
71015
12-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
11370
12-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
84363
12-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
16452
12-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
46867
12-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
51912
12-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
04947
12-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
57910
12-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
64869
13-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
00681
13-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
42891
13-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
62455
13-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
76981
13-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
10494
13-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
84906
13-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
55163
13-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
90251
13-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
05937
13-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
28448
13-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
55421
13-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
28564
14-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
44844
14-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
56895
14-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
53289
14-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
27438
14-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
22099
14-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
53853
14-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
82982
14-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
18727
14-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
62214
14-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
69576
14-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
85247
14-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
83926
15-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
09714
15-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
57794
15-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
32336
15-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
83693
15-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
79335
15-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
80834
15-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
26149
15-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
38423
15-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
27454
15-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
89934
15-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
21266
15-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
56308
16-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
75934
16-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
70590
16-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
24258
16-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
28865
16-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
79194
16-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
82714
16-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
22292
16-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
62646
16-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
24510
16-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
36432
16-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
62218
17-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
21918
17-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
51043
17-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
06135
17-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
59409
17-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
03869
17-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
25511
17-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
11055
17-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
31066
17-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
48510
17-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
45560
17-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
55434
18-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
52447
18-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
76180
18-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
00474
18-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
79394
18-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
86936
18-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
22036
18-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
55605
18-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
36594
18-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
86293
18-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
31195
18-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
62781
18-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
74826
19-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
33855
19-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
37378
19-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
38997
19-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
63029
19-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
68615
19-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
61475
19-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
51451
19-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
64554
19-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
30795
19-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
41002
19-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
42387
19-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
35640
20-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
11200
20-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
76612
20-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
10329
20-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
85164
20-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
60499
20-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
14516
20-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
54609
20-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
21815
20-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
57085
20-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
85617
20-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
97510
20-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
14478
21-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
58536
21-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
79092
21-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
17647
21-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
64759
21-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
91366
21-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
81505
21-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
58458
21-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
08155
21-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
56695
21-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
04666
21-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
30084
21-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
82377
22-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
92106
22-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
66387
22-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
25373
22-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
22244
22-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
57101
22-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
87834
22-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
55482
22-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
85726
22-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
71365
22-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
04583
22-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
19627
22-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
49963
23-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
50487
23-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
41400
23-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
54330
23-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
08767
23-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
82886
23-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
71718
23-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
61299
23-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
54225
23-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
50888
23-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
36524
23-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
76092
23-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
64182
24-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
47053
24-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
26681
24-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
47271
24-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
46025
24-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
99301
24-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
10062
24-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
02982
24-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
86136
24-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
38915
24-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
77074
24-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
36142
24-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
93191
25-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
24690
25-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
22815
25-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
85270
25-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
48727
25-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
97323
25-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
22050
25-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
09159
25-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
88590
25-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
84921
25-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
80843
25-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
85700
25-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
18540
26-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
72713
26-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
89725
26-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
52138
26-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
39292
26-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
74863
26-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
18728
26-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
78924
26-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
08300
26-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
53010
26-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
22314
26-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
15555
26-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
50521
27-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
73059
27-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
79663
27-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
24402
27-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
61412
27-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
12426
27-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
92003
27-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
63271
27-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
41025
27-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
05972
27-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
45130
27-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
56983
27-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
98340
28-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
44722
28-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
05784
28-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
24776
28-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
15684
28-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
83561
28-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
91681
28-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
25560
28-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
04548
28-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
37337
28-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
42509
28-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
46375
28-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
74382
29-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
07220
29-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
06993
29-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
47321
29-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
67885
29-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
76809
29-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
60356
29-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
89549
29-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
95878
29-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
80126
29-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
32565
29-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
83203
30-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
45472
30-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
46099
30-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
21753
30-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
06293
30-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
34749
30-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
25693
30-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
90678
30-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
97652
30-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
34722
30-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
11025
30-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
76850
31-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
93734
31-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
41948
31-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
29487
31-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
42117
31-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
70956
31-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
22894
31-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2007

Bộ số Số lượt về
36 10 lần
55 10 lần
34 9 lần
26 8 lần
66 8 lần
Bộ số Số lượt về
00 7 lần
17 7 lần
54 7 lần
78 7 lần
10 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2007

Bộ số Số lượt về
04 0 lần
41 0 lần
68 0 lần
98 0 lần
07 1 lần
Bộ số Số lượt về
19 1 lần
20 1 lần
28 1 lần
31 1 lần
33 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2007

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 34 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 36 lần
Đầu 1: 42 lần Đuôi 1: 31 lần Tổng 1: 35 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 34 lần Tổng 2: 43 lần
Đầu 3: 34 lần Đuôi 3: 31 lần Tổng 3: 37 lần
Đầu 4: 27 lần Đuôi 4: 47 lần Tổng 4: 22 lần
Đầu 5: 42 lần Đuôi 5: 46 lần Tổng 5: 33 lần
Đầu 6: 36 lần Đuôi 6: 46 lần Tổng 6: 33 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 35 lần
Đầu 8: 37 lần Đuôi 8: 23 lần Tổng 8: 38 lần
Đầu 9: 39 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 51 lần

Thảo luận