Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2005 - XSMB năm 2005

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2005

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
81381
1-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
90185
1-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
75427
1-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
64930
1-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
00032
1-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
44950
1-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
24722
1-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
33422
1-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
17856
1-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
34584
1-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
09946
1-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
15508
1-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
65629
2-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
35345
2-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
86389
2-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
42868
2-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
67119
2-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
74443
2-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
14922
2-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
83214
2-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
79853
2-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
50058
2-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
47678
2-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
19624
2-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
36268
3-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
03928
3-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
40507
3-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
59481
3-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
00717
3-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
76063
3-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
20546
3-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
96208
3-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
23095
3-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
46814
3-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
46216
3-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
29411
3-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
72253
4-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
12586
4-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
27910
4-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
17333
4-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
38916
4-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
43508
4-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
93735
4-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
63867
4-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
64267
4-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
32563
4-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
06615
4-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
80004
4-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
28803
5-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
80123
5-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
76753
5-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
62501
5-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
64516
5-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
02303
5-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
66581
5-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
37046
5-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
52554
5-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
09852
5-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
60256
5-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
75026
5-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
92955
6-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
07684
6-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
21958
6-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
93103
6-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
70375
6-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
05718
6-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
07718
6-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
50047
6-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
02993
6-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
35371
6-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
84464
6-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
75343
6-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
39270
7-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
96574
7-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
14142
7-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
99046
7-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
38340
7-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
18539
7-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
93591
7-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
22927
7-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
84338
7-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
95380
7-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
24795
7-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
83110
7-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
85415
8-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
06805
8-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
76253
8-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
56514
8-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
87584
8-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
00200
8-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
99926
8-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
67483
8-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
45626
8-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
84860
8-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
72225
8-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
32560
9-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
84376
9-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
96887
9-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
24829
9-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
89332
9-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
31073
9-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
00651
9-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
57658
9-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
12393
9-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
43990
9-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
61217
9-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
65730
10-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
17014
10-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
29043
10-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
73014
10-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
25355
10-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
39671
10-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
63349
10-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
14405
10-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
36300
10-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
75293
10-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
72718
10-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
91298
10-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
05771
11-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
53776
11-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
14880
11-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
98780
11-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
31884
11-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
38401
11-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
48345
11-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
11055
11-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
23516
11-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
00966
11-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
77533
11-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
45352
11-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
92353
12-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
42481
12-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
75307
12-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
55882
12-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
71400
12-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
20283
12-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
99402
12-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
08878
12-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
37192
12-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
18862
12-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
85287
12-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
55418
12-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
99780
13-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
68920
13-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
85755
13-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
45258
13-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
14461
13-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
91448
13-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
68065
13-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
59595
13-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
69796
13-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
38426
13-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
28979
13-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
14938
13-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
74604
14-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
06450
14-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
54000
14-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
52885
14-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
92098
14-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
07230
14-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
90920
14-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
92519
14-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
76956
14-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
78896
14-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
83519
14-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
17124
14-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
99024
15-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
51681
15-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
38085
15-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
47795
15-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
94957
15-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
72458
15-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
44961
15-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
99092
15-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
19971
15-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
58920
15-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
57506
15-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
24605
15-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
43592
16-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
53583
16-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
65930
16-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
77010
16-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
33242
16-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
04692
16-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
21488
16-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
99656
16-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
33106
16-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
31335
16-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
13114
16-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
28448
16-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
22715
17-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
23506
17-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
32625
17-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
38049
17-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
11596
17-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
28645
17-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
09464
17-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
11369
17-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
12477
17-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
49408
17-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
74793
17-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
36066
17-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
08569
18-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
70481
18-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
29231
18-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
50951
18-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
36139
18-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
05005
18-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
68965
18-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
97617
18-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
07621
18-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
99663
18-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
94294
18-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
95323
18-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
49317
19-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
81916
19-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
80701
19-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
68639
19-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
44154
19-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
67132
19-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
78993
19-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
25053
19-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
42218
19-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
86332
19-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
10230
19-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
93886
19-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
88619
20-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
04901
20-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
25682
20-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
68889
20-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
66311
20-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
44194
20-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
54407
20-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
47449
20-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
27098
20-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
04269
20-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
22003
20-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
35292
20-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
95528
21-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
49502
21-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
40375
21-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
42861
21-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
28168
21-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
52742
21-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
94274
21-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
42373
21-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
35710
21-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
59403
21-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
74081
21-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
45087
21-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
58495
22-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
22157
22-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
06635
22-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
77245
22-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
46837
22-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
49842
22-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
52174
22-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
69114
22-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
12647
22-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
08310
22-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
34300
22-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
76127
22-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
94121
23-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
63235
23-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
52191
23-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
34133
23-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
96959
23-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
15455
23-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
88609
23-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
22888
23-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
57263
23-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
69886
23-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
95008
23-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
21345
23-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
61083
24-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
97738
24-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
06859
24-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
36852
24-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
51489
24-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
54539
24-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
80411
24-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
69773
24-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
86514
24-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
07114
24-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
74258
24-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
65520
24-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
34437
25-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
15581
25-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
68710
25-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
44922
25-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
66676
25-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
20482
25-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
90260
25-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
15025
25-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
65907
25-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
25734
25-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
03464
25-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
41252
25-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
97368
26-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
53766
26-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
35042
26-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
02020
26-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
33943
26-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
29224
26-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
06717
26-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
33518
26-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
89241
26-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
31791
26-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
09008
26-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
44991
26-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
72697
27-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
22221
27-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
90861
27-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
15566
27-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
97247
27-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
84396
27-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
85994
27-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
07288
27-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
47279
27-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
79406
27-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
67471
27-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
09778
27-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
59143
28-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
64034
28-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
38722
28-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
57568
28-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
60401
28-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
31517
28-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
99167
28-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
83404
28-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
71607
28-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
54238
28-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
89348
28-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
64632
28-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
15198
29-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
37916
29-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
22410
29-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
33001
29-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
16786
29-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
62963
29-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
13927
29-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
95964
29-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
27483
29-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
09824
29-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
99368
29-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
87832
30-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
81632
30-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
56306
30-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
32453
30-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
20836
30-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
66102
30-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
85382
30-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
62571
30-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
78585
30-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
74087
30-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
48190
30-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
70691
31-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
82356
31-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
25972
31-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
84370
31-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
55162
31-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
23764
31-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
84069
31-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2005

Bộ số Số lượt về
14 9 lần
81 8 lần
10 7 lần
32 7 lần
53 7 lần
Bộ số Số lượt về
01 6 lần
08 6 lần
16 6 lần
17 6 lần
18 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2005

Bộ số Số lượt về
12 0 lần
13 0 lần
44 0 lần
99 0 lần
09 1 lần
Bộ số Số lượt về
31 1 lần
36 1 lần
40 1 lần
41 1 lần
72 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2005

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 43 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 39 lần
Đầu 1: 44 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 42 lần
Đầu 2: 35 lần Đuôi 2: 36 lần Tổng 2: 35 lần
Đầu 3: 33 lần Đuôi 3: 40 lần Tổng 3: 35 lần
Đầu 4: 30 lần Đuôi 4: 36 lần Tổng 4: 28 lần
Đầu 5: 37 lần Đuôi 5: 37 lần Tổng 5: 40 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 40 lần Tổng 6: 32 lần
Đầu 7: 26 lần Đuôi 7: 31 lần Tổng 7: 38 lần
Đầu 8: 43 lần Đuôi 8: 43 lần Tổng 8: 39 lần
Đầu 9: 34 lần Đuôi 9: 25 lần Tổng 9: 35 lần

Thảo luận