Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2008 - XSMB năm 2008

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2008

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
80263
1-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
13478
1-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
47438
1-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
56141
1-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
38368
1-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
42718
1-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
64122
1-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
56696
1-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
26860
1-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
39458
1-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
62071
1-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
52375
1-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
83743
2-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
01549
2-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
07147
2-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
34202
2-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
88698
2-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
90906
2-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
37726
2-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
69618
2-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
35425
2-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
09199
2-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
66358
2-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
08757
2-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
45560
3-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
89979
3-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
62351
3-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
00272
3-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
86343
3-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
69107
3-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
61759
3-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
53186
3-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
13258
3-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
48720
3-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
54231
3-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
38533
3-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
20337
4-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
40558
4-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
62616
4-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
37702
4-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
66552
4-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
40113
4-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
70010
4-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
27984
4-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
43122
4-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
77527
4-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
79381
4-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
33092
4-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
71559
5-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
28425
5-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
33446
5-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
83087
5-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
65809
5-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
23226
5-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
64558
5-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
54478
5-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
32978
5-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
26263
5-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
42610
5-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
61506
5-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
00172
6-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
50910
6-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
54804
6-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
10436
6-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
48469
6-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
42454
6-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
01219
6-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
24438
6-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
69196
6-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
95491
6-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
69203
6-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
28909
7-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
92503
7-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
18983
7-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
63955
7-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
12486
7-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
80894
7-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
35256
7-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
25511
7-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
49363
7-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
89661
7-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
66419
7-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
33756
8-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
30288
8-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
66280
8-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
99688
8-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
87688
8-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
70571
8-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
96370
8-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
32895
8-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
17326
8-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
17324
8-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
29445
8-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
34937
8-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
49197
9-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
96348
9-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
72691
9-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
34400
9-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
47082
9-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
83736
9-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
71537
9-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
96458
9-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
71052
9-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
63397
9-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
65182
9-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
14317
9-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
59221
10-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
74164
10-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
89079
10-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
31677
10-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
40177
10-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
95197
10-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
56259
10-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
11981
10-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
85414
10-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
52844
10-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
62771
10-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
25036
10-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
41827
11-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
62202
11-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
43191
11-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
54560
11-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
93509
11-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
82957
11-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
65113
11-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
31070
11-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
40698
11-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
97852
11-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
25452
11-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
53205
11-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
41093
12-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
06095
12-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
96994
12-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
14275
12-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
06061
12-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
93620
12-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
94266
12-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
73274
12-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
15784
12-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
31507
12-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
73924
12-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
90532
12-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
36566
13-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
35506
13-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
86246
13-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
23216
13-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
90732
13-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
58191
13-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
93450
13-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
09107
13-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
03844
13-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
52970
13-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
55196
13-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
66130
13-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
69275
14-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
51945
14-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
82050
14-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
86045
14-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
30329
14-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
40303
14-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
41511
14-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
52559
14-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
07439
14-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
33865
14-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
59837
14-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
85903
14-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
31710
15-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
11173
15-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
61118
15-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
87616
15-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
38970
15-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
30454
15-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
67106
15-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
97957
15-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
58432
15-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
46739
15-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
26289
15-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
75746
15-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
92500
16-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
19300
16-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
95017
16-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
83937
16-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
00352
16-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
41460
16-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
04583
16-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
07304
16-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
73122
16-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
98561
16-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
37835
16-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
89454
16-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
26998
17-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
87223
17-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
17464
17-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
84878
17-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
48412
17-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
49277
17-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
87328
17-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
20221
17-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
99506
17-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
06177
17-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
86537
17-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
57581
17-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
47630
18-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
41494
18-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
06299
18-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
72101
18-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
59522
18-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
28318
18-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
49648
18-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
39613
18-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
34978
18-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
75458
18-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
53362
18-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
31658
18-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
39798
19-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
16765
19-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
02180
19-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
26010
19-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
99368
19-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
71951
19-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
26764
19-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
83438
19-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
63554
19-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
82142
19-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
19020
19-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
85678
19-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
81713
20-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
39127
20-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
13697
20-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
65540
20-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
18844
20-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
50844
20-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
79218
20-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
09609
20-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
38301
20-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
75620
20-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
22949
20-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
78747
20-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
69922
21-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
63259
21-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
40905
21-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
06128
21-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
05762
21-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
22166
21-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
29365
21-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
23027
21-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
63727
21-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
36872
21-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
13876
21-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
97904
21-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
21893
22-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
34735
22-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
00913
22-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
09503
22-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
33601
22-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
88299
22-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
66958
22-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
72033
22-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
08610
22-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
56617
22-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
28434
22-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
95330
22-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
62698
23-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
93992
23-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
04384
23-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
88061
23-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
69034
23-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
51917
23-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
15151
23-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
09820
23-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
96668
23-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
30764
23-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
21688
23-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
29871
23-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
11664
24-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
92131
24-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
07882
24-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
97133
24-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
83623
24-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
02968
24-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
30496
24-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
92495
24-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
05110
24-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
58415
24-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
57531
24-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
57951
24-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
20031
25-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
75406
25-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
33401
25-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
48444
25-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
68587
25-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
29366
25-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
90298
25-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
55175
25-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
92073
25-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
66286
25-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
04019
25-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
48175
25-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
44538
26-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
43982
26-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
01632
26-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
02964
26-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
49205
26-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
12630
26-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
77529
26-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
39515
26-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
50798
26-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
64076
26-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
35991
26-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
32027
26-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
85694
27-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
83401
27-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
79660
27-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
80701
27-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
29708
27-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
82682
27-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
22585
27-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
46027
27-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
64032
27-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
46577
27-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
89636
27-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
00616
27-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81960
28-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
29942
28-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
27208
28-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
53633
28-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
46635
28-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
96695
28-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
96206
28-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
24956
28-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
95510
28-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
76007
28-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
43141
28-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
09926
28-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
84188
29-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
05108
29-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
12608
29-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
06562
29-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
28916
29-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
52142
29-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
72459
29-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
57750
29-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
25102
29-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
71155
29-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
54469
29-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
98173
29-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
36074
30-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
99935
30-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
61670
30-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
11787
30-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
24808
30-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
24287
30-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
17629
30-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
02952
30-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
88111
30-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
40178
30-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
31214
30-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
48499
31-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
65636
31-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
08906
31-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
36524
31-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
50483
31-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
01405
31-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
72837
31-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2008

Bộ số Số lượt về
58 9 lần
06 8 lần
10 8 lần
27 7 lần
37 7 lần
Bộ số Số lượt về
78 7 lần
98 7 lần
01 6 lần
52 6 lần
59 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2008

Bộ số Số lượt về
53 0 lần
67 0 lần
90 0 lần
12 1 lần
40 1 lần
Bộ số Số lượt về
85 1 lần
89 1 lần
14 2 lần
15 2 lần
21 2 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2008

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 46 lần Đuôi 0: 37 lần Tổng 0: 39 lần
Đầu 1: 38 lần Đuôi 1: 37 lần Tổng 1: 36 lần
Đầu 2: 35 lần Đuôi 2: 37 lần Tổng 2: 33 lần
Đầu 3: 41 lần Đuôi 3: 29 lần Tổng 3: 30 lần
Đầu 4: 25 lần Đuôi 4: 34 lần Tổng 4: 40 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 30 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 35 lần Đuôi 6: 41 lần Tổng 6: 41 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 40 lần Tổng 7: 38 lần
Đầu 8: 30 lần Đuôi 8: 50 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 36 lần Đuôi 9: 29 lần Tổng 9: 37 lần

Thảo luận