Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2004 - XSMB năm 2004

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2004

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
83066
1-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
73233
1-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
87705
1-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
85650
1-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
24307
1-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
93076
1-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
29306
1-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
62060
1-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
92273
1-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
70257
1-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
55142
1-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
27115
1-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
76281
2-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
22419
2-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
41387
2-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
60344
2-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
94235
2-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
29770
2-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
56703
2-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
59952
2-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
78429
2-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
87881
2-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
39616
2-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
77994
2-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
15878
3-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
15729
3-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
32582
3-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
98103
3-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
73571
3-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
09294
3-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
88444
3-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
28209
3-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
69517
3-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
19676
3-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
27373
3-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
68584
3-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
94808
4-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
60893
4-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
65502
4-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
45749
4-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
88287
4-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
98168
4-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
87736
4-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
12595
4-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
93340
4-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
37347
4-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
95201
4-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
05701
4-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
48487
5-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
94225
5-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
60743
5-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
10471
5-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
25179
5-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
41077
5-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
00423
5-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
58355
5-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
67894
5-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
66439
5-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
71136
5-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
64893
5-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
71973
6-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
46331
6-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
77153
6-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
73973
6-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
91468
6-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
83300
6-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
93259
6-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
26218
6-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
05216
6-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81021
6-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
16066
6-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
11041
6-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
09636
7-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
85339
7-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
38979
7-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
70896
7-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
05155
7-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
39949
7-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
11587
7-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
45076
7-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
94114
7-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
83379
7-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
02549
7-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
19290
7-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
24876
8-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
59831
8-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
29760
8-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
84806
8-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
27937
8-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
68286
8-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
69223
8-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
24133
8-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
59377
8-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
57930
8-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
73287
8-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
70642
8-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
57743
9-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
00198
9-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
49560
9-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
97898
9-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
78937
9-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
05366
9-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
26136
9-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
69133
9-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
41130
9-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
48479
9-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
94178
9-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
28332
9-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
10666
10-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
56965
10-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
48929
10-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
82927
10-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
46849
10-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
65713
10-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
05527
10-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
83954
10-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
11988
10-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
75469
10-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
67239
10-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
02250
10-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
67872
11-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
39417
11-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
94927
11-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
80201
11-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
67712
11-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
42256
11-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
69996
11-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
94668
11-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
37144
11-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
14516
11-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
33767
11-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
21489
11-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
64783
12-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
06253
12-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
48456
12-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
17724
12-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
52310
12-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
79018
12-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
57580
12-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
85196
12-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
15249
12-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
39609
12-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
09980
12-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
09058
12-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
58455
13-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
64972
13-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
74188
13-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
06074
13-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
15188
13-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
70799
13-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
39445
13-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
33019
13-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
70169
13-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
05117
13-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
82714
13-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
10125
13-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
19564
14-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
67754
14-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
17163
14-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
89888
14-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
88693
14-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
97819
14-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
73495
14-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
84502
14-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
94518
14-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
41045
14-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
16968
14-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
72689
14-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
99449
15-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
64329
15-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
54473
15-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
61344
15-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
41090
15-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
82404
15-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
88378
15-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
16560
15-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
99518
15-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
76482
15-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
01651
15-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
23280
15-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
17238
16-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
18714
16-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
83461
16-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
50494
16-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
27056
16-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
01801
16-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
49665
16-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
50311
16-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
42964
16-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
30860
16-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
22315
16-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
51893
16-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
44110
17-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
66285
17-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
67263
17-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
50027
17-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
35845
17-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
93296
17-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
73726
17-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
55347
17-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
62329
17-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
95302
17-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
02950
17-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
85272
17-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
36967
18-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
29700
18-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
33101
18-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
02550
18-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
87005
18-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
38396
18-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
59948
18-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
56111
18-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
47909
18-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
39434
18-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
14849
18-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
43532
18-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
49513
19-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
15161
19-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
45452
19-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
31788
19-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
52605
19-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
02885
19-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
30044
19-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
68304
19-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
42951
19-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
07060
19-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
99148
19-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
44675
19-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
36812
20-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
47295
20-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
47330
20-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
77334
20-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84978
20-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
57193
20-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
92513
20-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
27577
20-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
19491
20-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
97338
20-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
35656
20-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
08393
20-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
12467
21-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
90345
21-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
86865
21-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
04708
21-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
18794
21-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
55295
21-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
78114
21-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
97624
21-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
38377
21-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
71781
21-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
79276
21-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
98106
22-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
41217
22-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
55832
22-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
51959
22-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
05694
22-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
22119
22-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
06492
22-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
00309
22-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
68900
22-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
17431
22-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
14984
22-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
02345
23-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
33084
23-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
08097
23-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
77203
23-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
13454
23-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
86180
23-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
92800
23-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
99954
23-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
76161
23-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
15482
23-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
67661
23-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
92054
24-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
84236
24-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
85741
24-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
02254
24-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
71380
24-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
97021
24-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
71234
24-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
19438
24-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
45218
24-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
21705
24-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
44339
24-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
36395
25-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
51732
25-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
91543
25-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
31671
25-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
89827
25-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
00061
25-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
24550
25-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
40172
25-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
36485
25-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
16150
25-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
86280
25-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
07919
25-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
67824
26-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
01991
26-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
02026
26-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
83259
26-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
14447
26-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
75382
26-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
25579
26-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
49454
26-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
06884
26-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
24558
26-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
90198
26-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
02574
26-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
88828
27-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
43156
27-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
79357
27-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
99824
27-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
28765
27-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
33438
27-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
33909
27-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
88848
27-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
36967
27-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
45995
27-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
92382
27-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
20790
27-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
88681
28-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
89324
28-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
48859
28-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
20614
28-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
65613
28-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
50931
28-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
49680
28-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
08537
28-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
91329
28-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
46984
28-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
71494
28-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
51352
28-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
80700
29-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
74425
29-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
49251
29-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
01964
29-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
00957
29-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
85093
29-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
73403
29-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
91507
29-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
92221
29-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
98461
29-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
60864
29-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
23626
29-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
39335
30-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
35981
30-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
28442
30-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
86687
30-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
73105
30-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
56121
30-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
38884
30-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
72913
30-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
93997
30-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
45183
30-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
62776
30-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
07411
31-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
94634
31-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
04781
31-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
23912
31-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
39968
31-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
69341
31-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
72730
31-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2004

Bộ số Số lượt về
49 7 lần
54 7 lần
80 7 lần
93 7 lần
94 7 lần
Bộ số Số lượt về
29 6 lần
50 6 lần
60 6 lần
61 6 lần
76 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2004

Bộ số Số lượt về
20 0 lần
22 0 lần
46 0 lần
62 0 lần
28 1 lần
Bộ số Số lượt về
40 1 lần
70 1 lần
75 1 lần
86 1 lần
92 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2004

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 36 lần Đuôi 0: 35 lần Tổng 0: 33 lần
Đầu 1: 37 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 29 lần Đuôi 2: 26 lần Tổng 2: 34 lần
Đầu 3: 37 lần Đuôi 3: 35 lần Tổng 3: 44 lần
Đầu 4: 33 lần Đuôi 4: 47 lần Tổng 4: 32 lần
Đầu 5: 38 lần Đuôi 5: 34 lần Tổng 5: 42 lần
Đầu 6: 37 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 37 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 36 lần Tổng 7: 30 lần
Đầu 8: 43 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 29 lần
Đầu 9: 37 lần Đuôi 9: 41 lần Tổng 9: 47 lần

Thảo luận