Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2002 - XSMB năm 2002

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2002

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
41809
1-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
04144
1-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
47133
1-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
68113
1-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
67046
1-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
46302
1-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
22116
1-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
89807
1-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
85082
1-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
15457
1-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
34488
1-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
40400
2-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
52726
2-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
25702
2-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
94558
2-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
96749
2-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
26550
2-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
43201
2-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
38809
2-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
54691
2-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
65460
2-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
11233
2-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
98256
3-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
41355
3-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
61937
3-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
48476
3-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
26575
3-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
35710
3-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
12631
3-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
50604
3-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
56277
3-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
76684
3-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
81744
3-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
63414
4-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
55928
4-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
27773
4-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
68735
4-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
33643
4-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
68410
4-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
79188
4-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
42991
4-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
73574
4-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
04602
4-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
37984
4-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
15170
5-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
92524
5-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
86110
5-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
18679
5-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
51816
5-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
23644
5-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
80838
5-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
06255
5-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
73098
5-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
03658
5-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
37700
5-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
49131
5-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
65651
6-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
61884
6-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
24464
6-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
84477
6-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
72286
6-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
51907
6-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
65097
6-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
41343
6-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
86653
6-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
15837
6-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
37452
6-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
00238
6-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
48070
7-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
02200
7-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
25240
7-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
34192
7-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
71934
7-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
97940
7-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
40033
7-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
73811
7-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
64727
7-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
72489
7-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
49116
7-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
95385
7-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
47407
8-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
95965
8-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
20796
8-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
20998
8-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
42319
8-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
55066
8-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
48409
8-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
92040
8-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
38614
8-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
02004
8-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
14632
8-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
04111
8-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
16675
9-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
39699
9-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
34197
9-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
67373
9-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
10713
9-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
96880
9-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
41144
9-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
75266
9-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
00702
9-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
03974
9-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
40645
9-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
97465
9-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
87613
10-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
46057
10-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
44323
10-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
85828
10-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
20473
10-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
59414
10-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
26798
10-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
97159
10-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
47522
10-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
08427
10-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
07111
10-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
81899
11-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
09630
11-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
54072
11-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
72413
11-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
32822
11-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
14745
11-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
29548
11-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
19507
11-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
81154
11-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
99017
11-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
48454
11-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
85954
12-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
58410
12-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
51046
12-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
01779
12-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
43057
12-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
82278
12-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
01826
12-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
50097
12-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
88278
12-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
01035
12-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
84450
12-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
66694
13-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
56921
13-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
96919
13-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
42037
13-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
77495
13-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
48483
13-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
84114
13-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
68681
13-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
10602
13-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
37511
13-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
43048
13-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
11997
14-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
10761
14-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
35230
14-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
36530
14-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
57229
14-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
13865
14-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
50539
14-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
11263
14-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
98507
14-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
14356
14-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
12850
14-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
86525
15-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
42649
15-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
11889
15-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
06915
15-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
91904
15-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
90610
15-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
86045
15-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
40498
15-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
49006
15-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
81437
15-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
10290
15-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
53972
15-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
36080
16-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
53144
16-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
52596
16-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
41778
16-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
81546
16-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
76549
16-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
57679
16-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
06720
16-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
18737
16-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
96834
16-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
16296
16-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
36175
16-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
78963
17-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
26450
17-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
44180
17-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
58595
17-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
03547
17-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
10149
17-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
13715
17-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
32673
17-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
78183
17-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
07906
17-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
16079
17-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
75514
17-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
26892
18-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
50388
18-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
77855
18-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
16206
18-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
82127
18-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
53920
18-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
32321
18-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
99380
18-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
68010
18-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
18194
18-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
10851
18-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
42536
18-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
85114
19-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
45406
19-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
88049
19-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
45658
19-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
22739
19-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
91721
19-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
39164
19-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
15717
19-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
76141
19-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
03048
19-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
29302
19-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
557530
19-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
82892
20-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
19170
20-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
74016
20-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
26478
20-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
08920
20-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
96682
20-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
63873
20-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
57924
20-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
83111
20-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
25312
20-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
73597
20-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
97141
20-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
34605
21-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
30315
21-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
33845
21-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
31686
21-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
57348
21-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
12773
21-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
10631
21-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
24755
21-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
12914
21-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
59660
21-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
44096
21-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
40782
21-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
36123
22-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
75903
22-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
23521
22-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
34906
22-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
24978
22-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
42703
22-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
11457
22-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
68472
22-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
45683
22-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
80747
22-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
25866
22-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
07401
22-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
95375
23-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
95575
23-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
80139
23-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
37479
23-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
22179
23-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
02617
23-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
57240
23-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
04417
23-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
50473
23-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
94682
23-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
99704
23-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
11476
23-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
21631
24-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
75141
24-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
70220
24-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
64900
24-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
01487
24-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
26628
24-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
61681
24-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
21407
24-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
08346
24-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
26275
24-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
42114
24-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
02798
24-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
74392
25-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
58827
25-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
35837
25-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
10269
25-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
74486
25-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
36683
25-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
50994
25-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
37879
25-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
59516
25-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
36413
25-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
81843
25-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
29997
25-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
28322
26-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
67209
26-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
04984
26-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
14173
26-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
63002
26-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
46667
26-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
92998
26-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
68343
26-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
21106
26-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
16505
26-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
21132
26-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
39569
26-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
74052
27-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
77930
27-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
36533
27-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
32522
27-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
60936
27-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
00128
27-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
93347
27-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
32141
27-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
32978
27-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
84650
27-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
76639
27-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
85069
27-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
39159
28-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
65621
28-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
26548
28-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
33617
28-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
59531
28-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
54678
28-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
37739
28-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
42857
28-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
82391
28-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
35827
28-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
95640
28-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
74739
28-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
68334
29-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
60333
29-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
87401
29-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
89385
29-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
09091
29-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
88254
29-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
50945
29-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
57456
29-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
81863
29-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
11115
29-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
03355
29-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
32241
30-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
17887
30-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
25716
30-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
08264
30-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
69398
30-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
77561
30-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
17434
30-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
12570
30-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
31249
30-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
33997
30-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
51409
30-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
91742
31-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
80920
31-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
88712
31-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
54099
31-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
07601
31-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
34984
31-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
05655
31-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2002

Bộ số Số lượt về
14 8 lần
73 8 lần
02 7 lần
78 7 lần
79 7 lần
Bộ số Số lượt về
97 7 lần
98 7 lần
06 6 lần
07 6 lần
10 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2002

Bộ số Số lượt về
08 0 lần
18 0 lần
62 0 lần
68 0 lần
71 0 lần
Bộ số Số lượt về
93 0 lần
25 1 lần
29 1 lần
42 1 lần
53 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2002

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 40 lần Đuôi 0: 41 lần Tổng 0: 45 lần
Đầu 1: 43 lần Đuôi 1: 34 lần Tổng 1: 32 lần
Đầu 2: 31 lần Đuôi 2: 29 lần Tổng 2: 47 lần
Đầu 3: 39 lần Đuôi 3: 34 lần Tổng 3: 31 lần
Đầu 4: 43 lần Đuôi 4: 40 lần Tổng 4: 32 lần
Đầu 5: 33 lần Đuôi 5: 33 lần Tổng 5: 40 lần
Đầu 6: 20 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 39 lần
Đầu 7: 41 lần Đuôi 7: 42 lần Tổng 7: 38 lần
Đầu 8: 31 lần Đuôi 8: 31 lần Tổng 8: 22 lần
Đầu 9: 35 lần Đuôi 9: 37 lần Tổng 9: 30 lần

Thảo luận