Chat

Bộ Số Lô Đề là gì? - Tổng Hợp bộ số lô đề từ 00 đến 99 đầy đủ nhất

Bộ số lô đề - Tất cả các bộ số trong lô đề miền Bắc cơ bản nhất. Tìm hiểu về những bộ lô đề XSMB từ 00 - 99 cơ bản, chi tiết và chính xác nhất hiện nay.

Bộ số lô đề là một khái niệm thường được sử dụng để mô tả một chuỗi số đặc biệt trong lô đề, được người chơi ứng dụng để chọn ra các con số có thể mang lại may mắn. Thông qua việc tích lũy kinh nghiệm trong việc sử dụng các bộ số trong lô đề, người chơi có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc mà họ thường phải tiêu để tìm kiếm những cặp số có tiềm năng trúng lớn.

Phương pháp này đã được nhiều người chơi lựa chọn và áp dụng trong chiến lược cá cược của họ. Vậy tại sao bộ số lô đề lại có sức hấp dẫn và sức cuốn hút như vậy? Hãy cùng XS Minh Ngọc khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây!

Các bộ số trong lô đề chi tiết nhất

Các bộ số trong lô đề chi tiết nhất

1. Bộ số lô đề là gì?

Một cách đơn giản để hiểu về bộ số trong lô đề là nó là một tập hợp các cặp số lô đề, mỗi cặp bao gồm hai chữ số được kết hợp lại với nhau. Bạn cũng có thể thay đổi cách gọi chúng và liên hệ đến chúng như một loại "bảng số đặc biệt" chứa các cặp số lô đề.

Phân tích và thống kê các bộ lô đề có thể hữu ích cho người chơi để xác định một danh sách các số cụ thể mà họ có thể sử dụng để đánh lô đề hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm.

2. Các bộ số trong lô đề hay đi cùng nhau

Xem danh sách chi tiết của 100 bộ số lô đề như sau:

BỘ SỐ LÔ ĐỀ BAO GỒM CÁC SỐ
Bộ 00 00, 05, 50, 55
Bộ 01 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65
Bộ 02 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75
Bộ 03 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85
Bộ 04 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95
Bộ 05 05, 50, 00, 55
Bộ 06 06, 60, 01, 10, 56, 65, 51, 15
Bộ 07 07, 70, 02, 20, 57, 75, 52, 25
Bộ 08 08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35
Bộ 09 09, 90, 04, 40, 59, 95, 54, 45
Bộ 10 10, 01, 15, 51, 60, 06, 65, 56
Bộ 11 11, 16, 61, 66
Bộ 12 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76
Bộ 13 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86
Bộ 14 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96
Bộ 15 15, 51, 10, 01, 65, 56, 60, 06
Bộ 16 16, 61, 11, 66
Bộ 17 17, 71, 12, 21, 67, 76, 62, 26
Bộ 18 18, 81, 13, 31, 68, 86, 63, 36
Bộ 19 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46
Bộ 20 20, 02, 25, 52, 70, 07, 75, 57
Bộ 21 21, 12, 26, 62, 71, 17, 76, 67
Bộ 22 22, 27, 72, 77
Bộ 23 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87
Bộ 24 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97
Bộ 25 25, 52, 20, 02, 75, 57, 70, 07
Bộ 26 26, 62, 21, 12, 76, 67, 71, 17
Bộ 27 27, 72, 22, 77
Bộ 28 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37
Bộ 29 29, 92, 24, 42, 79, 97, 74, 47
Bộ 30 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58
Bộ 31 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68
Bộ 32 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78
Bộ 33 33, 38, 83, 88
Bộ 34 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98
Bộ 35 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08
Bộ 36 36, 63, 31, 13, 86, 68, 81, 18
Bộ 37 37, 73, 32, 23, 87, 78, 82, 28
Bộ 38 38, 83, 33, 88
Bộ 39 39, 93, 34, 43, 89, 98, 84, 48
Bộ 40 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59
Bộ 41 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69
Bộ 42 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79
Bộ 43 43, 34, 48, 84, 93, 39, 98, 89
Bộ 44 44, 49, 94, 99
Bộ 45 45, 54, 40, 04, 95, 59, 90, 09
Bộ 46 46, 64, 41, 14, 96, 69, 91, 19
Bộ 47 47, 74, 42, 24, 97, 79, 92, 29
Bộ 48 48, 84, 43, 34, 98, 89, 93, 39
Bộ 49 49, 94, 44, 99
Bộ 50 50, 05, 55, 00
Bộ 51 51, 15, 56, 65, 01, 10, 06, 60
Bộ 52 52, 25, 57, 75, 02, 20, 07, 70
Bộ 53 53, 35, 58, 85, 03, 30, 08, 80
Bộ 54 54, 45, 59, 95, 04, 40, 09, 90
Bộ 55 55, 50, 05, 00
Bộ 56 56, 65, 51, 15, 06, 60, 01, 10
Bộ 57 57, 75, 52, 25, 07, 70, 02, 20
Bộ 58 58, 85, 53, 35, 08, 80, 03, 30
Bộ 59 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40
Bộ 60 60, 06, 65, 56, 10, 01, 15, 51
Bộ 61 61, 16, 66, 11
Bộ 62 62, 26, 67, 76, 12, 21, 17, 71
Bộ 63 63, 36, 68, 86, 13, 31, 18, 81
Bộ 64 64, 46, 69, 96, 14, 41, 19, 91
Bộ 65 65, 56, 60, 06, 15, 51, 10, 01
Bộ 66 66, 61, 16, 11
Bộ 67 67, 76, 62, 26, 17, 71, 12, 21
Bộ 68 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31
Bộ 69 69, 96, 64, 46, 19, 91, 14, 41
Bộ 70 70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52
Bộ 71 71, 17, 76, 67, 21, 12, 26, 62
Bộ 72 72, 27, 77, 22
Bộ 73 73, 37, 78, 87, 23, 32, 28, 82
Bộ 74 74, 47, 79, 97, 24, 42, 29, 92
Bộ 75 75, 57, 70, 07, 25, 52, 20, 02
Bộ 76 76, 67, 71, 17, 26, 62, 21, 12
Bộ 77 77, 72, 27, 22
Bộ 78 78, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32
Bộ 79 79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42
Bộ 80 80, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53
Bộ 81 81, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63
Bộ 82 82, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73
Bộ 83 83, 38, 88, 33
Bộ 84 84, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93
Bộ 85 85, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03
Bộ 86 86, 68, 81, 18, 36, 63, 31, 13
Bộ 87 87, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23
Bộ 88 88, 83, 38, 33
Bộ 89 89, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43
Bộ 90 90, 09, 95, 59, 40, 04, 45, 54
Bộ 91 91, 19, 96, 69, 41, 14, 46, 64
Bộ 92 92, 29, 97, 79, 42, 24, 47, 74
Bộ 93 93, 39, 98, 89, 43, 34, 48, 84
Bộ 94 94, 49, 99, 44
Bộ 95 95, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04
Bộ 96 96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14
Bộ 97 97, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24
Bộ 98 98, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34
Bộ 99 99, 94, 49, 44

Lưu ý hãy xác định cẩn thận bộ số đề mà bạn muốn sử dụng để chơi một cách hiệu quả. Trong quá trình tham gia, hãy nhớ đánh tất cả bộ số lô đề mà bạn tin tưởng, không nên loại bỏ bất kỳ số nào, đặc biệt là nếu bạn chưa có kinh nghiệm trong việc lọc số đề.

3. Tất cả bộ số lô đề theo bóng lô đề

Các con số trong bộ lô đề được tạo ra bằng cách sử dụng các bóng dương ngũ hành bát quái để tính toán kết hợp. Quá trình tính toán cho bộ số này khá đơn giản. Đầu tiên, chúng ta bắt đầu với một con số ban đầu và sau đó áp dụng quy tắc bộ số thuận - nghịch bằng cách thêm cặp số 05, 50 hoặc 55 vào con số ban đầu.

Khi áp dụng quy tắc này, chúng ta thu được bộ số được gọi là bộ 55 trong lô đề. Bộ số này bao gồm 5 bộ con số với 4 số cuối giống nhau. Quy tắc này thường được sử dụng để dự đoán kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) một cách hiệu quả.

Dựa trên quy tắc trên, chúng ta có thể tạo ra 5 bộ số cụ thể như sau:

Bộ 00: 00, 55, 05, 50

Bộ 11: 11, 66, 16, 61

Bộ 22: 22, 77, 27, 72

Bộ 33: 33, 88, 38, 83

Bộ 44: 44, 99, 49, 94

Những bộ lô đề cơ bản nhất hiện nay

Những bộ lô đề cơ bản nhất hiện nay

Chúng tôi hi vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn nắm bắt cơ bản về bộ số lô đề từ 00 đến 99. Truy cập trang Dự đoán XSMB đề tham khảo những con số may mắn hàng ngày. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Cách Tạo Dàn Đề Tổng Tổng Dưới 10 và Dàn Đề Tổng Trên 10 Hiệu Quả

Bài viết cũ hơn:

Dàn đề TỔNG dưới 10 và dàn đề TỔNG trên 10 là gì?, CÓ BAO NHIÊU SỐ

KHÁI NIỆM: Dàn đề chia hết cho 3 và Dàn đề không chia hết cho 3

Chia sẻ Dàn Đề 80 Số đánh quanh năm CHUẨN XÁC NHẤT

Hướng Dẫn Soi Dàn Đề 64 Số Hôm Nay Miễn Phí Chuẩn Xác Nhất

Dàn đề 50 số 247 chính xác - Cách bắt dàn 50 số nuôi khung 2 3 ngày

Chốt dàn đề 36 số chuẩn - Nuôi dàn đề 36 số 888 Miền Bắc hôm nay

Dàn đề 25 số đánh quanh năm - Soi dàn 25 số khung 2 3 5 ngày miễn phí

Thảo luận