Bảng Đặc Biệt năm 2020 - Bảng thống kê XSMB năm 2020 đầy đủ nhất

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2020

Chọn năm:
1 32905
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
72130
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
04635
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
29166
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
62323
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
44435
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
86012
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
62557
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
03418
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
97059
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
74507
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
2 73604
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
79434
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
73787
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
82632
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
79222
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
61129
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
57611
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
45148
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
99600
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
32461
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
52117
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
3 19143
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
63107
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
38823
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
08247
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
62500
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
58827
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
02836
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
80180
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
49797
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
53818
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
29911
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
4 54949
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
44410
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
51223
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
36662
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
76278
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
77775
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
11617
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
15580
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
80489
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
16921
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
95549
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
5 45721
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
97615
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
52991
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
56872
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
79913
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
11070
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
18296
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
52085
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
20823
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
96225
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
59405
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
6 14012
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
26275
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
78854
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
03336
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
18932
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
25470
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
25375
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
01993
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
34965
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
44571
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
50553
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
7 14954
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
14973
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
87368
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
83382
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
88039
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
73860
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
43614
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
13853
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
19665
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
00356
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
09929
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
8 78804
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
22191
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
55060
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
67241
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
56860
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
83783
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
12958
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
22022
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
09726
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
46411
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
06320
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
9 91574
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
60347
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
95973
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
71770
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
27570
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
78091
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
83138
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
88000
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
60541
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
20047
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
92041
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
10 26396
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
96045
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
83549
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
32765
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
63530
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
77969
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
98628
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
81320
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
52248
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
37874
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
24835
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
11 33658
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
07696
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
29224
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
02419
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
76634
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
03116
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
40128
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
16129
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
82094
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
56842
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
46551
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
12 90880
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
19747
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
74951
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
35009
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
51903
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
28890
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
36852
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
51880
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
25618
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
44516
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
09945
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
13 41244
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
54232
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
73118
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
12795
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
93761
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
20508
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
42857
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
28463
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
46266
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
88287
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
08528
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
14 32164
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
51855
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
18915
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
33963
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
36374
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
44789
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
59514
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
32489
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
77616
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
28106
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
45776
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
15 26710
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
47417
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
18901
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
41795
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
75952
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
70102
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
57980
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
23030
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
62428
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
76818
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
61681
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
16 72782
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
00776
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
28322
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
75146
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
94962
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
24511
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
82147
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
89582
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
14408
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
41130
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
16363
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
17 97571
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
99817
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
52267
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
76380
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
02517
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
60814
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
30548
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
04170
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
99469
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
82093
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
12950
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
18 34706
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
06616
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81489
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
44554
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
38289
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
06586
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
72437
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
20290
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
62319
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
88630
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
27054
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
19 70921
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
90398
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
85074
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
96600
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
04630
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
08834
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
95501
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
54004
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
18225
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
17017
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
20370
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
20 12850
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
22204
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
85736
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
51265
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
18969
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
30629
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
30880
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
05042
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
90157
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
92780
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
45188
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
21 38897
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
36089
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
55521
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
58738
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
25127
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
51088
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
57454
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
68757
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
07043
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
20561
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
27693
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
22 96449
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
37647
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
46024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
27298
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
67617
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
20942
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
81535
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
87486
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
48879
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
61596
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
81613
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
23 16875
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
36144
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
36123
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
54503
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
98991
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
34062
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
09592
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
47441
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
97711
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
06125
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
00843
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
80188
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
24 91609
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
31578
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
69550
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
81779
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
80610
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
57597
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
49316
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
87082
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
43128
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
52664
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
79993
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
25 37376
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
54296
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
46625
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
67211
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
46982
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
22508
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
67659
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
98018
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
32436
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
72036
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
36287
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
26 23146
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
94135
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
90667
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
29154
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
01316
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
71154
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
77882
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
17069
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
77946
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
23071
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
80287
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
27 26422
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
33555
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
77561
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
06561
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
74236
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
38931
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
76496
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
37546
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
45538
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
23126
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
85971
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
28 50940
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
45982
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
91159
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
69063
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
09913
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
36351
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
91382
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
17448
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
96331
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
07707
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
10764
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
07690
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
29 80389
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
80805
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
28914
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
97298
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
97954
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
66720
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
63717
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
78305
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
59323
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
33136
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
83669
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
63111
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
30 75712
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
42902
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
06702
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
59964
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
67229
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
45563
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
73783
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
64268
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
57483
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
05104
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
57905
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
31 49715
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
98819
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
83834
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
14362
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
56358
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
92610
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
42050
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2020

Bộ số Số lượt về
17 8 lần
54 8 lần
80 8 lần
82 8 lần
11 7 lần
Bộ số Số lượt về
36 7 lần
89 7 lần
16 6 lần
18 6 lần
23 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2020

Bộ số Số lượt về
33 0 lần
77 0 lần
84 0 lần
99 0 lần
37 1 lần
Bộ số Số lượt về
39 1 lần
40 1 lần
56 1 lần
72 1 lần
81 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2020

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 31 lần Đuôi 0: 42 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 47 lần Đuôi 1: 36 lần Tổng 1: 33 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 32 lần Tổng 2: 32 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 30 lần Tổng 3: 29 lần
Đầu 4: 33 lần Đuôi 4: 34 lần Tổng 4: 24 lần
Đầu 5: 32 lần Đuôi 5: 32 lần Tổng 5: 43 lần
Đầu 6: 36 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 24 lần
Đầu 7: 28 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 43 lần
Đầu 8: 37 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 38 lần
Đầu 9: 27 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 37 lần

Thảo luận

Bảng đặc biệt năm 2020Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2020 đầy đủ và chính xác nhất giúp người cho nắm được thông tin tổng quát về kết quả đặc biệt đã về trong toàn bộ năm 2020 và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu số đẹp.

Ngoài thống kê kết quả GĐB XSMB năm 2020, người chơi sẽ có số liệu thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất, ít nhất trong toàn bộ năm 2020 cùng tần suất đầu - đuôi - tổng đặc biệt về trong năm. Dữ liệu này được tổng hợp từ bảng kết quả giải đặc biệt miền Bắc 2020.

Cách tra cứu bảng thống kê  giải đặc biệt miền Bắc 2020

Cột đầu tiên là số liệu “Ngày” về trong tháng, bao gồm từ ngày 1 đến ngày 31.

Hàng ngang trên cùng là số liệu các tháng của năm 2020, bao gồm từ tháng 1 đến tháng 12.

12 cột tiếp theo là tổng hợp giải đặc biệt về trong toàn bộ 12 tháng của năm 2020

Những ô có màu đậm là thứ 7 và chủ nhật.

Để tra kết quả XSMB trong một ngày cụ thể, người chơi lấy giao điểm giữa cột ngày và cột tháng. Với cách này, bạn có thể tra cứu toàn bộ kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc về trong năm 2020.

Xem bảng đặc biệt miền Bắc năm 2020 có lợi gì?

Bảng KQXSMB đặc biệt 2020 giúp người chơi có số liệu để soi cầu giải đặc biệt miền Bắc chuẩn nhất.

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt XSMB giúp người chơi nắm được cặp số ra nhiều nhất và ít nhất trong năm cùng với tần suất ra của từng cặp số.

Bảng thống kê giúp người chơi nắm rõ tần suất ra số, chạm và tổng đặc biệt về trong năm.

Xem nhanh toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc năm 2020 siêu chuẩn.

Bảng kết quả giải đặc biệt XSTD năm 2020 được tổng hợp chính xác 100% giúp người chơi không bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào.

Xem thông tin xổ số kiến thiết mới nhất tại:

XSKT