Bảng Đặc Biệt năm 2020 - Bảng thống kê XSMB năm 2020 đầy đủ nhất

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2020

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2019,
32905
1-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
72130
1-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
04635
1-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
29166
1-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
62323
1-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
44435
1-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
86012
1-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
62557
1-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
03418
1-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
97059
1-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
74507
1-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
73604
2-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
79434
2-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
73787
2-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
82632
2-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
79222
2-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
61129
2-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
57611
2-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
45148
2-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
99600
2-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
32461
2-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
52117
2-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
19143
3-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
63107
3-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
38823
3-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
08247
3-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
62500
3-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
58827
3-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
02836
3-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
80180
3-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
49797
3-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
53818
3-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
29911
3-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
54949
4-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
44410
4-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
51223
4-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
36662
4-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
76278
4-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
77775
4-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
11617
4-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
15580
4-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
80489
4-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
16921
4-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
95549
4-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
45721
5-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
97615
5-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
52991
5-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
56872
5-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
79913
5-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
11070
5-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
18296
5-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
52085
5-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
20823
5-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
96225
5-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
59405
5-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
14012
6-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
26275
6-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
78854
6-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
03336
6-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
18932
6-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
25470
6-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
25375
6-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
01993
6-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
34965
6-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
44571
6-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
50553
6-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
14954
7-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
14973
7-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
87368
7-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
83382
7-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
88039
7-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
73860
7-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
43614
7-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
13853
7-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
19665
7-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
00356
7-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
09929
7-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
78804
8-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
22191
8-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
55060
8-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
67241
8-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
56860
8-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
83783
8-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
12958
8-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
22022
8-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
09726
8-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
46411
8-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
06320
8-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
91574
9-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
60347
9-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
95973
9-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
71770
9-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
27570
9-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
78091
9-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
83138
9-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
88000
9-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
60541
9-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
20047
9-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
92041
9-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
26396
10-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
96045
10-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
83549
10-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
32765
10-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
63530
10-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
77969
10-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
98628
10-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
81320
10-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
52248
10-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
37874
10-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
24835
10-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
33658
11-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
07696
11-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
29224
11-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
02419
11-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
76634
11-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
03116
11-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
40128
11-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
16129
11-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
82094
11-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
56842
11-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
46551
11-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
90880
12-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
19747
12-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
74951
12-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
35009
12-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
51903
12-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
28890
12-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
36852
12-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
51880
12-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
25618
12-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
44516
12-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
09945
12-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
41244
13-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
54232
13-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
73118
13-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
12795
13-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
93761
13-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
20508
13-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
42857
13-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
28463
13-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
46266
13-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
88287
13-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
08528
13-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
32164
14-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
51855
14-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
18915
14-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
33963
14-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
36374
14-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
44789
14-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
59514
14-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
32489
14-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
77616
14-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
28106
14-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
45776
14-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
26710
15-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
47417
15-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
18901
15-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
41795
15-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
75952
15-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
70102
15-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
57980
15-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
23030
15-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
62428
15-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
76818
15-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
61681
15-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
72782
16-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
00776
16-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
28322
16-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
75146
16-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
94962
16-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
24511
16-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
82147
16-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
89582
16-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
14408
16-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
41130
16-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
16363
16-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
97571
17-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
99817
17-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
52267
17-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
76380
17-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
02517
17-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
60814
17-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
30548
17-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
04170
17-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
99469
17-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
82093
17-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
12950
17-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
34706
18-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
06616
18-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81489
18-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
44554
18-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
38289
18-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
06586
18-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
72437
18-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
20290
18-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
62319
18-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
88630
18-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
27054
18-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
70921
19-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
90398
19-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
85074
19-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
96600
19-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
04630
19-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
08834
19-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
95501
19-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
54004
19-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
18225
19-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
17017
19-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
20370
19-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
12850
20-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
22204
20-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
85736
20-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
51265
20-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
18969
20-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
30629
20-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
30880
20-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
05042
20-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
90157
20-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
92780
20-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
45188
20-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
38897
21-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
36089
21-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
55521
21-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
58738
21-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
25127
21-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
51088
21-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
57454
21-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
68757
21-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
07043
21-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
20561
21-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
27693
21-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
96449
22-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
37647
22-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
46024
22-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
27298
22-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
67617
22-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
20942
22-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
81535
22-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
87486
22-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
48879
22-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
61596
22-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
81613
22-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
16875
23-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
36144
23-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
36123
23-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
54503
23-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
98991
23-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
34062
23-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
09592
23-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
47441
23-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
97711
23-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
06125
23-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
00843
23-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
80188
23-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
91609
24-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
31578
24-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
69550
24-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
81779
24-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
80610
24-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
57597
24-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
49316
24-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
87082
24-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
43128
24-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
52664
24-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
79993
24-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
37376
25-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
54296
25-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
46625
25-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
67211
25-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
46982
25-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
22508
25-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
67659
25-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
98018
25-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
32436
25-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
72036
25-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
36287
25-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
23146
26-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
94135
26-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
90667
26-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
29154
26-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
01316
26-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
71154
26-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
77882
26-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
17069
26-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
77946
26-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
23071
26-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
80287
26-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
26422
27-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
33555
27-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
77561
27-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
06561
27-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
74236
27-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
38931
27-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
76496
27-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
37546
27-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
45538
27-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
23126
27-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
85971
27-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
50940
28-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
45982
28-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
91159
28-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
69063
28-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
09913
28-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
36351
28-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
91382
28-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
17448
28-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
96331
28-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
07707
28-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
10764
28-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
07690
28-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
80389
29-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
80805
29-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
28914
29-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
97298
29-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
97954
29-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
66720
29-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
63717
29-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
78305
29-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
59323
29-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
33136
29-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
83669
29-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
63111
29-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
75712
30-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
42902
30-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
06702
30-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
59964
30-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
67229
30-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
45563
30-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
73783
30-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
64268
30-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
57483
30-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
05104
30-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
57905
30-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
49715
31-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
98819
31-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
83834
31-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
14362
31-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
56358
31-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
92610
31-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
42050
31-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2020

Bộ số Số lượt về
17 8 lần
54 8 lần
80 8 lần
82 8 lần
11 7 lần
Bộ số Số lượt về
36 7 lần
89 7 lần
16 6 lần
18 6 lần
23 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2020

Bộ số Số lượt về
33 0 lần
77 0 lần
84 0 lần
99 0 lần
37 1 lần
Bộ số Số lượt về
39 1 lần
40 1 lần
56 1 lần
72 1 lần
81 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2020

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 31 lần Đuôi 0: 42 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 47 lần Đuôi 1: 36 lần Tổng 1: 33 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 32 lần Tổng 2: 32 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 30 lần Tổng 3: 29 lần
Đầu 4: 33 lần Đuôi 4: 34 lần Tổng 4: 24 lần
Đầu 5: 32 lần Đuôi 5: 32 lần Tổng 5: 43 lần
Đầu 6: 36 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 24 lần
Đầu 7: 28 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 43 lần
Đầu 8: 37 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 38 lần
Đầu 9: 27 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 37 lần

Thảo luận

Bảng đặc biệt năm 2020Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2020 đầy đủ và chính xác nhất giúp người cho nắm được thông tin tổng quát về kết quả đặc biệt đã về trong toàn bộ năm 2020 và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu số đẹp.

Ngoài thống kê kết quả GĐB XSMB năm 2020, người chơi sẽ có số liệu thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất, ít nhất trong toàn bộ năm 2020 cùng tần suất đầu - đuôi - tổng đặc biệt về trong năm. Dữ liệu này được tổng hợp từ bảng kết quả giải đặc biệt miền Bắc 2020.

Cách tra cứu bảng thống kê  giải đặc biệt miền Bắc 2020

Cột đầu tiên là số liệu “Ngày” về trong tháng, bao gồm từ ngày 1 đến ngày 31.

Hàng ngang trên cùng là số liệu các tháng của năm 2020, bao gồm từ tháng 1 đến tháng 12.

12 cột tiếp theo là tổng hợp giải đặc biệt về trong toàn bộ 12 tháng của năm 2020

Những ô có màu đậm là thứ 7 và chủ nhật.

Để tra kết quả XSMB trong một ngày cụ thể, người chơi lấy giao điểm giữa cột ngày và cột tháng. Với cách này, bạn có thể tra cứu toàn bộ kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc về trong năm 2020.

Xem bảng đặc biệt miền Bắc năm 2020 có lợi gì?

Bảng KQXSMB đặc biệt 2020 giúp người chơi có số liệu để soi cầu giải đặc biệt miền Bắc chuẩn nhất.

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt XSMB giúp người chơi nắm được cặp số ra nhiều nhất và ít nhất trong năm cùng với tần suất ra của từng cặp số.

Bảng thống kê giúp người chơi nắm rõ tần suất ra số, chạm và tổng đặc biệt về trong năm.

Xem nhanh toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc năm 2020 siêu chuẩn.

Bảng kết quả giải đặc biệt XSTD năm 2020 được tổng hợp chính xác 100% giúp người chơi không bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào.

Xem thông tin xổ số kiến thiết mới nhất tại:

XSKT