Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2016 - XSMB năm 2016

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2016

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
52552
1-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
47619
1-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
47739
1-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
92332
1-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
90242
1-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
18687
1-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
48487
1-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
14575
1-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
94102
1-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
23398
1-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
64581
1-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
04448
1-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
13142
2-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
72537
2-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
47167
2-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
79373
2-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
04196
2-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
66602
2-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
26361
2-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
99399
2-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
76320
2-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
78904
2-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
79843
2-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
16291
2-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
97311
3-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
84175
3-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
59194
3-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
27895
3-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
12191
3-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
62998
3-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
89691
3-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
82837
3-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
04829
3-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
02821
3-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
31142
3-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
16718
3-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
25261
4-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
31058
4-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
74704
4-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
57747
4-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
09640
4-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
25678
4-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
26609
4-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
39113
4-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
14716
4-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
54308
4-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
01381
4-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
86749
4-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
89851
5-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
97783
5-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
61911
5-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
77541
5-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
83220
5-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
51092
5-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
60071
5-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
20146
5-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
22187
5-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
19938
5-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
85236
5-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
67560
5-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
08627
6-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
90033
6-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
23296
6-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
56802
6-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
21153
6-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
34206
6-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
18292
6-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
20891
6-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
47831
6-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
43271
6-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
47674
6-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
39324
6-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
03734
7-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
82785
7-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
26188
7-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
45898
7-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
62752
7-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
35917
7-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
93186
7-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
19416
7-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
91616
7-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
91479
7-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
72383
7-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
45018
8-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
37566
8-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
93793
8-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
78522
8-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
73352
8-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
69450
8-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
40203
8-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
39005
8-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
58551
8-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
55986
8-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
83121
8-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
57584
9-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
26818
9-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
45423
9-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
43873
9-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
23090
9-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
31202
9-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
08587
9-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
32801
9-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
81128
9-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
22632
9-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
06735
9-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
95772
10-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
31091
10-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
18636
10-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
09857
10-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
68089
10-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
18443
10-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
47054
10-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
35812
10-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
73100
10-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
61973
10-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
67134
10-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
12617
11-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
11181
11-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
26510
11-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
28435
11-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
83775
11-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
95619
11-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
83690
11-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
79600
11-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
04507
11-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
60300
11-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
72030
11-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
94423
11-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
70514
12-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
05786
12-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
76090
12-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
10140
12-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
99739
12-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
92524
12-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
90511
12-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
78663
12-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
68724
12-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
01367
12-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
92452
12-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
94479
12-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
71502
13-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
02105
13-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
78400
13-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
09821
13-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
62586
13-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
49093
13-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
11427
13-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
81827
13-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
99709
13-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
79453
13-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
04998
13-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
66965
13-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
45552
14-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
14362
14-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
22142
14-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
09866
14-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
14724
14-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
25602
14-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
42398
14-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
50182
14-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
96332
14-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
90809
14-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
29639
14-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
35289
14-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
30777
15-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
35632
15-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
90316
15-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
50653
15-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
11181
15-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
13478
15-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
49070
15-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
85984
15-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
11538
15-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
42118
15-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
29707
15-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
51178
15-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
40987
16-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
56185
16-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
42093
16-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
50227
16-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
09334
16-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
23096
16-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
57878
16-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
63712
16-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
13850
16-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
87787
16-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
20979
16-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
32101
16-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
79881
17-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
01788
17-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
98518
17-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
03388
17-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
32205
17-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
98107
17-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
91503
17-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
08257
17-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
54005
17-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
78953
17-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
52091
17-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
76822
17-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
78706
18-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
31635
18-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
54125
18-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
70502
18-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
28192
18-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
27927
18-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
88570
18-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
26862
18-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
85300
18-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
65206
18-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
73368
18-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
34908
18-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
82885
19-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
41543
19-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
14610
19-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
10506
19-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
59894
19-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
58056
19-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
61718
19-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
98526
19-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
95167
19-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
42683
19-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
52462
19-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
18360
19-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
39941
20-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
31805
20-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
37344
20-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
20075
20-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
48441
20-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
56358
20-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
74248
20-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
56320
20-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
67317
20-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
39821
20-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
66074
20-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
66718
20-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
38001
21-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
87489
21-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
59430
21-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
31780
21-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
75850
21-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
93142
21-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
98540
21-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
04689
21-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
76294
21-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
49878
21-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
39593
21-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
32777
21-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
00157
22-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
33258
22-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
66350
22-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
06580
22-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
06448
22-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
82537
22-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
46412
22-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
57958
22-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
24509
22-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
57699
22-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
89476
22-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
94684
22-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
20282
23-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
69465
23-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
98752
23-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
97066
23-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
93882
23-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
34529
23-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
26473
23-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
14410
23-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
21533
23-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
99887
23-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
61570
23-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
10998
23-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
29150
24-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
48676
24-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
49896
24-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
73815
24-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
91964
24-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
76741
24-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
69111
24-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
40602
24-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
29506
24-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
94694
24-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
44896
24-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
16938
24-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
11704
25-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
15452
25-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
85152
25-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
47878
25-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
49604
25-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
24409
25-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
29835
25-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
53577
25-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
47190
25-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
18942
25-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
66898
25-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
82057
25-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
76605
26-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
33639
26-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
36982
26-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
83725
26-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
23854
26-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
71391
26-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
95471
26-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
13061
26-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
75466
26-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
29449
26-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
23808
26-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
42325
26-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
11201
27-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
46409
27-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
00806
27-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
90964
27-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
15182
27-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
83475
27-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
45804
27-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
87565
27-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
19291
27-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
89231
27-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
37392
27-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
97291
27-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
12792
28-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
46648
28-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
81751
28-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
95627
28-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
92490
28-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
07224
28-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
03248
28-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
39470
28-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
10665
28-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
33073
28-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
78162
28-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
68044
28-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
76011
29-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
36733
29-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
40184
29-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
65431
29-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
95848
29-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
32883
29-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
75446
29-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
31946
29-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
65071
29-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
00161
29-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
89525
29-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
14198
29-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
68158
30-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
61692
30-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
25434
30-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
78638
30-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
08930
30-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
64182
30-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
86844
30-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
06570
30-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
35526
30-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
97475
30-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
19617
30-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
46739
31-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
44978
31-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
53097
31-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
74642
31-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
77489
31-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
45373
31-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
26687
31-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2016

Bộ số Số lượt về
91 9 lần
02 8 lần
52 8 lần
87 8 lần
98 8 lần
Bộ số Số lượt về
18 7 lần
42 7 lần
78 7 lần
05 6 lần
06 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2016

Bộ số Số lượt về
45 0 lần
55 0 lần
59 0 lần
69 0 lần
13 1 lần
Bộ số Số lượt về
14 1 lần
15 1 lần
28 1 lần
47 1 lần
56 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2016

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 48 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 31 lần Đuôi 1: 45 lần Tổng 1: 31 lần
Đầu 2: 31 lần Đuôi 2: 49 lần Tổng 2: 49 lần
Đầu 3: 35 lần Đuôi 3: 30 lần Tổng 3: 31 lần
Đầu 4: 32 lần Đuôi 4: 32 lần Tổng 4: 23 lần
Đầu 5: 32 lần Đuôi 5: 29 lần Tổng 5: 42 lần
Đầu 6: 25 lần Đuôi 6: 33 lần Tổng 6: 34 lần
Đầu 7: 39 lần Đuôi 7: 36 lần Tổng 7: 48 lần
Đầu 8: 44 lần Đuôi 8: 45 lần Tổng 8: 32 lần
Đầu 9: 45 lần Đuôi 9: 27 lần Tổng 9: 35 lần

Thảo luận