Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2014 - XSMB năm 2014

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2014

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
49932
1-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
51215
1-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
71541
1-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
89294
1-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
51233
1-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
18133
1-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
10688
1-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
61809
1-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
54396
1-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
81477
1-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
10556
1-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
26757
2-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
51001
2-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
00767
2-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
99852
2-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
70418
2-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
29160
2-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
80945
2-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
71548
2-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
45497
2-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
23411
2-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
96781
2-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
42976
3-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
54416
3-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
66679
3-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
69276
3-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
97171
3-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
14006
3-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
14696
3-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
28099
3-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
19342
3-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
10491
3-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
42354
3-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
76145
3-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
53329
4-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
53024
4-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
45436
4-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
17893
4-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
23309
4-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
61311
4-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
77521
4-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
53604
4-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
86390
4-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
41632
4-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
10896
4-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
66465
4-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
87267
5-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
81966
5-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
46682
5-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
04655
5-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
90547
5-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
98598
5-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
50815
5-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
24005
5-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
89997
5-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
14165
5-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
38477
5-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
29380
5-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
99257
6-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
66933
6-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
82060
6-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
56709
6-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
80448
6-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
08441
6-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
85345
6-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
26004
6-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
14510
6-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
86156
6-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
04225
6-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
02187
6-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
54545
7-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
52114
7-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
45290
7-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
41768
7-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
96027
7-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
40639
7-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
44050
7-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
98053
7-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
95004
7-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
83139
7-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
55145
7-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
16777
7-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
15791
8-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
66145
8-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
48911
8-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
14312
8-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
62885
8-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
20179
8-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
09536
8-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
19927
8-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
70121
8-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
92630
8-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
62292
8-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
00396
8-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
60483
9-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
05148
9-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
78825
9-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
33041
9-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
18962
9-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
94160
9-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
42534
9-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
85689
9-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
24077
9-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
66759
9-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
37305
9-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
53241
9-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
18714
10-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
63229
10-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
66657
10-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
74674
10-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
75042
10-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
18489
10-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
10716
10-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
42313
10-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
75090
10-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
11443
10-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
77706
10-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
70782
10-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
14523
11-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
72501
11-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
23630
11-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
95633
11-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
03377
11-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
44151
11-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
36252
11-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
12979
11-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
51987
11-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
37766
11-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
98606
11-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
20363
11-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
66472
12-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
74795
12-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
67195
12-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
85634
12-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84703
12-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
57552
12-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
13146
12-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
95361
12-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
23832
12-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
38713
12-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
13038
12-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
64123
12-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
06465
13-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
47208
13-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
47934
13-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
35867
13-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
88185
13-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
26285
13-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
16482
13-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
38063
13-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
57052
13-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
03839
13-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
15446
13-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
81952
13-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
63674
14-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
11279
14-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
18427
14-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
96573
14-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
61511
14-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
97639
14-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
65034
14-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
83192
14-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
42136
14-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
96312
14-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
47897
14-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
76442
14-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
14570
15-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
99536
15-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
90065
15-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
86743
15-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
79513
15-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
94239
15-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
70181
15-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
61468
15-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
46745
15-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
28583
15-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
73172
15-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
17338
15-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
90626
16-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
39212
16-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
46036
16-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
23906
16-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
35053
16-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
00138
16-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
57055
16-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
77362
16-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
22951
16-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
89055
16-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
83219
16-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
25952
16-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
55839
17-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
18696
17-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
87385
17-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
09110
17-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
73499
17-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
60863
17-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
91216
17-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
67059
17-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
97389
17-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
96621
17-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
77267
17-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
52436
17-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
25665
18-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
91737
18-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
38111
18-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
65471
18-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
30547
18-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
97343
18-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
87375
18-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
42470
18-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
39122
18-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
84860
18-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
96154
18-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
05919
18-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
37653
19-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
31764
19-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
89858
19-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
84874
19-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
44730
19-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
88244
19-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
15841
19-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
05597
19-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
60804
19-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
81372
19-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
78196
19-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
98712
19-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
34098
20-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
76356
20-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
65184
20-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
92108
20-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
65500
20-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
94360
20-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
31926
20-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
21864
20-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
23315
20-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
03601
20-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
94868
20-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
50270
20-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
18772
21-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
29789
21-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
75253
21-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
31340
21-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
97696
21-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
81412
21-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
27778
21-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
96929
21-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
26443
21-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
64906
21-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
83532
21-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
79952
21-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
41958
22-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
32017
22-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
64761
22-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
55155
22-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
06529
22-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
49038
22-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
36991
22-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
91788
22-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
03334
22-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
86342
22-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
21736
22-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
48853
22-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
22602
23-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
05214
23-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
27894
23-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
09163
23-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
65996
23-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
79142
23-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
50864
23-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
54448
23-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
18320
23-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
91254
23-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
70173
23-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
08416
23-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
14951
24-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
47447
24-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
98417
24-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
77969
24-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
39454
24-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
43285
24-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
40887
24-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
46782
24-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
75935
24-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
41770
24-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
72851
24-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
81561
24-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
19584
25-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
15342
25-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
55788
25-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
36977
25-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
11954
25-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
81557
25-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
74199
25-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
43897
25-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
49293
25-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
13256
25-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
30739
25-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
23747
25-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
77158
26-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
06508
26-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
45482
26-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
02561
26-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
34345
26-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
11494
26-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
32143
26-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
17870
26-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
08111
26-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
62771
26-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
06810
26-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
55659
26-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
85463
27-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
07448
27-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
14235
27-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
72454
27-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
45566
27-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
60240
27-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
94263
27-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
63755
27-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
92386
27-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
92384
27-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
36439
27-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
95598
27-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
27662
28-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
67736
28-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
59111
28-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
94678
28-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
18197
28-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
41940
28-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
73224
28-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
10260
28-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
14624
28-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
99954
28-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
36219
28-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
69212
28-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
13899
29-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
93922
29-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
75251
29-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
01714
29-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
63731
29-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
02228
29-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
45949
29-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
26001
29-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
21089
29-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
21759
29-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
18799
29-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
50174
30-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
77368
30-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
79122
30-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
86444
30-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
86970
30-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
50554
30-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
50800
30-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
25765
30-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
59763
30-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
22297
30-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
53984
31-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
19070
31-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
44282
31-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
98507
31-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
42851
31-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
23646
31-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2014

Bộ số Số lượt về
36 8 lần
39 8 lần
45 8 lần
54 8 lần
96 8 lần
Bộ số Số lượt về
11 7 lần
52 7 lần
63 7 lần
70 7 lần
97 7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2014

Bộ số Số lượt về
02 1 lần
03 1 lần
07 1 lần
18 1 lần
20 1 lần
Bộ số Số lượt về
28 1 lần
31 1 lần
37 1 lần
49 1 lần
50 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2014

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 26 lần Đuôi 0: 30 lần Tổng 0: 29 lần
Đầu 1: 36 lần Đuôi 1: 38 lần Tổng 1: 37 lần
Đầu 2: 24 lần Đuôi 2: 42 lần Tổng 2: 36 lần
Đầu 3: 40 lần Đuôi 3: 33 lần Tổng 3: 31 lần
Đầu 4: 42 lần Đuôi 4: 40 lần Tổng 4: 31 lần
Đầu 5: 47 lần Đuôi 5: 36 lần Tổng 5: 32 lần
Đầu 6: 41 lần Đuôi 6: 40 lần Tổng 6: 47 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 35 lần Tổng 7: 43 lần
Đầu 8: 32 lần Đuôi 8: 29 lần Tổng 8: 28 lần
Đầu 9: 38 lần Đuôi 9: 38 lần Tổng 9: 47 lần

Thảo luận