Bảng Đặc Biệt năm 2022 - Bảng thống kê XSMB năm 2022 đầy đủ nhất

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2022

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
10676
1-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
24876
1-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
76007
1-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
81691
1-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
31918
1-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
01697
1-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
46555
1-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
69488
1-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
35019
1-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
99876
1-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
52770
1-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
93494
2-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
09390
2-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
61762
2-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
94479
2-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
51768
2-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
50554
2-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
36335
2-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
03138
2-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
64668
2-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
67246
2-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
24523
2-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
37061
3-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
42113
3-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
87767
3-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
48243
3-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
89242
3-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
86690
3-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
37686
3-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
47153
3-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
65169
3-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
66819
3-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
10576
3-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
46330
4-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
67147
4-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
42399
4-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
12941
4-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
79110
4-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
60832
4-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
50239
4-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
27492
4-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
62111
4-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
51859
4-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
75371
4-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
05028
4-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
10619
5-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
23184
5-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
84917
5-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
54997
5-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
78054
5-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
05479
5-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
68404
5-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
49513
5-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
01548
5-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
80983
5-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
33487
5-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
13454
5-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
98437
6-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
76101
6-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
78356
6-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
17538
6-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
20116
6-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
11584
6-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
76796
6-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
74873
6-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
44816
6-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
26450
6-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
77471
6-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
84807
6-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
33657
7-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
28958
7-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
74079
7-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
98245
7-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
73301
7-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
87525
7-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
91796
7-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
80395
7-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
51169
7-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
13037
7-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
04067
7-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
85979
7-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
98969
8-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
96534
8-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
62593
8-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
43769
8-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
51139
8-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
28977
8-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
66224
8-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
76821
8-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
75743
8-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
94309
8-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
66130
8-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
38522
8-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
93093
9-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
35498
9-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
08663
9-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
34194
9-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
05659
9-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
08181
9-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
10295
9-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
00180
9-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
01293
9-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
96669
9-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
57765
9-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
93971
9-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
08845
10-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
23768
10-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
72929
10-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
25295
10-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
35106
10-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
08391
10-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
17772
10-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
42119
10-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
17535
10-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
71218
10-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
71610
10-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
82978
10-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
55427
11-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
49104
11-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
61349
11-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
86317
11-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
27724
11-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
29224
11-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
02801
11-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
44082
11-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
99951
11-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
92034
11-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
81736
11-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
20815
11-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
88903
12-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
85672
12-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
31953
12-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
81358
12-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
55065
12-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
17818
12-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
23151
12-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
93970
12-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
55448
12-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
67145
12-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
78611
12-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
65180
12-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
46638
13-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
82472
13-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
66650
13-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
76864
13-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
29436
13-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
89927
13-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
95155
13-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
40306
13-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
21776
13-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
65353
13-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
96305
13-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
96688
13-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
87219
14-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
35862
14-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
48563
14-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
96764
14-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
30775
14-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
52762
14-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
32850
14-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
90213
14-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
66581
14-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
57974
14-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
12834
14-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
48507
14-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
20222
15-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
87296
15-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
01067
15-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
54045
15-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
93649
15-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
79716
15-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
38114
15-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
19117
15-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
87354
15-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
79638
15-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
91006
15-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
92059
15-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
55431
16-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
89562
16-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
18513
16-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
36554
16-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
17713
16-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
90524
16-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
77064
16-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
05904
16-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
48715
16-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
35546
16-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
50578
16-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
13086
16-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
88041
17-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
38755
17-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
04440
17-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
87347
17-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
58553
17-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
68274
17-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
66327
17-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
54182
17-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
55890
17-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
15677
17-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
05776
17-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
71424
17-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
46384
18-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
29996
18-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
90202
18-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
80436
18-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
69049
18-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
87190
18-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
36713
18-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
92993
18-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
14894
18-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
07253
18-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
32592
18-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
32505
18-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
76930
19-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
92264
19-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
39218
19-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
78864
19-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
49968
19-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
66449
19-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
53393
19-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
75303
19-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
62198
19-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
68879
19-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
66534
19-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
90230
19-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
71085
20-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
88182
20-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
04348
20-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
58953
20-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
78195
20-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
71808
20-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
25496
20-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
10211
20-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
50221
20-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
27465
20-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
80770
20-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
40448
20-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
78645
21-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
89665
21-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
76044
21-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
89291
21-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
85198
21-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
81571
21-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
27404
21-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
17965
21-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
44823
21-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
50000
21-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
52091
21-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
74562
21-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
74954
22-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
41055
22-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
43218
22-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
31695
22-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
24547
22-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
50846
22-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
04093
22-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
60652
22-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
76777
22-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
31698
22-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
30529
22-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
65438
22-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
28383
23-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
25351
23-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
38074
23-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
77318
23-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
29213
23-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
97140
23-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
15361
23-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
63437
23-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
79436
23-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
12843
23-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
47779
23-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
33027
23-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
97132
24-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
16480
24-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
71400
24-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
97285
24-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
97218
24-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
49677
24-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
22857
24-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
24832
24-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
08154
24-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
05499
24-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
75996
24-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
09534
24-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
20653
25-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
09401
25-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
88460
25-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
99368
25-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
87109
25-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
36768
25-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
69502
25-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
28670
25-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
59509
25-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
50604
25-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
36819
25-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
95636
25-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
98409
26-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
07631
26-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
15972
26-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
32047
26-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
41717
26-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
46970
26-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
00558
26-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
89151
26-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
93712
26-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
19739
26-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
67896
26-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
03400
26-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
16440
27-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
70968
27-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
80965
27-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
02541
27-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
29667
27-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
62171
27-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
09155
27-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
89617
27-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
77390
27-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
89604
27-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
67857
27-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
97797
27-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
83926
28-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
89075
28-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
20182
28-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
47202
28-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
57318
28-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
13149
28-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
56590
28-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
68144
28-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
41946
28-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
32041
28-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
65507
28-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
55145
28-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
11699
29-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
59903
29-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
58339
29-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
87354
29-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
38892
29-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
92303
29-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
75965
29-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
92129
29-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
73887
29-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
25380
29-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
51849
29-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
67466
30-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
89914
30-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
59924
30-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
12512
30-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
58839
30-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
96409
30-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
96955
30-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
89651
30-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
05085
30-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
98112
30-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
54112
30-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
12239
31-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
39725
31-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
50267
31-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
92467
31-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
93343
31-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
55291
31-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2022

Bộ số Số lượt về
18 8 lần
54 8 lần
13 7 lần
53 7 lần
65 7 lần
Bộ số Số lượt về
68 7 lần
96 7 lần
04 6 lần
19 6 lần
24 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2022

Bộ số Số lượt về
20 0 lần
33 0 lần
89 0 lần
08 1 lần
26 1 lần
Bộ số Số lượt về
28 1 lần
42 1 lần
52 1 lần
56 1 lần
60 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2022

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 35 lần Đuôi 0: 31 lần Tổng 0: 38 lần
Đầu 1: 42 lần Đuôi 1: 34 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 23 lần Đuôi 2: 30 lần Tổng 2: 31 lần
Đầu 3: 35 lần Đuôi 3: 35 lần Tổng 3: 41 lần
Đầu 4: 38 lần Đuôi 4: 43 lần Tổng 4: 41 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 37 lần Tổng 5: 32 lần
Đầu 6: 41 lần Đuôi 6: 33 lần Tổng 6: 29 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 38 lần Tổng 7: 30 lần
Đầu 8: 24 lần Đuôi 8: 37 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 45 lần Đuôi 9: 43 lần Tổng 9: 50 lần

Thảo luận

Bảng đặc biệt năm 2022 - Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2022 đầy đủ và chính xác nhất giúp người cho nắm được thông tin tổng quát về kết quả đặc biệt đã về trong toàn bộ năm 2022 và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu số đẹp.

Ngoài thống kê kết quả GĐB XSMB năm 2022, người chơi sẽ có số liệu thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất, ít nhất trong toàn bộ năm 2022 cùng tần suất đầu - đuôi - tổng đặc biệt về trong năm. Dữ liệu này được tổng hợp từ bảng kết quả giải đặc biệt miền Bắc 2022.

Hướng dẫn tra bảng thống kê KQXSMB năm 2022

Cột đầu tiên là số liệu “Ngày” về trong tháng, bao gồm từ ngày 1 đến ngày 31.

Hàng ngang trên cùng là số liệu các tháng của năm 2022, bao gồm từ tháng 1 đến tháng 12.

12 cột tiếp theo là tổng hợp giải đặc biệt về trong toàn bộ 12 tháng của năm 2022

Những ô có màu đậm là thứ 7 và chủ nhật.

Để tra kết quả XSMB trong một ngày cụ thể, người chơi lấy giao điểm giữa cột ngày và cột tháng. Với cách này, bạn có thể tra cứu toàn bộ kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc về trong năm 2022.

Ý nghĩa của bảng thống kê XSMB năm 2022

Bảng KQXSMB đặc biệt 2022 giúp người chơi có số liệu để soi cầu giải đặc biệt miền Bắc chuẩn nhất.

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt XSMB giúp người chơi nắm được cặp số ra nhiều nhất và ít nhất trong năm cùng với tần suất ra của từng cặp số.

Bảng thống kê giúp người chơi nắm rõ tần suất ra số, chạm và tổng đặc biệt về trong năm.

Xem nhanh toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc năm 2022 siêu chuẩn.

Cập nhật thông tin xổ số mới nhất tại:

Xổ số Minh Ngọc