Bảng Đặc Biệt năm 2022 - Bảng thống kê XSMB năm 2022 đầy đủ nhất

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2022

Chọn năm:
1 10676
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
24876
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
76007
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
81691
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
31918
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
01697
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
46555
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
69488
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
35019
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
99876
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
52770
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
2 93494
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
09390
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
61762
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
94479
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
51768
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
50554
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
36335
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
03138
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
64668
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
67246
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
24523
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
3 37061
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
42113
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
87767
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
48243
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
89242
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
86690
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
37686
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
47153
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
65169
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
66819
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
10576
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
4 46330
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
67147
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
42399
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
12941
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
79110
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
60832
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
50239
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
27492
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
62111
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
51859
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
75371
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
05028
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
5 10619
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
23184
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
84917
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
54997
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
78054
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
05479
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
68404
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
49513
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
01548
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
80983
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
33487
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
13454
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
6 98437
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
76101
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
78356
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
17538
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
20116
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
11584
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
76796
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
74873
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
44816
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
26450
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
77471
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
84807
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
7 33657
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
28958
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
74079
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
98245
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
73301
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
87525
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
91796
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
80395
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
51169
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
13037
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
04067
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
85979
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
8 98969
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
96534
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
62593
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
43769
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
51139
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
28977
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
66224
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
76821
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
75743
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
94309
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
66130
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
38522
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
9 93093
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
35498
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
08663
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
34194
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
05659
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
08181
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
10295
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
00180
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
01293
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
96669
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
57765
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
93971
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
10 08845
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
23768
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
72929
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
25295
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
35106
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
08391
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
17772
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
42119
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
17535
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
71218
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
71610
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
82978
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
11 55427
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
49104
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
61349
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
86317
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
27724
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
29224
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
02801
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
44082
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
99951
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
92034
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
81736
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
20815
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
12 88903
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
85672
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
31953
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
81358
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
55065
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
17818
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
23151
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
93970
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
55448
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
67145
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
78611
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
65180
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
13 46638
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
82472
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
66650
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
76864
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
29436
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
89927
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
95155
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
40306
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
21776
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
65353
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
96305
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
96688
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
14 87219
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
35862
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
48563
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
96764
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
30775
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
52762
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
32850
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
90213
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
66581
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
57974
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
12834
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
48507
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
15 20222
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
87296
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
01067
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
54045
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
93649
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
79716
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
38114
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
19117
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
87354
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
79638
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
91006
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
92059
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
16 55431
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
89562
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
18513
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
36554
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
17713
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
90524
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
77064
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
05904
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
48715
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
35546
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
50578
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
13086
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
17 88041
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
38755
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
04440
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
87347
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
58553
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
68274
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
66327
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
54182
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
55890
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
15677
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
05776
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
71424
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
18 46384
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
29996
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
90202
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
80436
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
69049
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
87190
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
36713
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
92993
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
14894
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
07253
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
32592
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
32505
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
19 76930
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
92264
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
39218
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
78864
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
49968
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
66449
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
53393
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
75303
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
62198
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
68879
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
66534
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
90230
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
20 71085
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
88182
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
04348
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
58953
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
78195
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
71808
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
25496
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
10211
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
50221
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
27465
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
80770
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
40448
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
21 78645
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
89665
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
76044
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
89291
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
85198
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
81571
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
27404
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
17965
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
44823
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
50000
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
52091
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
74562
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
22 74954
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
41055
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
43218
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
31695
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
24547
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
50846
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
04093
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
60652
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
76777
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
31698
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
30529
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
65438
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
23 28383
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
25351
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
38074
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
77318
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
29213
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
97140
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
15361
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
63437
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
79436
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
12843
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
47779
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
33027
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
24 97132
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
16480
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
71400
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
97285
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
97218
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
49677
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
22857
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
24832
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
08154
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
05499
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
75996
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
09534
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
25 20653
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
09401
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
88460
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
99368
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
87109
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
36768
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
69502
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
28670
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
59509
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
50604
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
36819
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
95636
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
26 98409
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
07631
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
15972
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
32047
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
41717
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
46970
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
00558
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
89151
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
93712
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
19739
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
67896
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
03400
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
27 16440
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
70968
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
80965
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
02541
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
29667
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
62171
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
09155
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
89617
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
77390
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
89604
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
67857
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
97797
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
28 83926
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
89075
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
20182
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
47202
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
57318
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
13149
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
56590
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
68144
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
41946
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
32041
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
65507
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
55145
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
29 11699
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
59903
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
58339
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
87354
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
38892
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
92303
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
75965
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
92129
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
73887
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
25380
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
51849
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
30 67466
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
89914
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
59924
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
12512
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
58839
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
96409
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
96955
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
89651
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
05085
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
98112
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
54112
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
31 12239
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
39725
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
50267
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
92467
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
93343
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
55291
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2022

Bộ số Số lượt về
18 8 lần
54 8 lần
13 7 lần
53 7 lần
65 7 lần
Bộ số Số lượt về
68 7 lần
96 7 lần
04 6 lần
19 6 lần
24 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2022

Bộ số Số lượt về
20 0 lần
33 0 lần
89 0 lần
08 1 lần
26 1 lần
Bộ số Số lượt về
28 1 lần
42 1 lần
52 1 lần
56 1 lần
60 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2022

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 35 lần Đuôi 0: 31 lần Tổng 0: 38 lần
Đầu 1: 42 lần Đuôi 1: 34 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 23 lần Đuôi 2: 30 lần Tổng 2: 31 lần
Đầu 3: 35 lần Đuôi 3: 35 lần Tổng 3: 41 lần
Đầu 4: 38 lần Đuôi 4: 43 lần Tổng 4: 41 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 37 lần Tổng 5: 32 lần
Đầu 6: 41 lần Đuôi 6: 33 lần Tổng 6: 29 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 38 lần Tổng 7: 30 lần
Đầu 8: 24 lần Đuôi 8: 37 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 45 lần Đuôi 9: 43 lần Tổng 9: 50 lần

Thảo luận

Bảng đặc biệt năm 2022 - Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2022 đầy đủ và chính xác nhất giúp người cho nắm được thông tin tổng quát về kết quả đặc biệt đã về trong toàn bộ năm 2022 và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu số đẹp.

Ngoài thống kê kết quả GĐB XSMB năm 2022, người chơi sẽ có số liệu thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất, ít nhất trong toàn bộ năm 2022 cùng tần suất đầu - đuôi - tổng đặc biệt về trong năm. Dữ liệu này được tổng hợp từ bảng kết quả giải đặc biệt miền Bắc 2022.

Hướng dẫn tra bảng thống kê KQXSMB năm 2022

Cột đầu tiên là số liệu “Ngày” về trong tháng, bao gồm từ ngày 1 đến ngày 31.

Hàng ngang trên cùng là số liệu các tháng của năm 2022, bao gồm từ tháng 1 đến tháng 12.

12 cột tiếp theo là tổng hợp giải đặc biệt về trong toàn bộ 12 tháng của năm 2022

Những ô có màu đậm là thứ 7 và chủ nhật.

Để tra kết quả XSMB trong một ngày cụ thể, người chơi lấy giao điểm giữa cột ngày và cột tháng. Với cách này, bạn có thể tra cứu toàn bộ kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc về trong năm 2022.

Ý nghĩa của bảng thống kê XSMB năm 2022

Bảng KQXSMB đặc biệt 2022 giúp người chơi có số liệu để soi cầu giải đặc biệt miền Bắc chuẩn nhất.

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt XSMB giúp người chơi nắm được cặp số ra nhiều nhất và ít nhất trong năm cùng với tần suất ra của từng cặp số.

Bảng thống kê giúp người chơi nắm rõ tần suất ra số, chạm và tổng đặc biệt về trong năm.

Xem nhanh toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc năm 2022 siêu chuẩn.

Cập nhật thông tin xổ số mới nhất tại:

Xổ số Minh Ngọc