Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2019 - XSMB năm 2019

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2019

Chọn năm:
1 93689
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
08988
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
71310
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
83620
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
34641
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
68191
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
31284
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
05356
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
61697
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
19515
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
23568
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
57187
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
2 56508
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
93843
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
62505
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
71393
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
94761
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
99357
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
85978
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
82782
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
40725
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
23881
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
93894
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
28797
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
3 60824
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
61090
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
58310
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
18934
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
12050
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
31873
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
07188
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
25333
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
91254
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
17227
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
40911
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
91897
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
4 03677
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
11155
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
70084
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
63371
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
90686
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
19120
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
63132
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
41784
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
78051
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
56043
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
79119
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
5 90522
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
02286
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
91458
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
21900
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
85267
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
81937
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
60091
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
30051
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
04752
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
63990
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
22867
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
6 64391
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
87807
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
61188
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
44642
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
35740
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
82297
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
32648
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
58517
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
24275
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
46181
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
82830
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
7 32489
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
72672
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
98764
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
74530
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
43073
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
95705
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
28326
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
97616
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
94200
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
87024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
60238
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
8 62880
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
32999
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
09702
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
37110
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
36128
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
81575
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
01783
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
09562
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
44868
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
77901
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
37892
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
70840
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
9 89379
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
65826
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
06000
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
31765
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
73052
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
53338
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
68490
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
25002
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
52783
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
65084
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
26502
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
55076
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
10 30559
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
83208
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
74359
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
05284
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
95735
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
11797
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
56266
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
14040
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
82811
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
44946
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
23310
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
99233
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
11 09841
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
27459
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
97291
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
52236
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
48500
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
92614
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
67166
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
86376
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
53841
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
16768
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
04116
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
45585
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
12 73224
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
11333
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
37899
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
84308
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
55886
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
34298
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
16289
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
69859
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
75717
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
31409
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
36744
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
02447
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
13 38231
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
67091
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
55062
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
46181
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
75368
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
69759
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
63297
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
93981
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
82182
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
75348
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
29618
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
30476
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
14 51545
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
28929
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
75608
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
02867
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
38982
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
39101
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
29202
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
10584
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
81843
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
64511
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
86358
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
46694
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
15 84265
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
65132
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
40771
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
57843
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
22819
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
16509
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
77107
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
17474
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
42303
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
45930
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
09208
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
20806
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
16 22086
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
57480
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
26682
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
11022
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
23736
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
02777
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
68355
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
65374
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
03797
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
83641
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
01682
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
28068
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
17 68116
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
54486
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
96651
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
61619
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
10532
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
74374
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
75609
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
84598
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
86201
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
16461
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
25000
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
83022
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
18 04289
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
15297
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
41334
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
54399
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
92849
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
86598
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
85507
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
07111
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
10846
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
65897
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
93484
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
26849
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
19 71892
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
86105
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
39473
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
73588
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
20112
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
29853
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
15102
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
91082
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
80620
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
29598
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
19942
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
46081
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
20 65208
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
28716
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
20824
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
78697
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
43464
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
25132
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
17705
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
41265
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
02376
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
23749
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
72751
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
76684
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
21 00962
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
89968
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
43185
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
66103
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
04934
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
69886
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
50545
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
78137
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
71778
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
72174
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
15315
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
24148
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
22 40829
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
34463
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
97477
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
78819
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
31635
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
13304
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
12598
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
56093
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
03074
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
17237
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
75178
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
43242
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
23 17810
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
63311
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
40005
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
95541
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
98583
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
84095
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
75074
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
79347
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
92329
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
08753
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
89736
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
70724
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
24 69336
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
55232
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
86472
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
61229
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
71563
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
82084
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
54161
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
25362
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
33024
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
65074
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
31742
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
75726
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
25 95565
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
37168
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
25019
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
44188
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
45433
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
53768
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
22382
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
97301
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
87259
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
88584
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
30468
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
15181
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
26 62279
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
17948
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
94499
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
41702
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
90064
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
90895
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
97420
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
58963
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
83657
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
63309
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
16031
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
05939
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
27 58549
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
68716
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
63559
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
66029
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
09247
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
51776
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
65694
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
59662
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
98278
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
24116
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
34257
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
04477
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
28 85889
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
61214
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
27974
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
61019
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
96458
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
98073
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
59008
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
41362
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
59416
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
96139
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
23232
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
95201
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
29 56579
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
21642
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
00417
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
19146
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
97734
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
79918
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
89773
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
37124
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
42342
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
40803
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
31701
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
30 10344
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
64361
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
93006
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
47625
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
73622
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
51357
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
52766
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
91964
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
40698
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
36896
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
18988
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
31 77622
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
13748
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
79905
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
56690
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
70560
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
88962
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
94908
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2019

Bộ số Số lượt về
84 10 lần
97 10 lần
68 9 lần
08 8 lần
74 8 lần
Bộ số Số lượt về
16 7 lần
24 7 lần
59 7 lần
62 7 lần
82 7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2019

Bộ số Số lượt về
13 0 lần
21 0 lần
23 0 lần
69 0 lần
70 0 lần
Bộ số Số lượt về
04 1 lần
12 1 lần
27 1 lần
28 1 lần
50 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2019

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 44 lần Đuôi 0: 28 lần Tổng 0: 41 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 39 lần
Đầu 2: 28 lần Đuôi 2: 44 lần Tổng 2: 43 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 26 lần Tổng 3: 27 lần
Đầu 4: 37 lần Đuôi 4: 42 lần Tổng 4: 39 lần
Đầu 5: 27 lần Đuôi 5: 26 lần Tổng 5: 26 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 45 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 35 lần Tổng 7: 37 lần
Đầu 8: 48 lần Đuôi 8: 46 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 39 lần Đuôi 9: 40 lần Tổng 9: 29 lần

Thảo luận