Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2019 - XSMB năm 2019

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2019

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020,
93689
1-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
08988
1-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
71310
1-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
83620
1-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
34641
1-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
68191
1-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
31284
1-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
05356
1-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
61697
1-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
19515
1-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
23568
1-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
57187
1-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
56508
2-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
93843
2-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
62505
2-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
71393
2-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
94761
2-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
99357
2-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
85978
2-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
82782
2-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
40725
2-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
23881
2-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
93894
2-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
28797
2-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
60824
3-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
61090
3-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
58310
3-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
18934
3-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
12050
3-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
31873
3-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
07188
3-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
25333
3-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
91254
3-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
17227
3-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
40911
3-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
91897
3-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
03677
4-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
11155
4-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
70084
4-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
63371
4-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
90686
4-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
19120
4-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
63132
4-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
41784
4-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
78051
4-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
56043
4-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
79119
4-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
90522
5-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
02286
5-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
91458
5-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
21900
5-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
85267
5-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
81937
5-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
60091
5-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
30051
5-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
04752
5-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
63990
5-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
22867
5-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
64391
6-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
87807
6-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
61188
6-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
44642
6-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
35740
6-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
82297
6-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
32648
6-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
58517
6-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
24275
6-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
46181
6-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
82830
6-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
32489
7-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
72672
7-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
98764
7-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
74530
7-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
43073
7-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
95705
7-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
28326
7-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
97616
7-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
94200
7-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
87024
7-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
60238
7-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
62880
8-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
32999
8-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
09702
8-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
37110
8-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
36128
8-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
81575
8-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
01783
8-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
09562
8-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
44868
8-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
77901
8-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
37892
8-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
70840
8-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
89379
9-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
65826
9-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
06000
9-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
31765
9-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
73052
9-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
53338
9-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
68490
9-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
25002
9-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
52783
9-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
65084
9-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
26502
9-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
55076
9-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
30559
10-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
83208
10-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
74359
10-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
05284
10-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
95735
10-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
11797
10-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
56266
10-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
14040
10-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
82811
10-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
44946
10-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
23310
10-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
99233
10-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
09841
11-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
27459
11-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
97291
11-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
52236
11-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
48500
11-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
92614
11-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
67166
11-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
86376
11-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
53841
11-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
16768
11-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
04116
11-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
45585
11-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
73224
12-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
11333
12-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
37899
12-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
84308
12-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
55886
12-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
34298
12-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
16289
12-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
69859
12-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
75717
12-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
31409
12-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
36744
12-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
02447
12-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
38231
13-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
67091
13-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
55062
13-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
46181
13-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
75368
13-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
69759
13-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
63297
13-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
93981
13-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
82182
13-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
75348
13-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
29618
13-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
30476
13-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
51545
14-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
28929
14-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
75608
14-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
02867
14-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
38982
14-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
39101
14-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
29202
14-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
10584
14-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
81843
14-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
64511
14-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
86358
14-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
46694
14-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
84265
15-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
65132
15-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
40771
15-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
57843
15-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
22819
15-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
16509
15-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
77107
15-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
17474
15-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
42303
15-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
45930
15-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
09208
15-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
20806
15-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
22086
16-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
57480
16-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
26682
16-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
11022
16-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
23736
16-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
02777
16-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
68355
16-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
65374
16-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
03797
16-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
83641
16-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
01682
16-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
28068
16-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
68116
17-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
54486
17-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
96651
17-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
61619
17-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
10532
17-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
74374
17-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
75609
17-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
84598
17-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
86201
17-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
16461
17-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
25000
17-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
83022
17-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
04289
18-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
15297
18-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
41334
18-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
54399
18-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
92849
18-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
86598
18-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
85507
18-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
07111
18-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
10846
18-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
65897
18-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
93484
18-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
26849
18-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
71892
19-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
86105
19-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
39473
19-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
73588
19-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
20112
19-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
29853
19-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
15102
19-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
91082
19-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
80620
19-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
29598
19-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
19942
19-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
46081
19-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
65208
20-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
28716
20-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
20824
20-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
78697
20-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
43464
20-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
25132
20-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
17705
20-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
41265
20-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
02376
20-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
23749
20-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
72751
20-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
76684
20-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
00962
21-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
89968
21-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
43185
21-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
66103
21-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
04934
21-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
69886
21-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
50545
21-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
78137
21-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
71778
21-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
72174
21-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
15315
21-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
24148
21-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
40829
22-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
34463
22-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
97477
22-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
78819
22-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
31635
22-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
13304
22-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
12598
22-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
56093
22-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
03074
22-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
17237
22-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
75178
22-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
43242
22-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
17810
23-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
63311
23-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
40005
23-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
95541
23-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
98583
23-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
84095
23-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
75074
23-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
79347
23-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
92329
23-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
08753
23-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
89736
23-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
70724
23-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
69336
24-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
55232
24-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
86472
24-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
61229
24-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
71563
24-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
82084
24-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
54161
24-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
25362
24-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
33024
24-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
65074
24-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
31742
24-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
75726
24-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
95565
25-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
37168
25-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
25019
25-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
44188
25-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
45433
25-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
53768
25-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
22382
25-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
97301
25-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
87259
25-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
88584
25-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
30468
25-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
15181
25-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
62279
26-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
17948
26-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
94499
26-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
41702
26-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
90064
26-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
90895
26-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
97420
26-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
58963
26-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
83657
26-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
63309
26-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
16031
26-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
05939
26-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
58549
27-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
68716
27-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
63559
27-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
66029
27-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
09247
27-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
51776
27-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
65694
27-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
59662
27-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
98278
27-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
24116
27-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
34257
27-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
04477
27-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
85889
28-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
61214
28-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
27974
28-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
61019
28-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
96458
28-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
98073
28-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
59008
28-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
41362
28-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
59416
28-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
96139
28-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
23232
28-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
95201
28-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
56579
29-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
21642
29-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
00417
29-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
19146
29-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
97734
29-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
79918
29-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
89773
29-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
37124
29-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
42342
29-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
40803
29-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
31701
29-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
10344
30-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
64361
30-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
93006
30-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
47625
30-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
73622
30-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
51357
30-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
52766
30-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
91964
30-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
40698
30-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
36896
30-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
18988
30-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
77622
31-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
13748
31-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
79905
31-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
56690
31-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
70560
31-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
88962
31-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
94908
31-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2019

Bộ số Số lượt về
84 10 lần
97 10 lần
68 9 lần
08 8 lần
74 8 lần
Bộ số Số lượt về
16 7 lần
24 7 lần
59 7 lần
62 7 lần
82 7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2019

Bộ số Số lượt về
13 0 lần
21 0 lần
23 0 lần
69 0 lần
70 0 lần
Bộ số Số lượt về
04 1 lần
12 1 lần
27 1 lần
28 1 lần
50 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2019

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 44 lần Đuôi 0: 28 lần Tổng 0: 41 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 39 lần
Đầu 2: 28 lần Đuôi 2: 44 lần Tổng 2: 43 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 26 lần Tổng 3: 27 lần
Đầu 4: 37 lần Đuôi 4: 42 lần Tổng 4: 39 lần
Đầu 5: 27 lần Đuôi 5: 26 lần Tổng 5: 26 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 45 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 35 lần Tổng 7: 37 lần
Đầu 8: 48 lần Đuôi 8: 46 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 39 lần Đuôi 9: 40 lần Tổng 9: 29 lần

Thảo luận