Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2017 - XSMB năm 2017

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2017

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
48951
1-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
71838
1-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
14824
1-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
03235
1-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
61365
1-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
98130
1-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
82721
1-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
96565
1-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
22989
1-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
52863
1-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
83492
1-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
35516
1-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
53103
2-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
09649
2-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
90801
2-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
31270
2-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
42808
2-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
81736
2-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
53349
2-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
60280
2-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
05731
2-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
53707
2-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
99761
2-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
70870
2-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
73385
3-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
22913
3-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
42654
3-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
06143
3-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
99681
3-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
40346
3-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
98586
3-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
54613
3-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
95371
3-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
75648
3-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
31134
3-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
95809
3-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
20896
4-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
74529
4-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
32217
4-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
69919
4-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
18574
4-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
38585
4-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
89148
4-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
31308
4-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
79857
4-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
09379
4-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
40627
4-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
60833
4-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
86192
5-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
22998
5-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
00745
5-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
66007
5-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
95129
5-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
86420
5-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
72716
5-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
52783
5-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
70059
5-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
20996
5-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
90260
5-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
82177
5-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
97266
6-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
06859
6-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
75615
6-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
55708
6-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
61795
6-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
29539
6-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
88882
6-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
51663
6-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
34369
6-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
58309
6-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
03355
6-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
02564
6-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
95356
7-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
99866
7-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
86735
7-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
27281
7-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
26439
7-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
35870
7-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
28294
7-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
07823
7-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
50363
7-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
29424
7-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
71038
7-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
08953
7-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
28820
8-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
62814
8-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
56949
8-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
99346
8-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
51610
8-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
29887
8-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
13786
8-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
46433
8-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
00730
8-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
55801
8-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
03183
8-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
60081
8-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
68976
9-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
66681
9-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
00207
9-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
23716
9-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
97276
9-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
91192
9-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
96993
9-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
89716
9-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
41715
9-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
15437
9-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
04327
9-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
83892
9-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
42040
10-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
39252
10-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
08701
10-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
34343
10-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
56062
10-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
43869
10-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
32247
10-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
35757
10-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
37993
10-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
62571
10-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
70523
10-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
99478
10-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
07790
11-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
78292
11-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
53838
11-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
20459
11-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
16161
11-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
18721
11-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
69010
11-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
74312
11-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
08819
11-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
00090
11-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
02893
11-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
39260
11-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
69974
12-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
94247
12-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
63995
12-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
64924
12-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
08792
12-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
83555
12-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
45712
12-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
75966
12-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
76795
12-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
49604
12-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
99365
12-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
58349
12-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
96334
13-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
94939
13-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
51674
13-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
37311
13-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
58255
13-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
78061
13-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
07831
13-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
95407
13-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
64060
13-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
47028
13-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
33541
13-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
35272
13-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
27739
14-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
45613
14-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
81040
14-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
78123
14-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
30587
14-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
40909
14-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
79866
14-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
90225
14-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
42140
14-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
69172
14-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
35397
14-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
21487
14-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
02489
15-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
48219
15-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
98441
15-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
88945
15-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
95749
15-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
38171
15-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
08181
15-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
07631
15-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
66956
15-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
30185
15-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
27798
15-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
17168
15-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
66332
16-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
85543
16-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
33000
16-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
73309
16-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
99794
16-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
05480
16-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
31039
16-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
28985
16-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
38485
16-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
94549
16-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
24750
16-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
71531
16-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
81223
17-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
77038
17-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
72191
17-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
45622
17-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
89370
17-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
18644
17-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
05488
17-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
36271
17-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
94612
17-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
84824
17-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
35408
17-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
35048
17-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
37845
18-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
64476
18-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
28263
18-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
03215
18-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
35236
18-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
15276
18-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
11666
18-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
22279
18-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
58601
18-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
89570
18-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
01622
18-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
64375
18-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
80047
19-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
13332
19-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
34365
19-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
92086
19-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
34080
19-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
83224
19-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
66937
19-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
78649
19-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
68546
19-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
59331
19-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
85761
19-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
25818
19-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
43033
20-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
48532
20-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
80860
20-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
64829
20-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
43031
20-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
59097
20-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
11733
20-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
70509
20-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
07873
20-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
65732
20-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
33137
20-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
94568
20-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
64105
21-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
79548
21-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
15998
21-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
56407
21-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
99377
21-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
35572
21-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
20464
21-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
80981
21-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
89470
21-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
75095
21-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
19753
21-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
96758
21-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
52911
22-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
45266
22-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
70175
22-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
59036
22-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
82752
22-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
98378
22-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
05281
22-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
65744
22-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
10587
22-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
45353
22-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
83824
22-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
59521
22-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
00872
23-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
44215
23-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
06750
23-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
96705
23-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
62307
23-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
86523
23-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
08020
23-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
18468
23-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
18770
23-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
30791
23-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
80062
23-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
53369
23-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
57089
24-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
19659
24-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
80732
24-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
80384
24-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
31099
24-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
03261
24-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
34037
24-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
41949
24-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
26652
24-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
20234
24-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
43268
24-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
89886
24-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
74696
25-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
87204
25-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
17867
25-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
57149
25-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
20369
25-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
48396
25-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
97164
25-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
87899
25-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
91239
25-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
22622
25-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
72680
25-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
30363
25-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
40519
26-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
34623
26-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
93508
26-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
71071
26-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
56321
26-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
70727
26-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
79967
26-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
76103
26-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
35043
26-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
42282
26-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
55409
26-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
12404
26-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
09823
27-2
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
13858
27-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
24363
27-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
15355
27-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
40303
27-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
77333
27-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
85886
27-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
62777
27-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
51627
27-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
19011
27-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
84416
27-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
83098
28-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
92233
28-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
26852
28-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
25467
28-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
82194
28-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
85139
28-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
66755
28-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
78296
28-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
88324
28-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
36205
28-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
59705
28-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
18516
29-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
54621
29-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
28444
29-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
33512
29-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
66230
29-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
83998
29-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
56766
29-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
31270
29-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
95375
29-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
53773
29-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
98628
30-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
13176
30-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
59431
30-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
56409
30-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
55570
30-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
69303
30-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
99334
30-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
13687
30-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
51750
30-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
61773
30-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
31203
31-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
57214
31-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
32266
31-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
09747
31-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
30454
31-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
48743
31-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
73459
31-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2017

Bộ số Số lượt về
49 9 lần
70 9 lần
66 8 lần
09 7 lần
23 7 lần
Bộ số Số lượt về
24 7 lần
31 7 lần
39 7 lần
81 7 lần
07 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2017

Bộ số Số lượt về
02 0 lần
06 0 lần
26 0 lần
42 0 lần
00 1 lần
Bộ số Số lượt về
17 1 lần
18 1 lần
25 1 lần
51 1 lần
84 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2017

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 35 lần Đuôi 0: 34 lần Tổng 0: 29 lần
Đầu 1: 30 lần Đuôi 1: 41 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 35 lần Đuôi 2: 30 lần Tổng 2: 34 lần
Đầu 3: 45 lần Đuôi 3: 43 lần Tổng 3: 44 lần
Đầu 4: 36 lần Đuôi 4: 31 lần Tổng 4: 40 lần
Đầu 5: 29 lần Đuôi 5: 35 lần Tổng 5: 39 lần
Đầu 6: 43 lần Đuôi 6: 37 lần Tổng 6: 27 lần
Đầu 7: 39 lần Đuôi 7: 34 lần Tổng 7: 48 lần
Đầu 8: 35 lần Đuôi 8: 30 lần Tổng 8: 27 lần
Đầu 9: 34 lần Đuôi 9: 46 lần Tổng 9: 39 lần

Thảo luận