Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2013 - XSMB năm 2013

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2013

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
04278
1-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
88498
1-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
66797
1-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
76416
1-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
43000
1-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
48425
1-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
13987
1-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
92413
1-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
71955
1-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
38960
1-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
59628
1-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
18932
1-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
10604
2-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
39204
2-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
50109
2-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
23619
2-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
29696
2-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
74829
2-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
55195
2-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
91085
2-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
81661
2-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
18234
2-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
89390
2-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
71176
2-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
20781
3-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
48124
3-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
13019
3-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
87670
3-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
73306
3-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
51795
3-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
91840
3-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
22537
3-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
07046
3-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
99511
3-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
88072
3-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
90676
3-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
82963
4-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
87155
4-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
33982
4-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
51222
4-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
54550
4-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
78098
4-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
18981
4-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
18089
4-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
96157
4-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
43333
4-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
42671
4-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
90085
4-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
84326
5-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
23094
5-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
91904
5-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
26909
5-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
27857
5-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
86032
5-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
55039
5-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
99951
5-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
31593
5-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
25522
5-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
82367
5-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
75842
5-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
62866
6-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
27690
6-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
16998
6-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
88056
6-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
84037
6-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
87636
6-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
69625
6-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
61755
6-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
27101
6-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
64372
6-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
56703
6-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
25507
6-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
16934
7-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
47956
7-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
29946
7-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
14307
7-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
57145
7-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
42634
7-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84108
7-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
38906
7-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
42609
7-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
05393
7-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
29933
7-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
64314
7-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
90932
8-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
55678
8-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
33629
8-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
49432
8-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
72965
8-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
49579
8-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
43734
8-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84972
8-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
51200
8-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
81438
8-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
75180
8-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
50863
8-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
48625
9-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
97887
9-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
89411
9-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
28777
9-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
99535
9-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
84480
9-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
18961
9-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
22482
9-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
63197
9-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
56559
9-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
09006
9-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
43764
10-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
33433
10-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
00350
10-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
15497
10-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
06373
10-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
04315
10-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
20669
10-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
09079
10-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
08711
10-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
33567
10-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
44099
10-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
94789
11-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
83014
11-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
27626
11-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
52003
11-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
77186
11-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
62407
11-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
94198
11-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
04474
11-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
63938
11-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
05959
11-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
49375
11-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
62793
12-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
74237
12-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
58046
12-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
82671
12-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
18643
12-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
40316
12-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81484
12-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
87404
12-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
63255
12-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
56259
12-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
22230
12-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
26415
13-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
50148
13-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
48660
13-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
39985
13-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
66287
13-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
38053
13-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
71448
13-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
85368
13-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
97705
13-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
31391
13-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
32135
13-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
65877
13-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
83620
14-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
26439
14-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
71225
14-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
62341
14-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
26866
14-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
76614
14-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
25509
14-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
40132
14-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
03950
14-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
45484
14-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
22171
14-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
13456
14-12
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
90137
15-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
96515
15-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
90692
15-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
53517
15-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
72642
15-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
87415
15-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
81900
15-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
25771
15-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
93385
15-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
20538
15-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
50194
15-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
14903
15-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
76353
16-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
16254
16-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
06544
16-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
25895
16-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
98376
16-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
99073
16-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
11391
16-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
45906
16-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
71286
16-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
73595
16-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
54106
16-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
03721
16-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
88407
17-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
02319
17-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
08586
17-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
64261
17-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
17701
17-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
02974
17-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
69822
17-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
16802
17-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
71961
17-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
56279
17-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
22598
17-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
07673
17-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
57514
18-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
75593
18-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
92160
18-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
53089
18-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
28736
18-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
03805
18-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
95963
18-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
81577
18-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
90428
18-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
74506
18-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
38275
18-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
53676
18-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
85374
19-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
41415
19-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
10810
19-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
48048
19-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
81517
19-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
54077
19-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
13901
19-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
07902
19-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
63090
19-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
35399
19-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
85746
19-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
80942
19-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
00611
20-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
30016
20-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
93974
20-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
13411
20-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
61753
20-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
67475
20-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
63052
20-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
16553
20-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
48439
20-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
91284
20-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
15241
20-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
19578
20-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
36311
21-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
10162
21-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
75377
21-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
35616
21-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
61334
21-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
61123
21-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
59127
21-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
26059
21-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
59735
21-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
18672
21-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
77572
21-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
59421
21-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
07088
22-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
85283
22-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
93958
22-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
52138
22-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
18450
22-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
26305
22-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
63833
22-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
55798
22-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
63978
22-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
49189
22-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
12080
22-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
21155
22-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
89406
23-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
67437
23-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
89391
23-3
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
82447
23-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
25852
23-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
53599
23-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
34713
23-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
05768
23-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
82802
23-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
10215
23-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
63183
23-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
64738
23-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
55380
24-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
62370
24-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
17715
24-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
13101
24-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
19229
24-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
52324
24-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
22865
24-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
78680
24-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
28251
24-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
28128
24-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
69378
24-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
88132
24-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
98856
25-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
65404
25-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
44482
25-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
47030
25-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
60011
25-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
90757
25-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
08904
25-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
62303
25-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
68014
25-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
87864
25-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
97429
25-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
94322
25-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
73308
26-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
36545
26-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
51492
26-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
30101
26-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
29086
26-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
14734
26-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
82009
26-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
87388
26-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
78741
26-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
72845
26-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
24761
26-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
42212
26-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
99085
27-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
83590
27-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
45571
27-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
32639
27-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
81344
27-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
39316
27-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
46216
27-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
39494
27-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
08025
27-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
27183
27-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
22634
27-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
40974
27-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
06215
28-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
36897
28-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
62540
28-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
46640
28-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
05581
28-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
73028
28-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
32219
28-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
63396
28-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
86810
28-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
49752
28-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
61492
28-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
18822
28-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
63532
29-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
44334
29-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
69043
29-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
34437
29-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
26526
29-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
08309
29-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
80662
29-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
27245
29-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
28828
29-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
92748
29-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
87887
29-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
42243
30-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
79398
30-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
13627
30-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
64352
30-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
20888
30-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
45579
30-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
53391
30-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
47648
30-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
00571
30-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
22253
30-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
09706
30-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
98944
31-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
28635
31-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
93713
31-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
66317
31-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
61544
31-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
57148
31-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
12422
31-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2013

Bộ số Số lượt về
06 8 lần
15 8 lần
34 8 lần
11 7 lần
32 7 lần
Bộ số Số lượt về
98 7 lần
04 6 lần
09 6 lần
16 6 lần
22 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2013

Bộ số Số lượt về
18 0 lần
31 0 lần
49 0 lần
12 1 lần
20 1 lần
Bộ số Số lượt về
23 1 lần
47 1 lần
54 1 lần
58 1 lần
69 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2013

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 44 lần Đuôi 0: 29 lần Tổng 0: 39 lần
Đầu 1: 39 lần Đuôi 1: 37 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 31 lần Đuôi 2: 37 lần Tổng 2: 36 lần
Đầu 3: 42 lần Đuôi 3: 33 lần Tổng 3: 24 lần
Đầu 4: 31 lần Đuôi 4: 39 lần Tổng 4: 37 lần
Đầu 5: 33 lần Đuôi 5: 43 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 24 lần Đuôi 6: 39 lần Tổng 6: 41 lần
Đầu 7: 42 lần Đuôi 7: 34 lần Tổng 7: 48 lần
Đầu 8: 37 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 37 lần
Đầu 9: 38 lần Đuôi 9: 34 lần Tổng 9: 30 lần

Thảo luận