Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2009 - XSMB năm 2009

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2009

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
30872
1-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
85898
1-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
83834
1-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
67696
1-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
46257
1-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
58731
1-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
92550
1-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
52236
1-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
35847
1-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
75304
1-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
50320
1-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
43102
1-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
66665
2-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
33794
2-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
40415
2-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
02305
2-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
16234
2-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
87228
2-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
37386
2-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
35119
2-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
25442
2-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
80975
2-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
13357
2-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
42737
2-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
63582
3-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
93822
3-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
97068
3-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
33394
3-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
88409
3-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
61516
3-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
77016
3-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
87332
3-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
95428
3-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
80188
3-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
12177
3-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
30415
3-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
50610
4-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
06762
4-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
44496
4-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
97301
4-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
37172
4-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
39305
4-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
94167
4-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
61244
4-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
53302
4-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
76770
4-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
51323
4-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
52849
4-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
56496
5-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
65503
5-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
38414
5-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
65370
5-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
54165
5-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
33009
5-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
33500
5-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
03875
5-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
33115
5-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
54960
5-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
07855
5-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
84497
5-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
97817
6-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
98716
6-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
40590
6-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
24335
6-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
94491
6-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
64633
6-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
88958
6-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
08709
6-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
99703
6-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
26725
6-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
75510
6-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
98049
6-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
77615
7-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
49420
7-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
62752
7-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
38074
7-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
82514
7-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
27150
7-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
24923
7-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
92218
7-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
15152
7-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
90579
7-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
75781
7-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
58376
7-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
21524
8-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
01864
8-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
20013
8-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
45800
8-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
77297
8-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
78937
8-6
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
73429
8-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
04617
8-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
43382
8-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
66803
8-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
23967
8-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
42844
8-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
67140
9-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
58424
9-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
39052
9-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
03412
9-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
11859
9-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
84202
9-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
67315
9-7
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
23913
9-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
38989
9-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
39750
9-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
36143
9-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
40945
9-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
42732
10-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
46686
10-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
49447
10-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
89202
10-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
10218
10-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
61194
10-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
22639
10-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
25076
10-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
69074
10-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
28801
10-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
85563
10-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
14429
10-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
61082
11-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
97156
11-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
10341
11-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
11857
11-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
38110
11-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
45864
11-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
91848
11-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
12692
11-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
93124
11-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
01708
11-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
40830
11-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
34023
11-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
20757
12-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
83456
12-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
65405
12-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
41172
12-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
55263
12-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
55085
12-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
71750
12-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
80814
12-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
04525
12-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
17188
12-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
42871
12-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
82436
12-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
32223
13-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
10978
13-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
88615
13-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
70695
13-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
16457
13-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
69872
13-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
17518
13-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
33989
13-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
93546
13-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
25517
13-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
53099
13-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
39415
13-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
30287
14-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
26482
14-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
42403
14-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
56954
14-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
19558
14-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
73256
14-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
22474
14-7
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
91914
14-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
34439
14-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
32040
14-10
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
86668
14-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
00094
14-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
27090
15-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
38303
15-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
99069
15-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
05358
15-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
51699
15-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
06223
15-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
81098
15-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
72483
15-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
53621
15-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
00411
15-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
79977
15-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
73634
15-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
68046
16-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
76639
16-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
01621
16-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
97836
16-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
37457
16-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
22167
16-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
60466
16-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
93924
16-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
40002
16-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
02112
16-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
71200
16-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
59691
16-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
04690
17-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
25079
17-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
28743
17-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
56399
17-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
61952
17-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
77764
17-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
35643
17-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
95574
17-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
16555
17-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
86822
17-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
47662
17-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
23936
17-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
51146
18-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
40250
18-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
34716
18-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
71534
18-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
25312
18-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
64090
18-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
78046
18-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
61131
18-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
96996
18-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
66421
18-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
99266
18-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
88997
18-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
76036
19-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
52150
19-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
34732
19-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
52968
19-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
38459
19-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
59302
19-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
47027
19-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
83467
19-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
93561
19-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
51328
19-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
82422
19-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
28467
19-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
57566
20-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
74652
20-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
96567
20-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
83437
20-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
09276
20-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
14325
20-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
54179
20-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
69577
20-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
64053
20-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
29066
20-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
01608
20-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
14895
20-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
36184
21-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
59322
21-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
91406
21-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
98141
21-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
39547
21-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
55953
21-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
07396
21-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
02566
21-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
87262
21-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
02091
21-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
69666
21-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
76997
21-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
82565
22-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
66997
22-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
67043
22-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
99309
22-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
02092
22-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
31796
22-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
32399
22-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
58947
22-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
20356
22-9
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
32868
22-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
18716
22-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
62099
22-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
46481
23-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
22483
23-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
85422
23-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
93250
23-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
93302
23-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
78886
23-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
65943
23-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
33443
23-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
07466
23-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
54473
23-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
63739
23-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
33807
23-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
08245
24-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
35910
24-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
11713
24-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
61842
24-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
57618
24-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
84164
24-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
29050
24-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
83188
24-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
83610
24-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
11660
24-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
49465
24-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
50804
24-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
32583
25-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
09810
25-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
24856
25-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
91529
25-5
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
88683
25-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
06732
25-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
68840
25-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
02248
25-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
20664
25-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
16165
25-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
36074
25-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
90207
26-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
92450
26-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
19010
26-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
62222
26-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
76162
26-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
76545
26-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
92594
26-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
20801
26-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
15386
26-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
58252
26-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
50891
26-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
07523
27-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
28575
27-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
81606
27-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
02571
27-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
06713
27-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
88118
27-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
72205
27-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
67655
27-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
50666
27-9
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
98899
27-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
85460
27-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
96782
27-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
42218
28-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
41626
28-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
20456
28-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
11889
28-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
47348
28-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
93395
28-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
70282
28-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
88306
28-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
54897
28-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
65989
28-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
15541
28-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
21666
28-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
78528
29-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
52205
29-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
44610
29-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
18084
29-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
47965
29-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
32371
29-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
03069
29-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
66147
29-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
17112
29-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
29874
29-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
04088
29-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
54268
30-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
55845
30-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
06382
30-4
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
89645
30-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
33096
30-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
83812
30-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
22191
30-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
13173
30-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
96556
30-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
81793
30-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
47193
30-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
04657
31-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
03161
31-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
69651
31-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
99738
31-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
67508
31-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
50385
31-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
70849
31-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2009

Bộ số Số lượt về
50 9 lần
66 9 lần
10 8 lần
02 7 lần
15 7 lần
Bộ số Số lượt về
56 7 lần
57 7 lần
82 7 lần
96 7 lần
18 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2009

Bộ số Số lượt về
80 0 lần
11 1 lần
19 1 lần
26 1 lần
27 1 lần
Bộ số Số lượt về
30 1 lần
33 1 lần
35 1 lần
38 1 lần
51 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2009

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 37 lần Đuôi 0: 35 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 44 lần Đuôi 1: 25 lần Tổng 1: 45 lần
Đầu 2: 33 lần Đuôi 2: 47 lần Tổng 2: 40 lần
Đầu 3: 26 lần Đuôi 3: 34 lần Tổng 3: 36 lần
Đầu 4: 36 lần Đuôi 4: 35 lần Tổng 4: 34 lần
Đầu 5: 41 lần Đuôi 5: 38 lần Tổng 5: 42 lần
Đầu 6: 44 lần Đuôi 6: 48 lần Tổng 6: 34 lần
Đầu 7: 30 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 36 lần
Đầu 8: 30 lần Đuôi 8: 32 lần Tổng 8: 25 lần
Đầu 9: 42 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 34 lần

Thảo luận