Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2006 - XSMB năm 2006

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2006

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
26850
1-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
70134
1-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
12705
1-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
21042
1-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
60285
1-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
96500
1-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
80526
1-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
10502
1-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
95335
1-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
45009
1-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
94962
1-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
79762
1-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
99465
2-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
12607
2-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
26526
2-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
06163
2-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
75683
2-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
22580
2-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
59455
2-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
92354
2-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
68413
2-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
67627
2-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
14977
2-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
43841
2-12
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
66962
3-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
90538
3-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
24024
3-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
24385
3-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
85112
3-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
23542
3-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
47925
3-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
12765
3-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
48979
3-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
65679
3-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
05060
3-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
36112
3-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
67400
4-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
89913
4-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
85160
4-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
67216
4-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
34152
4-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
09760
4-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
99704
4-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
91448
4-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
72620
4-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
79270
4-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
37716
4-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
17279
4-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
23748
5-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
58189
5-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
16356
5-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
46685
5-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
40201
5-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
11189
5-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
92067
5-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
38172
5-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
59626
5-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
96351
5-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
22762
5-11
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
35755
5-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
45172
6-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
55857
6-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
71676
6-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
08483
6-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
45046
6-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
68751
6-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
93542
6-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
84582
6-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
14413
6-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
31897
6-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
99608
6-11
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
54859
6-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
51647
7-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
25681
7-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
64242
7-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
17185
7-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
37445
7-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
05593
7-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
95196
7-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
46066
7-8
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
47814
7-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
97751
7-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
33769
7-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
82046
7-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
30779
8-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
52808
8-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
94246
8-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
82006
8-4
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
13509
8-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
92871
8-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
83823
8-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
06813
8-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
55728
8-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
89221
8-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
63724
8-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
45239
8-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
25322
9-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
97239
9-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
45201
9-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
13369
9-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
77934
9-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
39211
9-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
61902
9-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
67967
9-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
88323
9-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
62953
9-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
62558
9-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
84204
9-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
26491
10-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
61803
10-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
73410
10-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
96977
10-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
46759
10-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
05160
10-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
18829
10-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
42008
10-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
54601
10-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
67322
10-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
47384
10-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
90771
10-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
46333
11-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
30760
11-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
68629
11-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
89477
11-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
44170
11-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
41492
11-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
55332
11-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
51661
11-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
98084
11-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
39447
11-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
54315
11-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
85883
11-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
65327
12-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
78278
12-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
06903
12-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
47370
12-4
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
59782
12-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
52292
12-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
75686
12-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
14547
12-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
03501
12-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
73180
12-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
37573
12-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
51970
12-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
03188
13-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
13103
13-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
70509
13-3
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
16762
13-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
79467
13-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
33402
13-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
63680
13-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
80707
13-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
83000
13-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
27652
13-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
23679
13-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
90457
13-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
98421
14-1
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
04643
14-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
78556
14-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
40744
14-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
05441
14-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
14877
14-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
93760
14-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
84546
14-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
91532
14-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
93101
14-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
16421
14-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
74153
14-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
48258
15-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
58730
15-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
73428
15-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
53647
15-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
63784
15-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
83932
15-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
16504
15-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
54084
15-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
95339
15-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
03712
15-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
34175
15-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
25685
15-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
19007
16-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
00426
16-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
42919
16-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
55238
16-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
23982
16-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
75552
16-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
25048
16-7
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
61469
16-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
38599
16-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
13131
16-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
16549
16-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
40494
16-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
58265
17-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
18932
17-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
37670
17-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
92132
17-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
42520
17-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
10978
17-6
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
98153
17-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
84688
17-8
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
16469
17-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
57300
17-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
66298
17-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
08122
17-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
54174
18-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
72766
18-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
75045
18-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
99015
18-4
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
51235
18-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
36654
18-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
80541
18-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
74016
18-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81576
18-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
09584
18-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
58698
18-11
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
38828
18-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
96100
19-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
61777
19-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
03744
19-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
57407
19-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
12524
19-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
20501
19-6
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
83073
19-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
56889
19-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
64130
19-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
76712
19-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
38653
19-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
87027
19-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
10418
20-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
67700
20-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
84630
20-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
01114
20-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
04877
20-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
74514
20-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
96754
20-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
29753
20-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
00173
20-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
96088
20-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
35221
20-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
27908
20-12
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
99791
21-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
92091
21-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
04008
21-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
14746
21-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
20802
21-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
21386
21-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
07210
21-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
02144
21-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
62197
21-9
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
66453
21-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
36231
21-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
47085
21-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
46312
22-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
24165
22-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
79248
22-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
93342
22-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
82533
22-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
33873
22-6
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
61227
22-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
10540
22-8
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
20723
22-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
78021
22-10
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
97735
22-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
00412
22-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
46512
23-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
15758
23-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
37844
23-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
71701
23-4
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
01641
23-5
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
85429
23-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
49657
23-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
63951
23-8
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
80385
23-9
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
36004
23-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
08080
23-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
30807
23-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
46319
24-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
17805
24-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
54200
24-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
70954
24-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
77563
24-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
83410
24-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
62385
24-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
83190
24-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
70510
24-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
31624
24-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
14425
24-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
50396
24-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
10303
25-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
91484
25-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
25443
25-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
76394
25-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
98555
25-5
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
49126
25-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
68361
25-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
72934
25-8
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
00537
25-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
59673
25-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
21173
25-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
10066
25-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
37516
26-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
61779
26-2
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
16846
26-3
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
73273
26-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
29464
26-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
97844
26-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
08890
26-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
82328
26-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
81476
26-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
40501
26-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
67156
26-11
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
05542
26-12
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
96885
27-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
66912
27-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
28952
27-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
22169
27-4
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
29581
27-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
84753
27-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
11405
27-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
59623
27-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
80442
27-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
57013
27-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
30381
27-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
36766
27-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
04909
28-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
83043
28-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
68910
28-4
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
19308
28-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
25029
28-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
34371
28-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
21999
28-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
03636
28-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
79554
28-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
73371
28-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
00798
28-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
17011
29-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
67890
29-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
40283
29-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
84695
29-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
32031
29-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
22965
29-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
05384
29-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
37996
29-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
71436
29-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
72183
29-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
13128
30-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
87530
30-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
54381
30-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
15905
30-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
59067
30-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
77153
30-7
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
67985
30-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
53949
30-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
48575
30-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
22634
30-11
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
02207
30-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
94868
31-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
77592
31-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
73083
31-5
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
62094
31-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
02239
31-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
11291
31-10
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
64837
31-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2006

Bộ số Số lượt về
85 10 lần
01 8 lần
12 8 lần
53 8 lần
00 7 lần
Bộ số Số lượt về
42 7 lần
73 7 lần
84 7 lần
07 6 lần
08 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2006

Bộ số Số lượt về
17 0 lần
87 0 lần
06 1 lần
18 1 lần
40 1 lần
Bộ số Số lượt về
50 1 lần
64 1 lần
68 1 lần
74 1 lần
93 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2006

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 48 lần Đuôi 0: 38 lần Tổng 0: 40 lần
Đầu 1: 32 lần Đuôi 1: 40 lần Tổng 1: 41 lần
Đầu 2: 38 lần Đuôi 2: 44 lần Tổng 2: 33 lần
Đầu 3: 31 lần Đuôi 3: 42 lần Tổng 3: 46 lần
Đầu 4: 38 lần Đuôi 4: 37 lần Tổng 4: 28 lần
Đầu 5: 36 lần Đuôi 5: 34 lần Tổng 5: 31 lần
Đầu 6: 35 lần Đuôi 6: 33 lần Tổng 6: 37 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 31 lần Tổng 7: 36 lần
Đầu 8: 42 lần Đuôi 8: 30 lần Tổng 8: 42 lần
Đầu 9: 25 lần Đuôi 9: 34 lần Tổng 9: 29 lần

Thảo luận