Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2003 - XSMB năm 2003

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2003

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
62617
1-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
76678
1-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
77235
1-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
86479
1-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
36641
1-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
70699
1-7
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
45178
1-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
38110
1-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
49265
1-10
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
56735
1-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
90161
1-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
07057
2-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
33753
2-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
13940
2-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
52854
2-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
85451
2-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
52834
2-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
54017
2-8
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
77344
2-9
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
84587
2-10
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
77129
2-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
10510
2-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
73967
3-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
47520
3-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
81341
3-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
26098
3-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
56412
3-6
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
07762
3-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
86039
3-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
19110
3-9
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
23398
3-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
06537
3-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
43537
3-12
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
44166
4-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
84383
4-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
70330
4-3
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
38997
4-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
69237
4-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
48997
4-6
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
14165
4-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
12387
4-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
54053
4-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
71454
4-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
62817
4-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
88903
4-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
38089
5-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
95982
5-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
06683
5-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
76448
5-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
12864
5-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
71582
5-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
91356
5-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
28647
5-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
41520
5-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
23580
5-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
84139
5-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
22320
5-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
33158
6-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
45332
6-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
44568
6-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
81196
6-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
94171
6-5
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
68430
6-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
80345
6-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
26176
6-8
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
53170
6-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
72604
6-10
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
39971
6-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
90296
6-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
30551
7-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
49281
7-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
21457
7-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
00079
7-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
57219
7-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
84032
7-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
11269
7-7
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
73750
7-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
56705
7-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
25088
7-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
90737
7-11
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
50169
7-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
94290
8-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
36622
8-2
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
73360
8-3
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
84244
8-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
53514
8-5
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
72286
8-6
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
82223
8-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
60421
8-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
60733
8-9
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
99437
8-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
61401
8-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
49716
8-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
20295
9-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
98296
9-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
63789
9-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
51550
9-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
41701
9-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
71259
9-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
01302
9-7
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
95443
9-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
45669
9-9
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
09441
9-10
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
29505
9-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
53757
9-12
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
47090
10-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
29074
10-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
58879
10-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
72450
10-4
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
97435
10-5
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
62150
10-6
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
38221
10-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
11467
10-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
42323
10-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
59690
10-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
26642
10-11
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
85829
10-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
04578
11-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
14232
11-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
84711
11-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
42168
11-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
02615
11-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
15021
11-6
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
63222
11-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
89843
11-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
62977
11-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
67819
11-10
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
93995
11-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
83930
11-12
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
91459
12-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
21906
12-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
85015
12-3
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
80630
12-4
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
71036
12-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
60687
12-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
65347
12-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
05349
12-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
70122
12-9
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
89788
12-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
96384
12-11
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
93515
12-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
74750
13-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
91940
13-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
20941
13-3
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
50579
13-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
49267
13-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
71924
13-6
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
58829
13-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
16435
13-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
72411
13-9
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
48220
13-10
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
87172
13-11
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
27963
13-12
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
67818
14-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
06310
14-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
87357
14-3
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
58328
14-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
41567
14-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
73302
14-6
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
84871
14-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
23294
14-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
90836
14-9
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
09405
14-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
94267
14-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
95529
14-12
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
43212
15-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
33592
15-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
01023
15-3
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
22881
15-4
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
22352
15-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
20685
15-6
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
66325
15-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
62299
15-8
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
02672
15-9
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
76534
15-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
74699
15-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
72003
15-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
94967
16-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
74490
16-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
13394
16-3
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
56339
16-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
58792
16-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
02246
16-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
92131
16-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
93228
16-8
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
62184
16-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
46834
16-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
62399
16-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
34993
16-12
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
28006
17-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
05664
17-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
11869
17-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
25226
17-4
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
37866
17-5
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
96962
17-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
61964
17-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
54675
17-8
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
37473
17-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
15053
17-10
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
29841
17-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
04301
17-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
04238
18-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
10751
18-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
91777
18-3
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
93659
18-4
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
89958
18-5
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
21847
18-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
85838
18-7
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
35629
18-8
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
93171
18-9
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
14007
18-10
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
91529
18-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
84726
18-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
17599
19-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
69489
19-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
79350
19-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
59592
19-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
99467
19-5
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
08847
19-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
46882
19-7
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
43654
19-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
03902
19-9
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
02180
19-10
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
93912
19-11
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
84311
19-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
32741
20-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
37697
20-2
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
21018
20-3
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
72262
20-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
01832
20-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
77238
20-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
32371
20-7
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
64202
20-8
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
73703
20-9
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
16764
20-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
32285
20-11
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
54468
20-12
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
90902
21-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
43417
21-2
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
69852
21-3
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
89429
21-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
47542
21-5
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
84369
21-6
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
02621
21-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
20733
21-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
08725
21-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
10918
21-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
80619
21-11
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
28579
21-12
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
31406
22-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
86959
22-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
61684
22-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
43537
22-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
93378
22-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
90946
22-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
54135
22-7
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
10503
22-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
43343
22-9
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
18096
22-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
50691
22-11
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
62570
22-12
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
61053
23-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
93161
23-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
52289
23-3
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
07164
23-4
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
87328
23-5
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
19592
23-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
58466
23-7
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
24607
23-8
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
55621
23-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
12478
23-10
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
32828
23-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
57026
23-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
35180
24-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
75812
24-2
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
42880
24-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
30141
24-4
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
08195
24-5
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
56268
24-6
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
31150
24-7
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
53114
24-8
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
20921
24-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
60336
24-10
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
08879
24-11
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
30585
24-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
68611
25-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
07962
25-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
69000
25-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
91699
25-4
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
77570
25-5
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
37636
25-6
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
51616
25-7
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
01935
25-8
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
48857
25-9
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
69454
25-10
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
18001
25-11
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
33284
25-12
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
54517
26-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
97589
26-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
50124
26-3
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
89535
26-4
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
32809
26-5
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
03017
26-6
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
29943
26-7
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
60692
26-8
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
40723
26-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
84310
26-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
27051
26-11
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
61426
26-12
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
75565
27-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
52887
27-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
55788
27-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
23148
27-4
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
86115
27-5
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
18045
27-6
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
59885
27-7
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
62989
27-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
72080
27-9
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
64390
27-10
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
86349
27-11
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
26494
27-12
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
89302
28-1
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
75008
28-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
26384
28-3
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
32371
28-4
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
39082
28-5
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
23390
28-6
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
32026
28-7
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
54847
28-8
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
30994
28-9
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
88473
28-10
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
05721
28-11
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
65087
28-12
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
54238
29-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
94778
29-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
82090
29-4
LC
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
06794
29-5
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
42959
29-6
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
68207
29-7
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
94956
29-8
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
31623
29-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
68939
29-10
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
10161
29-11
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
57009
29-12
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
08403
30-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
66608
30-3
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
62323
30-4
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
65132
30-5
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
83340
30-6
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
69198
30-7
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
51583
30-8
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
76623
30-9
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
13466
30-10
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
10122
30-11
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
38816
30-12
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
25376
31-3
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
1508
31-5
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
26029
31-7
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
07669
31-8
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
45812
31-10
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
35817
31-12
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2003

Bộ số Số lượt về
29 8 lần
17 7 lần
21 7 lần
23 7 lần
35 7 lần
Bộ số Số lượt về
41 7 lần
50 7 lần
67 7 lần
90 7 lần
02 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2003

Bộ số Số lượt về
13 0 lần
27 0 lần
55 0 lần
00 1 lần
04 1 lần
Bộ số Số lượt về
31 1 lần
60 1 lần
63 1 lần
74 1 lần
75 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2003

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 31 lần Đuôi 0: 40 lần Tổng 0: 28 lần
Đầu 1: 36 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 40 lần
Đầu 2: 43 lần Đuôi 2: 39 lần Tổng 2: 36 lần
Đầu 3: 40 lần Đuôi 3: 29 lần Tổng 3: 43 lần
Đầu 4: 31 lần Đuôi 4: 30 lần Tổng 4: 24 lần
Đầu 5: 35 lần Đuôi 5: 29 lần Tổng 5: 52 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 30 lần Tổng 6: 30 lần
Đầu 7: 31 lần Đuôi 7: 43 lần Tổng 7: 32 lần
Đầu 8: 38 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 49 lần
Đầu 9: 38 lần Đuôi 9: 48 lần Tổng 9: 27 lần

Thảo luận